Лідер вищої освіти України

Лідер вищої освіти України

Прикарпатський національний університет отримав Гран-Прі «Лідер вищої освіти України»

Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

ПЛАН
розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2011-2020 рр.

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Університет) створений у 1940 році як учительський інститут, а з 1992 – Університет. В 2004 році Указом Президента  України йому надано статус національного.

За час існування Університет здійснює важливий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, відіграє провідну роль у розвитку Прикарпаття, перетворенні Івано-Франківська на інтелектуальний та культурний центр.

Університет в числі інших класичних університетів України у своїй діяльності враховує і розв’язує комплексні проблеми, характерні для сучасного світу, а саме: глобалізацію і диференціацію вищої освіти; радикальну трансформацію внутрішніх і зовнішніх ринків праці; впровадження принципово нових технологій освітніх послуг; загострення конкуренції в регіональному, загальнонаціональному та світовому науково-освітньому просторі тощо.

Подальший розвиток Університету потребує чіткого визначення його місії, довгострокових пріоритетних завдань, стратегічних напрямів діяльності, зокрема на період 2011-2020 рр.

І. Місія Університету.

Місія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника сформована його історичним науково-педагогічним досвідом і концентрується формулі: «Прикарпатський університет – національний за духом, Європейський  за змістом».

Університет, поєднуючи позитивний досвід минулого, реалії сьогодення та перспективи майбутнього, збагачує і захищає українську національну культуру, мову, духовність, традиції, допомагає людині мислити і діяти по-державницьки.

Університет утверджує право кожного бути учасником єдиного Європейського освітнього простору, втілюючи у всіх видах діяльності гуманістичні ідеї та духовні цінності сучасної цивілізації.

Місія Університету формується на засадах університетської автономії, демократичних принципів управління та академічної культури.

ІІ. Стратегічна мета розвитку.

Забезпечити інноваційний прорив на якісно новий рівень науково-освітньої діяльності, що передбачає:

-   досягнення критеріїв, за якими надається статус дослідницького університету;

2011-2014 рр.

-    органічне поєднання фундаментальних наукових досліджень, якісної викладацької діяльності, творчої виховної роботи, що створить передумови збереження і посилення провідної ролі та високого рейтингу  Університету в системі класичної університетської освіти України;

-   втілення у всіх видах діяльності цінностей свободи наукового мислення і творчого педагогічного пошуку, толерантності, людяності та відкритості.

ІІІ. Пріоритетні напрями розвитку.

    Забезпечити високу і стабільну якість навчального процесу відповідно до визнаних міжнародних стандартів, що передбачає:

-   переорієнтацію навчального процесу на розвиток у студентів здібностей творчого розв’язання нестандартних проблемних ситуацій, самостійного орієнтування в інформаційних потоках, перехід до проблемно-дослідницької моделі освітньої діяльності;

-   впровадження у навчальний процес нових інформаційних телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм та методів науково-педагогічної діяльності;

-   лібералізацію навчального процесу з наданням широкого спектру освітніх послуг, запровадження системи «Освіта впродовж життя», забезпечення індивідуальних підходів, міждисциплінарної мобільності та паралельного навчання;

-   гнучке й оперативне реагування на динаміку ринку праці шляхом коригування та перегляду напрямів підготовки та спеціалізацій, моніторингу кар’єрного зростання випускників;

-   підвищення конкурентоспроможності випускників Університету шляхом створення умов вільного оволодіння іноземними мовами та сучасними інформаційно-комунікативними технологіями;

    Забезпечити розвиток фундаментальних досліджень як основи науково-освітньої діяльності Університету, що передбачає:

-   здійснення комплексу організаційних заходів в активізації діяльності наукових шкіл шляхом першочергового фінансування перспективних проектів;

-   розширення та реструктуризацію проблемних науково-дослідних лабораторій, створення Інноваційного центру, бізнес-інкубатору технологій, Асоціації науково-виробничих колективів Університету;

-   системне проведення наукових симпозіумів, конференцій, фахових конкурсів, предметних олімпіад, фестивалів творчості, виставок та ярмарок, розширення зв’язків з науковцями України та зарубіжних країн;

-   організаційне зміцнення співпраці з інститутами НАН України, створення профільних навчально-наукових об’єднань, спільне використання матеріально-технічного і дослідницького ресурсу Університету та академічних установ;

-   запровадження ефективної системи стимулювання творчої діяльності науковців Університету, сприяння у виданні наукових праць, підвищення результативності функціонування магістратури, аспірантури та докторантури.
 

