ПЛАН
розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2011-2020 рр.

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Університет) створений у 1940 році як учительський інститут, а з 1992 – Університет. В 2004 році Указом Президента  України йому надано статус національного.

За час існування Університет здійснює важливий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, відіграє провідну роль у розвитку Прикарпаття, перетворенні Івано-Франківська на інтелектуальний та культурний центр.

Університет в числі інших класичних університетів України у своїй діяльності враховує і розв’язує комплексні проблеми, характерні для сучасного світу, а саме: глобалізацію і диференціацію вищої освіти; радикальну трансформацію внутрішніх і зовнішніх ринків праці; впровадження принципово нових технологій освітніх послуг; загострення конкуренції в регіональному, загальнонаціональному та світовому науково-освітньому просторі тощо.

Подальший розвиток Університету потребує чіткого визначення його місії, довгострокових пріоритетних завдань, стратегічних напрямів діяльності, зокрема на період 2011-2020 рр.

І. Місія Університету.

Місія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника сформована його історичним науково-педагогічним досвідом і концентрується формулі: «Прикарпатський університет – національний за духом, Європейський  за змістом».

Університет, поєднуючи позитивний досвід минулого, реалії сьогодення та перспективи майбутнього, збагачує і захищає українську національну культуру, мову, духовність, традиції, допомагає людині мислити і діяти по-державницьки.

Університет утверджує право кожного бути учасником єдиного Європейського освітнього простору, втілюючи у всіх видах діяльності гуманістичні ідеї та духовні цінності сучасної цивілізації.

Місія Університету формується на засадах університетської автономії, демократичних принципів управління та академічної культури.

ІІ. Стратегічна мета розвитку.

Забезпечити інноваційний прорив на якісно новий рівень науково-освітньої діяльності, що передбачає:

-   досягнення критеріїв, за якими надається статус дослідницького університету;

2011-2014 рр.

-    органічне поєднання фундаментальних наукових досліджень, якісної викладацької діяльності, творчої виховної роботи, що створить передумови збереження і посилення провідної ролі та високого рейтингу  Університету в системі класичної університетської освіти України;

-   втілення у всіх видах діяльності цінностей свободи наукового мислення і творчого педагогічного пошуку, толерантності, людяності та відкритості.

ІІІ. Пріоритетні напрями розвитку.

    Забезпечити високу і стабільну якість навчального процесу відповідно до визнаних міжнародних стандартів, що передбачає:

-   переорієнтацію навчального процесу на розвиток у студентів здібностей творчого розв’язання нестандартних проблемних ситуацій, самостійного орієнтування в інформаційних потоках, перехід до проблемно-дослідницької моделі освітньої діяльності;

-   впровадження у навчальний процес нових інформаційних телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм та методів науково-педагогічної діяльності;

-   лібералізацію навчального процесу з наданням широкого спектру освітніх послуг, запровадження системи «Освіта впродовж життя», забезпечення індивідуальних підходів, міждисциплінарної мобільності та паралельного навчання;

-   гнучке й оперативне реагування на динаміку ринку праці шляхом коригування та перегляду напрямів підготовки та спеціалізацій, моніторингу кар’єрного зростання випускників;

-   підвищення конкурентоспроможності випускників Університету шляхом створення умов вільного оволодіння іноземними мовами та сучасними інформаційно-комунікативними технологіями;

    Забезпечити розвиток фундаментальних досліджень як основи науково-освітньої діяльності Університету, що передбачає:

-   здійснення комплексу організаційних заходів в активізації діяльності наукових шкіл шляхом першочергового фінансування перспективних проектів;

-   розширення та реструктуризацію проблемних науково-дослідних лабораторій, створення Інноваційного центру, бізнес-інкубатору технологій, Асоціації науково-виробничих колективів Університету;

-   системне проведення наукових симпозіумів, конференцій, фахових конкурсів, предметних олімпіад, фестивалів творчості, виставок та ярмарок, розширення зв’язків з науковцями України та зарубіжних країн;

-   організаційне зміцнення співпраці з інститутами НАН України, створення профільних навчально-наукових об’єднань, спільне використання матеріально-технічного і дослідницького ресурсу Університету та академічних установ;

-   запровадження ефективної системи стимулювання творчої діяльності науковців Університету, сприяння у виданні наукових праць, підвищення результативності функціонування магістратури, аспірантури та докторантури.
 

