З Днем знань!

З Днем знань!

  "Сьогодні наш Господь поблагословить Вас на цей новий навчальний рік, Ви ж, у свою чергу, старайтесь добрим навчанням та гідним,...

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Відновлення астрономічної обсерваторії

Відновлення астрономічної обсерваторії

Відновлення колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван.

Народилася 16 травня 1960 року в селі Крихівці Івано-Франківської області Івано-Франківського району.

 

У 1979 роцізакінчила з відзнакою Коломийське педагогічне училище,  у 1984 році – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю «педагогіка і психологія», кваліфікація«викладача-дослідник з педагогіки і психології».У 2002 році заочно здобула другу вищу освіту у Львівському державному інституті фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» У 1984–1990 роках – викладач педагогіки Івано-Франківського технікуму фізичної культури (з 1995 р. коледж). У 1990-2011 роках працювала  на посаді заступника директора з виховної роботи цього ж ВНЗ.

 

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання», присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

 

З 2007 року працювалаза сумісництвом, а з вересня 2011– на постійній основі доцентом кафедри соціальної педагогікиу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

У 2013 році – захистила  докторську дисертацію «Ціннісно-світоглядні аспекти сучасної освітньої парадигми (філософська концептуалізація)». У цьому ж році отримала вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

 

З вересня 2013 року – в. о., а з лютого 2014 року – проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Автор понад 60-ти праць, з них понад 50 наукового характеру; 2 одноосібні монографії, навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві). Неодноразово працювала у складі комісій Державної інспекції навчальних закладів України

 

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців з вищою освітою, філософські аспекти забезпечення якості вищої освіти.

За багаторічну працю нагороджена: нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1996), почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2006), Почесні грамоти Деркомспорту України (2004), Президії Академії педагогічних наук України (2010), Івано-Франківської ОДА (2013).

Шарин Сергій Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, доцент. Народився 3 травня 1972 року в місті Миколаїв, Львівської області.

У 1994 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів). У 1997 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – «математичний аналіз» на тему «Функціональне числення для генераторів сильно неперервних напівгруп над банаховими просторами у згорткових алгебрах розподілів Шварца». З 1997 до 1999 року працював в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України у відділі функціонального аналізу. З 1999 року працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного аналізу і прикладної математики.

Впродовж 2006-2010 р.р. – заступник декана факультету математики та інформатики. Пройшов стажування у закордонних університетах: Жешівський університет, м. Жешів, Польща (2009, 2010), Університет Лілль-1, м. Лілль, Франція (2011). У 2013 році закінчив докторантуру при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Читає курс математичного аналізу для студентів спеціальності «математика». Є членом редколегій наукових журналів «Карпатські математичні публікації», «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», «Creative Mathematics and Informatics».

 

Наукові інтереси: поліноміальні (ультра)розподіли в нескінченновимірному функціональному аналізі, функціональне числення для генераторів напівгруп операторів та напівгруп розподілів, теорія гіперфункцій та її узагальнення.

 

Зараз є керівником 2 аспірантів.

 

Основні наукові праці:


1. Lopushansky O.V., Sharyn S.V. Polynomial ultradistributions on cone Rd+ // Topology. – V. 48, No 2–4. –2009. – P. 80-90. DOI:10.1016/j.top.2009.11.005


2. Шарин С.В. Полiномiальнi повiльно зростаючi узагальненi функцiї // Карпатськi матем. публ. – Т. 2, No 2. – 2010. – С. 123–132.


3. Patra M.I., Sharyn S.V. Operator calculus on the class of Sato's hyperfunctions // Карпатськi матем. публ. – Т. 5, No 1. – 2013. – С. 114–120. DOI:10.15330/cmp.5.1.114-120


4. Лопушанский О.В., Шарин С.В. Обобщенное функциональное исчисление типа Хилле- Филлипса для многопараметрических полугрупп // Сибирский мат. журнал. – Том 55, No1. – 2014. – С. 131–146. (English translation: Lopushansky O.V., Sharyn S.V., Generalized Hille-Phillips type functional calculus for multiparameter semigroups, Siberian Math. J., (2014), 55, no. 1, 105-117. DOI:10.1134/S0037446614010133)


5. Lopushansky O., Sharyn S. Operators commuting with multi-parameter shift semigroups, Carpathian J. Math. (2014), 30, no. 2, 217–224.

 

Сімейний стан: одружений, 2 дітей.

 


кандидат юридичних наук, професор
Народилася 12.08.1971 року в с. Кінашів Галицького району Івано-Франківської області. У 1993 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство". Навчалася в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка.
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Екологічні права громадян України" (спеціальність 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право). Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В. М. Корецького (м. Київ) у 1998 році. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента. У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри трудового, екологічного та аграрного права.
Коло наукових інтересів становлять проблеми правового регулювання екологічних та природноресурсових відносин. Під керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. У науковий доробок входять понад 90 наукових та навчально-методичних праць. Є автором одноособового навчального посібника та співавтором підручника (з грифом МОН), співавтором та керівником авторського колективу першого в Україні науково-практичного коментарю до Водного кодексу України, співавтором трьох монографій.
Основні наукові праці:
• Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.
• Науково-практичний коментар Водного кодексу України / Н. О. Багай, Н. Р. Кобецька, І. В. Мироненко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Р. Кобецької. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 360 с.
• Кобецька Н. Р. Договори на використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності : монографія / за ред. В. В. Луця. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – С. 259-274.
• Кобецкая Н. Современные особенности правового регулирования отношений по использованию природных ресурсов / Н. Кобецкая // Закон и жизнь. – 2013. - № 9/3 (261). – С. 92-95.
• Кобецька Н. Р. Особливості дозвільної системи у сфері спеціального використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька. – Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – Випуск 24. – Том 3. – С. 12-15.