ІV. Удосконалення системи управління університетом.

    Створити автоматизовану систему управління на базі Центру інформаційних технологій з метою аналізу навчального, наукового та виховного процесів, контролю виконання рішень

2011-2012 рр.

    Привести управлінську вертикаль університету до вимог чинного антикорупційного законодавства. Здійснювати системний контроль за діяльністю науково-педагогічних працівників з метою недопущення корупційних дій, запровадити практику анкетування «Викладач очима студентів».

2011-2015 рр.

    Розвивати демократичні процедури обговорення і прийняття рішень щодо перспектив розвитку університету шляхом заслуховування звітів ректора на розширеному засідання Вченої ради, конференціях трудового колективу, з урахуванням думки громадських організацій та студентського самоврядування.
    Підвищувати вплив Наглядової ради на формування планів стратегічного розвитку університету, розвиток державного і приватного партнерства, спрямованих на удосконалення навчально-матеріальної бази.
    З метою автоматизації процесів управління університетом впровадити та забезпечити ефективне функціонування системи електронного документообігу «Загальний відділ», «Деканат», «Web – представлення кафедри», «приймальна комісія», «Віддалений контроль аудиторій», «Управління абонентським доступом», «Наука».

2010-2011 рр.

V. Підвищення якості освітніх послуг.

    Вжити заходів для ефективного функціонування системи доуніверситетської підготовки з метою удосконалення професійної орієнтації учнівської молоді для вступу на навчання. Домогтись розширення ліцензованого обсягу до 1 тис. осіб.

2011-2012 рр.

    Удосконалити правила прийому до університету з урахуванням результатів зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала шкільного атестата та оцінок вступних випробувань.

До 20.10.2010 р.

    Запровадити в навчальний процес нові освітні концепції, зокрема багаторівневі індивідуалізовані навчальні плани, розширену шкалу оцінювання знань, систему підтримки і контролю самостійної роботи студентів.

2011-2014 рр.

    З метою оптимізації навчального процесу в підготовці магістрів сформувати нові освітні програми – дослідницькі, професійні, кар’єрні.

2011-2012 рр.

    Відновити діяльність очно-заочних шкіл інститутів, факультетів. Домогтись надання випускникам  цих шкіл пріоритетного права  для вступу на природничо-математичні та педагогічні напрями підготовки.

2011-2013 рр.

    Забезпечити організаційно-технічну підготовку здійснення через Центр інформаційних технологій незалежного оцінювання та моніторингу якості знань студентів.

Встановити терміни, перелік навчальних предметів, комп’ютерних програм для щорічного охоплення незалежним оцінюванням кожного студента денної і заочної форм навчання.

До 01.02.2011 р.

    Розробити критерії інформаційно-дидактичного та науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Визначити перелік обов’язкового навчально-лабораторного обладнання для всіх напрямів підготовки університету.

2011-2012 рр.


    У відповідності з пріоритетними напрямами розвитку економіки та соціально-культурної сфери Західного регіону України та Прикарпаття домогтись відкриття нових напрямів підготовки фахівців:

    комп’ютерні науки;
    філологія (китайська мова та література);
    соціологія;
    курортна справа (ОКР «спеціаліст», «магістр»);
    журналістика;
    соціальна робота;
    культурологія;
    книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія.

2011-2016 рр.

    Перейти на повне обчислення забезпеченості навчального процесу підручниками та навчальними посібниками автоматизованою системою «УФД / Бібліотека».

2013 р.

    Для забезпечення ранньої адаптації випускників на первинних посадах і отримання першого робочого місця запровадити у навчальний процес систему наскрізних та безперервних програм практик.