ІV. Удосконалення системи управління університетом.

    Створити автоматизовану систему управління на базі Центру інформаційних технологій з метою аналізу навчального, наукового та виховного процесів, контролю виконання рішень

2011-2012 рр.

    Привести управлінську вертикаль університету до вимог чинного антикорупційного законодавства. Здійснювати системний контроль за діяльністю науково-педагогічних працівників з метою недопущення корупційних дій, запровадити практику анкетування «Викладач очима студентів».

2011-2015 рр.

    Розвивати демократичні процедури обговорення і прийняття рішень щодо перспектив розвитку університету шляхом заслуховування звітів ректора на розширеному засідання Вченої ради, конференціях трудового колективу, з урахуванням думки громадських організацій та студентського самоврядування.
    Підвищувати вплив Наглядової ради на формування планів стратегічного розвитку університету, розвиток державного і приватного партнерства, спрямованих на удосконалення навчально-матеріальної бази.
    З метою автоматизації процесів управління університетом впровадити та забезпечити ефективне функціонування системи електронного документообігу «Загальний відділ», «Деканат», «Web – представлення кафедри», «приймальна комісія», «Віддалений контроль аудиторій», «Управління абонентським доступом», «Наука».

2010-2011 рр.

V. Підвищення якості освітніх послуг.

    Вжити заходів для ефективного функціонування системи доуніверситетської підготовки з метою удосконалення професійної орієнтації учнівської молоді для вступу на навчання. Домогтись розширення ліцензованого обсягу до 1 тис. осіб.

2011-2012 рр.

    Удосконалити правила прийому до університету з урахуванням результатів зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала шкільного атестата та оцінок вступних випробувань.

До 20.10.2010 р.

    Запровадити в навчальний процес нові освітні концепції, зокрема багаторівневі індивідуалізовані навчальні плани, розширену шкалу оцінювання знань, систему підтримки і контролю самостійної роботи студентів.

2011-2014 рр.

    З метою оптимізації навчального процесу в підготовці магістрів сформувати нові освітні програми – дослідницькі, професійні, кар’єрні.

2011-2012 рр.

    Відновити діяльність очно-заочних шкіл інститутів, факультетів. Домогтись надання випускникам  цих шкіл пріоритетного права  для вступу на природничо-математичні та педагогічні напрями підготовки.

2011-2013 рр.

    Забезпечити організаційно-технічну підготовку здійснення через Центр інформаційних технологій незалежного оцінювання та моніторингу якості знань студентів.

Встановити терміни, перелік навчальних предметів, комп’ютерних програм для щорічного охоплення незалежним оцінюванням кожного студента денної і заочної форм навчання.

До 01.02.2011 р.

    Розробити критерії інформаційно-дидактичного та науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Визначити перелік обов’язкового навчально-лабораторного обладнання для всіх напрямів підготовки університету.

2011-2012 рр.


    У відповідності з пріоритетними напрямами розвитку економіки та соціально-культурної сфери Західного регіону України та Прикарпаття домогтись відкриття нових напрямів підготовки фахівців:

    комп’ютерні науки;
    філологія (китайська мова та література);
    соціологія;
    курортна справа (ОКР «спеціаліст», «магістр»);
    журналістика;
    соціальна робота;
    культурологія;
    книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія.

2011-2016 рр.

    Перейти на повне обчислення забезпеченості навчального процесу підручниками та навчальними посібниками автоматизованою системою «УФД / Бібліотека».

2013 р.

    Для забезпечення ранньої адаптації випускників на первинних посадах і отримання першого робочого місця запровадити у навчальний процес систему наскрізних та безперервних програм практик.

До 2012 р.

    Запровадити механізми стимулювання участі роботодавців в організації професійно-практичної підготовки студентів. Удосконалювати систему укладання тристоронніх угод «університет – студент – роботодавець», проводити виставки – ярмарки кар’єри, аукціони вакансій та ін.
    У відповідності до потреб регіонального ринку праці домогтись розширення ліцензованих обсягів прийому за ОКР «молодший спеціаліст» - «Правознавство», за ОКР «бакалавр» - «Англійська мова та література», «Психологія», «Дизайн», «Міжнародні відносини», «Правознавство».

2011-2012 рр.

