Лідер вищої освіти України

Лідер вищої освіти України

Прикарпатський національний університет отримав Гран-Прі «Лідер вищої освіти України»

Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

Витяг зі Статуту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

4. Управління університетом, права та обов’язки ректора університету
4.5. В університеті діють Вчена рада, Вчені ради інститутів, факультетів, Наглядова рада.


Вчена рада університету є колегіальним органом університету. Персональний склад Вченої ради університету затверджується ректором строком до 7 років. Він може оновлюватись щорічно при змінах у структурі університету.
Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради.
Рішення приймається, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.
До компетенції Вченої ради університету належать:
- розгляд основних питань економічного і соціального розвитку університету;
- розробка символіки університету;
- розподіл коштів, отриманих від платного навчання для забезпечення діяльності університету, фінансування перспективних планів його розбудови, а також фінансування діяльності інститутів, факультетів;
- внесення рекомендацій ректору щодо створення, ліквідації, реорганізації інститутів, факультетів, кафедр і інших структурних підрозділів;
- подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування – конференції трудового колективу проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
- ухвалення кошторису університету і щорічних звітів ректора університету про його виконання;
- подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів, директора наукової бібліотеки, головного бухгалтера;
Пропозиція щодо призначення або звільнення з посади приймається, якщо за неї проголосували більше 50 % присутніх повноважної (не менше як двох третин від її складу) Вченої ради університету.
- обрання на посаду таємним голосуванням директорів інститутів, директора наукової бібліотеки, завідуючих кафедрами, професорів;
- обрання почесних докторів і професорів університету.
- ухвалення методичної ради університету;
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
- визначення обсягу навчального навантаження;
- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- рекомендація робіт викладачів, наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів на отримання премій, участі у конкурсах;
- приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.
Вчена рада університету може розглядати й інші питання діяльності університету.
Вчену раду університету очолює її голова – ректор. До складу Вченої Ради університету входять за посадами проректори, директори інститутів, декани факультетів, головний бухгалтер, вчений секретар, радник ректора, керівники профспілкових організацій (голови профкому) працівників, студентів університету, голова студентського сенату, як керівники органів громадського самоврядування, а також виборні представники, які є науково-педагогічними працівниками і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників університету і працюють у ньому на постійній основі.
Для виборних науково-педагогічних працівників встановлюється квота – дві особи, як правило, з числа докторів наук, професорів, від структурного підрозділу університету: інституту, факультету. Для виборних представників, які представляють інших працівників університету встановлюється наступне представництво: одна особа від працівників наукової бібліотеки. При цьому не менше як 75 % загальної чисельності Вченої ради університету мають становити науково-педагогічні працівники. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Подання виборних представників до Вченої ради університету від структурних підрозділів оформляється витягом із протоколу конференції (зборів) трудового колективу структурного підрозділу, в якому особа працює на постійній основі.
Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора університету.
Вчена рада інституту, факультету є колегіальним органом інституту, факультету.
Вчену раду інституту, факультету очолює її голова – директор інституту, декан факультету. До складу Вченої ради інституту, факультету входять за посадами заступники директора (декана), завідувачі кафедрами, голова профспілкової організації (голова профбюро) працівників, голова профспілкового бюро студентів, голова сенату інституту, факультету, як керівники органів громадського самоврядування інституту, факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників інституту, факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у Статуті університету.
Для виборних науково-педагогічних працівників з числа професорів, докторів наук встановлюється квота – 100 % від числа професорів, докторів, які працюють у структурному підрозділі: Інституті, факультеті.
Для виборних представників, які представляють інших працівників інституту, факультету встановлюється наступне представництво: по два обраних працівники від кожної кафедри інституту, факультету. При цьому не менше як 75 % загальної чисельності Вчених рад інститутів, факультетів мають становити науково-педагогічні працівники.
Виборні представники обираються конференцією трудового колективу інституту, факультету за поданням кафедр на яких вони працюють. Подання виборних представників до вченої ради інституту, факультету від кафедр оформляється витягом із протоколу зборів трудового колективу кафедри, на якій особа працює на постійній основі.
Персональний склад Вченої ради інституту, факультету затверджує ректор терміном до 7 років. Він може оновлюватись при структурних змінах в інституті, факультеті.
До компетенції Вченої ради інституту, факультету належать:
- визначення загальних напрямів наукової діяльності інституту, факультету;
- обрання (таємним голосуванням) і рекомендація ректору університету кандидатури на посаду декана факультету;
- обрання таємним голосуванням і подання Вченій раді університету пропозиції щодо кандидатури на посаду директора інституту;
- обрання (таємним голосуванням) доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;
- заслуховування щорічних звітів директора (декана);
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
- визначення тематики наукових досліджень і обговорення звітів про їх виконання;
- вирішення питань організації навчально-виховного процесу в інституті, на факультеті;
- ухвалення іменних стипендій університету у відповідності до встановлених квот;
- подання пропозицій Вченій раді університету про призначення на конкурсній основі стипендій Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, голів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обласної ради;
- визначення студентів для навчання за індивідуальними навчальними планами;
- ухвалення фіксованого кошторису у відповідності до виділених ректоратом коштів і звіту з його виконання.
Вчена рада інституту, факультету може розглядати й інші питання діяльності інституту, факультету.
Рішення вченої ради інституту, факультету впроваджуються в дію розпорядженнями директора інституту, декана факультету. Рішення Вченої ради інституту, факультету може бути скасовано Вченою радою університету.
Термін повноважень Вченої ради інституту, факультету до семи років.
Засідання Вченої ради інституту, факультету є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради.
Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.
Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку університету, надає допомогу ректорату в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва університету, забезпечує ефективну взаємодію університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтереси розвитку університету. Склад Наглядової ради університету затверджується Кабінетом міністрів України. Положення про Наглядову раду затверджує голова Наглядової ради за погодженням із Міністерством освіти і науки України. Термін повноважень Наглядової ради становить не менше ніж три роки, але не більше ніж п’ять років.