До 2012 р.

    Запровадити механізми стимулювання участі роботодавців в організації професійно-практичної підготовки студентів. Удосконалювати систему укладання тристоронніх угод «університет – студент – роботодавець», проводити виставки – ярмарки кар’єри, аукціони вакансій та ін.
    У відповідності до потреб регіонального ринку праці домогтись розширення ліцензованих обсягів прийому за ОКР «молодший спеціаліст» - «Правознавство», за ОКР «бакалавр» - «Англійська мова та література», «Психологія», «Дизайн», «Міжнародні відносини», «Правознавство».

2011-2012 рр.

V. Підвищення ефективності наукових досліджень.

    Через створення Інноваційного центру забезпечити проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, маркетингових робіт, пов’язаних з інноваційними процесами.

Постійно.

    Вдосконалювати систему розробки та впровадження передових технологій, забезпечити патентування та ліцензування нових розробок, широку рекламу наукових досягнень вчених університету через засоби масової інформації, видання каталогів наукових ідей, Internet тощо.

Постійно.

    Розробити плани кафедр, інститутів та факультетів щодо цільової підготовки докторів, кандидатів наук з врахуванням перспектив розвитку навчального процесу й наукових досліджень.

До 01.07.2011 р.

    Забезпечити ефективне функціонування системи морального і матеріального стимулювання діяльності вчених університету.

Проводити презентації наукових результатів на виставках та ярмарках, фахові конкурси за відповідними номінаціями, здійснювати висунення кращих претендентів на здобуття державних та відомчих нагород, відзначення преміями, обрання до складу Національної Академії Наук та галузевих Академій.

    На кожному напрямі підготовки створити редакційні колегії з видання наукових праць – затверджених ВАК України фахових видань, Вісників університету, журналів та наукових збірників.

Домогтись внесення до міжнародної бази SCOPUS провідних фахових видань університету.

2011-2012рр.

    Відкрити спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій в галузі економічних, біологічних, юридичних наук.

2011-2013 рр.

    Постійно удосконалювати процес підготовки магістрів через підвищення особистої відповідальності наукових керівників. Забезпечити доступність, прозорість і відкритість у процесі захисту магістерських дисертацій.
    Проаналізувати фактичний стан та організаційні засади залучення студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах науково-дослідних робіт. Домогтися високої ефективності та дієвості в проведенні щорічних студентських наукових конференцій університету.

Березень 2011 р. і далі щорічно.

    Здійснити заходи по забезпеченню провідної ролі університету в регіональній науково-освітній системі шляхом обґрунтування та втілення ідеї утворення на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника багатопрофільного університету.

2011-2012 рр.

10. Започаткувати створення інфраструктури комерційного використання результатів наукових досліджень з метою формування інвестиційного фонду для підтримки фінансування новітніх перспективних проектів, творчої діяльності наукової молоді.

2010-2013 рр.

11. Передбачити фінансування розбудови та використання сучасних мережвих комп’ютерних технологій, забезпечити повне переведення магістерської телекомунікаційної структури університету на оптововолоконні лінії зв’язку.

2011-2014 рр.

    Розробити і запровадити комплексну науково-освітню програму підготовки кадрів в рамках національного проекту забезпечення заходів до можливого проведення Зимової олімпіади 2022 в Українських Карпатах

2011-2020 рр.

VІ. Розширення міжнародного співробітництва.

    Здійснити організаційні та інформаційно-методичні заходи щодо залучення іноземних студентів до навчання в університеті відповідно до отриманої ліцензії в 150 осіб.

Щорічно, починаючи з 2011 р.

    Рекомендувати для стажування і навчання в зарубіжні університети щорічно не менше 100 студентів та 80 науково-педагогічних працівників.
    Вжити заходів для завершення процедурних питань щодо входження університету до складу Європейської асоціації університетів.

2011-2012 рр.

    Реалізувати проекти співробітництва з університетами Польщі, Німеччини, Китаю, США та ін. Провести  широку презентацію міжнародного проекту з спорудження українсько-польського Центру молоді в с. Микуличин.