 

 

 

 


Шинкарук Ярослав Іванович - кандидат юридичних наук, генерал-майор міліції. Народився 7 грудня 1956 року у смт. Верховина, Верховинського району Івано-Франківської області.


У 1982 році закінчив Харківський юридичний інститут. Цього ж року розпочав працювати на посаді слідчого Косівського РВВС. Упродовж 1983 – 1992 років продовжив трудову діяльність на посадах слідчого, старшого слідчого, заступника начальника, першого заступника начальника Верховинського РВВС. У 1990 році закінчив Академію МВС СРСР. Впродовж 1992-1995 років працював на посадах заступника начальника слідчого відділу (управління) – начальника слідчої частини УВС Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника слідчої управління УВС Івано-Франківської області. З 1995 по 2000 рік –начальник Верховинського РВ УМВС; 2000 по 2002 рік – начальник штабу УМВС в Івано-Франківській області; 2002-2003 роки – заступник начальника управління – начальник міліції громадського порядку УМВС Івано-Франківської області; 2003-2005 роки – перший заступник начальника управління – начальник штабу УМВС.


Впродовж 2005-2007 років – доцент Юридичного інституту, помічник ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.


У 2007 році у Київській академії внутрішніх справ України захистив наукову роботу на тему: «Міністерство внутрішніх справ Української Народної Республіки доби Директорії: організаційно-правові засади діяльності (листопад 1918-1921рр.)».


У 2007 році став професором кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС факультету громадської безпеки та кримінальної міліції Прикарпатського юридичного інституту ЛьДУВС.


Впродовж 2007-2008 років працював на посаді заступника начальника Управління – начальника слідчого управління УМВС в Івано-Франківській області і, водночас, професором кафедри кримінального процесу і криміналістики факультету громадської безпеки та кримінальної міліції Прикарпатського юридичного інституту ЛьДУВС.


З 2008 по 2013 рік – голова Косівської районної державної адміністрації.


Коло наукових інтересів: вивчення процесу становлення МВС УНР доби Директорії, його організація та діяльність у період з листопада 1918р. до кінця 1921р.


Державні нагороди: Грамота Верховної Ради України (2006), Заслужений юрист України (2007), орден «За заслуги». ІІІ ступеня (2009), п'ять орденів громадських організацій, 19 відзнак-медалей МВС України.


Сімейний стан: одружений, має доньку.

Цепенда Ігор Євгенович - доктор політичних наук, професор.

 


Народився 18 жовтня 1964 року в м. Івано-Франківську. У 1986 року з відзнакою закінчив історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника.


Впродовж 1990 – 1993 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі політичної історії Київського державного педінституту імені М. Горького та на кафедрі історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Українська національна освіта в Західній Україні. 1919-1939 рр. (політичний аспект)» (спеціальність 07.00.01 – історія політичних партій та громадських рухів).


Починаючи з 1993 і до 1996 року працював у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посадах асистента, доцента кафедри історії України, заступника декана юридичного факультету. У 1996 році переходить на дипломатичну роботу, працюючи спочатку другим, а згодом першим секретарем Посольства України в Республіці Польща. Після завершення дипломатичного відрядження у 1999 році за направленням Міністерства закордонних справ України перебував у докторантурі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. У період навчання в докторантурі учасник Міжнародних наукових семінарів «Україна-Польща: важкі питання» (1999-2002 рр.).


У 2002 році був відкликаний з докторантури МЗС України у зв'язку з направленням у довгострокове дипломатичне відрядження в Республіку Польща, в якій працював до 2006 року на посадах першого секретаря, радника з політичних питань, Тимчасового повіреного в справах України в Республіці Польща. Брав участь у переговорному процесі щодо вшанування місць українсько-польської пам'яті та підготовці декларації «Про примирення» з нагоди вшанування 60-річчя Волинської трагедії.


З вересня 2006 року – проректор з міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор кафедри міжнародних відносин.


У 2009 році захистив дисертацію в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему «Українсько-польські етнополітичні відносини 40-50-х років ХХ століття» (спеціальність – 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).


З квітня 2011 року – професор кафедри міжнародних відносин.


З лютого 2012 року – виконуючий обов'язки ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.


20 квітня 2012 року конференцією трудового колективу обраний ректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.


Автор близько 60 наукових публікацій з історії українсько-польських відносин ХХ століття та сучасних двосторонніх взаємин України і Польщі. У колі наукових зацікавлень є проблеми українсько-польського протистояння в роки Другої світової війни, депортації українського і польського населення в контексті радянських геополітичних інтересів післявоєнного устрою Європи, а також депортація польських громадян українського походження в рамках операції «Вісла».


Президент Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України. Почесний доктор (Doctor honoris causa) Жешувського університету (Республіка Польща, 2015), Член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, дійсний член Української академії політичних наук.


Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом»(2010), відзнакою Міністра закордонних справ Республіки Польща «Bene Merito», Ювілейною медаллю з нагоди 150-ліття з дня народження Блаженного священномученика Григорія Хомишина (2017).  

 

Одружений. Виховує двох синів і доньку.

Дочірні категорії

Система Orphus