Університет - «Лідер вищої освіти України»

Університет - «Лідер вищої освіти України»

Прикарпатський національний університет отримав Гран-Прі «Лідер вищої освіти України»

Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

Затверджено Вченою радою

Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

(протокол № 1 від 31.01.2017 р.)

 

Введено в дію наказом ректора

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

(№ 55 від 01.02.2017 р.)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ректорат ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ректорат ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі – Ректорат) є постійно діючим колегіальним робочим органом, який створюється для вирішення поточних питань діяльності університету в межах, передбачених Статутом та цим Положенням з метою організації та забезпечення виконання Законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради, указів і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (надалі – Університет) та своїх власних рішень.

1.2. Ректорат очолює ректор Університету, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов’язки.

1.3. Склад Ректорату формується наказом ректора.

1.4. Функціонування Ректорату можливе у повному та неповному складах.

1.5. До Ректорату у повному складі входять за посадами: ректор, проректори, радник ректора, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, директор Івано-Франківського коледжу, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, начальник навчально-методичного відділу, начальник загального відділу (секретар Ректорату), начальник навчально-методичного відділу, завідувач відділу виховної роботи та психолого-педагогічної роботи, директор інформаційно-обчислювального центру, директор Наукової бібліотеки, начальник науково-дослідної частини, голова первинної профспілкової організації працівників університету, голова студентського сенату, голова студентського профкому.

1.6. До Ректорату у неповному складі входять за посадами: ректор, проректори, радник ректора, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, директор Івано-Франківського коледжу, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, начальник навчально-методичного відділу, начальник загального відділу (секретар Ректорату).

1.7. На засідання Ректорату, за потреби, можуть бути запрошені інші працівники, яких стосуються питання, що виносяться на обговорення.

1.8. Керівництво роботою Ректорату здійснює ректор.

1.9. Положення про Ректорат схвалюється Вченою радою Університету та затверджується наказом ректора.

  

2. Основні завдання Ректорату

 

 2.1. Основними завданнями Ректорату є розгляд питань щодо:

- організації навчального процесу, наукової та виховної роботи, кадрової, фінансової та господарської діяльності Університету;

- прийняття заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і співробітників Університету;

- контроль за реалізацією державних стандартів вищої освіти;

- вирішення інших питань, що визначені Статутом Університету. 

 

3. Права та обов’язки Ректорату

 

3.1. Ректорат у відповідності з покладеними на нього завданнями:

- координує діяльність структурних підрозділів Університету;

- забезпечує виконання Статуту Університету;

- заслуховує звіти про проведену роботу керівників структурних підрозділів та відповідальних працівників Університету;

- розглядає підсумки навчальної роботи, стан виконання навчального навантаження, результати перевірок, ревізій, інспектування та атестації;

- вносить пропозиції стосовно вдосконалення організації роботи Університету, навчально-виховного процесу, наукової діяльності, кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

- Ректорат приймає рішення, які вводяться в дію наказом або розпорядженням ректора Університету.

- Ректорат у межах своїх повноважень приймає рішення, обов’язкові для виконання всіма працівниками і студентами Університету.

 

4. Організація роботи Ректорату

 

4.1.  Ректорат здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

4.2. Організаційною формою роботи Ректорату є засідання. На засіданнях Ректорату головує ректор Університету, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов’язки.

4.3. Ректорат проводить свої засідання, як правило, один раз на тиждень. У разі необхідності, за ініціативи ректора скликається позачергове засідання Ректорату.

4.4. Розширене засідання Ректорату проводиться один раз на місяць перед засіданням Вченої ради Університету, на яке скликається повний склад Ректорату.

4.5. Питання що виносяться на засідання Ректорату розглядаються згідно порядку денного, який розробляє один з проректорів за дорученням ректора. Пропозиції до порядку денного чергового засідання ректорату мають право вносити керівники структурних підрозділів Університету, за погодженням з проректорами за напрямами роботи.

4.6. На засіданні Ректорату в обов’язковому порядку розглядаються питання про стан виконання попередніх рішень та доручень Ректорату, які були надані під час проведення попередніх засідань.

4.7. Працівники, які готують матеріали до засідання Ректорату, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану питання, яке підлягає обговоренню, а також вносять конкретні пропозиції щодо усунення наявних недоліків.

4.8. На засіданні Ректорату ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаря Ректорату. Витяг з протоколу та рішення Ректорату надсилаються науково-педагогічним працівникам університету на їхні електронні адреси, що знаходяться на домені pu.if.ua.

4.9. Секретар Ректорату забезпечує облік і збереження протоколів засідань Ректорату згідно з номенклатурою справ Університету. Протоколи підписуються ректором і секретарем Ректорату.

4.10. Рішення Ректорату приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

4.11. Відповідальність за виконання рішень Ректорату покладається на проректорів згідно з розподілом повноважень, а також на осіб, які зазначені у рішенні.

4.12. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Вченою радою та вводяться в дію наказом ректора.

4.13. Положення набирає чинності з моменту його затвердження Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.