V. Підвищення ефективності наукових досліджень.

    Через створення Інноваційного центру забезпечити проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, маркетингових робіт, пов’язаних з інноваційними процесами.

Постійно.

    Вдосконалювати систему розробки та впровадження передових технологій, забезпечити патентування та ліцензування нових розробок, широку рекламу наукових досягнень вчених університету через засоби масової інформації, видання каталогів наукових ідей, Internet тощо.

Постійно.

    Розробити плани кафедр, інститутів та факультетів щодо цільової підготовки докторів, кандидатів наук з врахуванням перспектив розвитку навчального процесу й наукових досліджень.

До 01.07.2011 р.

    Забезпечити ефективне функціонування системи морального і матеріального стимулювання діяльності вчених університету.

Проводити презентації наукових результатів на виставках та ярмарках, фахові конкурси за відповідними номінаціями, здійснювати висунення кращих претендентів на здобуття державних та відомчих нагород, відзначення преміями, обрання до складу Національної Академії Наук та галузевих Академій.

    На кожному напрямі підготовки створити редакційні колегії з видання наукових праць – затверджених ВАК України фахових видань, Вісників університету, журналів та наукових збірників.

Домогтись внесення до міжнародної бази SCOPUS провідних фахових видань університету.

2011-2012рр.

    Відкрити спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій в галузі економічних, біологічних, юридичних наук.

2011-2013 рр.

    Постійно удосконалювати процес підготовки магістрів через підвищення особистої відповідальності наукових керівників. Забезпечити доступність, прозорість і відкритість у процесі захисту магістерських дисертацій.
    Проаналізувати фактичний стан та організаційні засади залучення студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах науково-дослідних робіт. Домогтися високої ефективності та дієвості в проведенні щорічних студентських наукових конференцій університету.

Березень 2011 р. і далі щорічно.

    Здійснити заходи по забезпеченню провідної ролі університету в регіональній науково-освітній системі шляхом обґрунтування та втілення ідеї утворення на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника багатопрофільного університету.

2011-2012 рр.

10. Започаткувати створення інфраструктури комерційного використання результатів наукових досліджень з метою формування інвестиційного фонду для підтримки фінансування новітніх перспективних проектів, творчої діяльності наукової молоді.

2010-2013 рр.

11. Передбачити фінансування розбудови та використання сучасних мережвих комп’ютерних технологій, забезпечити повне переведення магістерської телекомунікаційної структури університету на оптововолоконні лінії зв’язку.

2011-2014 рр.

    Розробити і запровадити комплексну науково-освітню програму підготовки кадрів в рамках національного проекту забезпечення заходів до можливого проведення Зимової олімпіади 2022 в Українських Карпатах

2011-2020 рр.

VІ. Розширення міжнародного співробітництва.

    Здійснити організаційні та інформаційно-методичні заходи щодо залучення іноземних студентів до навчання в університеті відповідно до отриманої ліцензії в 150 осіб.

Щорічно, починаючи з 2011 р.

    Рекомендувати для стажування і навчання в зарубіжні університети щорічно не менше 100 студентів та 80 науково-педагогічних працівників.
    Вжити заходів для завершення процедурних питань щодо входження університету до складу Європейської асоціації університетів.

2011-2012 рр.

    Реалізувати проекти співробітництва з університетами Польщі, Німеччини, Китаю, США та ін. Провести  широку презентацію міжнародного проекту з спорудження українсько-польського Центру молоді в с. Микуличин.

2011 р.

    Розширити діяльність по залученню коштів для інноваційних програм університету через міжнародні проекти ТЕМПУС, фонди «Відродження», «Євразія», чисельні науково-освітні гранти.
    Утворити сектор міжнародної академічної мобільності з метою приєднання Університету до Міжнародної мережі агенцій гарантій якості вищої освіти.

2012-2014 рр.

VІІ. Зміцнення навчально-матеріальної бази та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності.

    Забезпечити стабільність фінансових надходжень з різних джерел формування спеціального фонду. Домогтись його щорічного зростання на 10-12%.
    Спрямувати в 2011-2020 рр. на зміцнення навчально-матеріальної  бази, спорудження соціально-культурних і побутових об’єктів не менше 110 млн. грн. з коштів спеціального фонду.
    Виконати роботи та ввести в експлуатацію навчальний корпус Інституту туризму площею 15 тис. м².