2011 р.

    Розширити діяльність по залученню коштів для інноваційних програм університету через міжнародні проекти ТЕМПУС, фонди «Відродження», «Євразія», чисельні науково-освітні гранти.
    Утворити сектор міжнародної академічної мобільності з метою приєднання Університету до Міжнародної мережі агенцій гарантій якості вищої освіти.

2012-2014 рр.

VІІ. Зміцнення навчально-матеріальної бази та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності.

    Забезпечити стабільність фінансових надходжень з різних джерел формування спеціального фонду. Домогтись його щорічного зростання на 10-12%.
    Спрямувати в 2011-2020 рр. на зміцнення навчально-матеріальної  бази, спорудження соціально-культурних і побутових об’єктів не менше 110 млн. грн. з коштів спеціального фонду.
    Виконати роботи та ввести в експлуатацію навчальний корпус Інституту туризму площею 15 тис. м².

2010-2011 рр.

    Продовжити будівництво гуртожитку на 120 квартир для молодих науково-педагогічних працівників по вул. Сухомлинського. Ввести в дію даний об’єкт не пізніше середини 2013 р.
    Розробити проект і здійснити спорудження наукової бібліотеки.

2011-2017 рр.

    Розробити проект і розпочати будівництво навчального корпусу економічного факультету.

2013-2018 рр.

    Здійснити заходи по завершенню реконструкції та повного введення в експлуатацію об’єктів спортивного комплексу «Олімп».

2011-2013 рр.

    Розробити проект та акумулювати кошти для спорудження лижної спортивної бази в смт. Ворохта.

2012-2015 рр.

    Провести реконструкцію приміщень, систем опалення, упорядкування території спортивно-оздоровчого комплексу «Смерічка».

2011-2013 рр.

    Розробити і реалізувати заходи по ремонту і переоснащенню студентських гуртожитків. Розпочати підготовчу роботу по проектуванню та залученню коштів з державного бюджету та спеціального фонду університету для спорудження нового гуртожитку в мікрорайоні Пасічна для студентів Інституту природничих наук та Інституту туризму.

2011-2020 рр.

    Провести заміну віконних конструкцій гуманітарного корпусу на металопластикові вікна. Здійснити заміну всіх систем освітлення на енергозберігаючі джерела. Відремонтувати дахові перекриття, фасади всіх навчальних корпусів та допоміжних приміщень.

До 2013 р.

    Дотримуватись режиму ощадливості, економії фінансових та матеріальних ресурсів, розробити комплексну програму енергозбереження, вживати заходи адміністративного впливу до порушників.

2012 р.

VІІІ. Соціальне забезпечення працівників та студентів.

    Зберегти та розвивати практично-випробувану систему надбавок і доплат за високі досягнення у праці, складність і напруженість виконання посадових обов’язків.
    Забезпечити виплату премій до Дня університету, державних, професійних та релігійних свят, з нагоди ювілеїв та за особливі досягнення у праці.
    Впорядкувати систему надання матеріальної допомоги працівникам та студентам. Залучати до розподілу коштів профспілкові організації та студентський  сенат.
    Підготувати організаційно-установчі документи для участі у проекті ТЕМПУС – «Студентські соціальні служби в українських університетах»

2011 р.

    Реалізувати комплекс виховних заходів щодо боротьби з алкоголізмом та тютюнопалінням, профілактики СНІДУ та наркоманії в студентському середовищі.

2011-2013 рр.

    Активізувати роботу спортивного клубу щодо широкого залучення студентів та працівників до занять фізкультурою та спортом. Забезпечити системне проведення спартакіад, змагань, турнірів на власній спортивній базі.

Постійно.

 

Вчена рада щорічно аналізує стан виконання плану, вносить корективи та пропозиції, які оформляються відповідними додатками.

 

Ухвала Вченої ради університету

від «28» вересня 2010 року

Протокол № 9 

 

РЕКТОР                                                                                                     Б.К. ОСТАФІЙЧУК