2010-2011 рр.

    Продовжити будівництво гуртожитку на 120 квартир для молодих науково-педагогічних працівників по вул. Сухомлинського. Ввести в дію даний об’єкт не пізніше середини 2013 р.
    Розробити проект і здійснити спорудження наукової бібліотеки.

2011-2017 рр.

    Розробити проект і розпочати будівництво навчального корпусу економічного факультету.

2013-2018 рр.

    Здійснити заходи по завершенню реконструкції та повного введення в експлуатацію об’єктів спортивного комплексу «Олімп».

2011-2013 рр.

    Розробити проект та акумулювати кошти для спорудження лижної спортивної бази в смт. Ворохта.

2012-2015 рр.

    Провести реконструкцію приміщень, систем опалення, упорядкування території спортивно-оздоровчого комплексу «Смерічка».

2011-2013 рр.

    Розробити і реалізувати заходи по ремонту і переоснащенню студентських гуртожитків. Розпочати підготовчу роботу по проектуванню та залученню коштів з державного бюджету та спеціального фонду університету для спорудження нового гуртожитку в мікрорайоні Пасічна для студентів Інституту природничих наук та Інституту туризму.

2011-2020 рр.

    Провести заміну віконних конструкцій гуманітарного корпусу на металопластикові вікна. Здійснити заміну всіх систем освітлення на енергозберігаючі джерела. Відремонтувати дахові перекриття, фасади всіх навчальних корпусів та допоміжних приміщень.

До 2013 р.

    Дотримуватись режиму ощадливості, економії фінансових та матеріальних ресурсів, розробити комплексну програму енергозбереження, вживати заходи адміністративного впливу до порушників.

2012 р.

VІІІ. Соціальне забезпечення працівників та студентів.

    Зберегти та розвивати практично-випробувану систему надбавок і доплат за високі досягнення у праці, складність і напруженість виконання посадових обов’язків.
    Забезпечити виплату премій до Дня університету, державних, професійних та релігійних свят, з нагоди ювілеїв та за особливі досягнення у праці.
    Впорядкувати систему надання матеріальної допомоги працівникам та студентам. Залучати до розподілу коштів профспілкові організації та студентський  сенат.
    Підготувати організаційно-установчі документи для участі у проекті ТЕМПУС – «Студентські соціальні служби в українських університетах»

2011 р.

    Реалізувати комплекс виховних заходів щодо боротьби з алкоголізмом та тютюнопалінням, профілактики СНІДУ та наркоманії в студентському середовищі.

2011-2013 рр.

    Активізувати роботу спортивного клубу щодо широкого залучення студентів та працівників до занять фізкультурою та спортом. Забезпечити системне проведення спартакіад, змагань, турнірів на власній спортивній базі.

Постійно.

 

Вчена рада щорічно аналізує стан виконання плану, вносить корективи та пропозиції, які оформляються відповідними додатками.

 

Ухвала Вченої ради університету

від «28» вересня 2010 року

Протокол № 9 

 

РЕКТОР                                                                                                     Б.К. ОСТАФІЙЧУК

 

 

 

Ухвала вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання  «Підсумки науково-дослідної діяльності університету за 2014 рік і завдання структурних підрозділів щодо підвищення ефективності наукових досліджень» від 24 лютого 2015 року завантажити
Ухвала  вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  щодо питання  «Практична спрямованість курсів природничо-математичних напрямів підготовки» від 31 березня 2015 року завантажити
Ухвала  вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  щодо питання «Ліцензування нових напрямів підготовки та магістерських програм в Університеті в контексті дії закону України «Про вищу освіту»» від 26 травня 2015 року завантажити
Ухвала вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання  «Про результати навчально-виховної роботи університету в 2014-2015 навчальному році та завдання підрозділів щодо підвищення якості освіти» від 30 червня 2015 року завантажити
Ухвала конференції трудового колективу  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання  «Про діяльність університету за результатами вступної кампанії 2015 року та завдання на 2015-2016 навчальний рік у контексті реалізації Закону України «Про вищу освіту» від 27 серпня 2015 року завантажити
Ухвала вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» питання Про затвердження зразків бланків дипломів (молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) та додатка до диплому про вищу освіту європейського зразка Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" від 28 квітня 2015 року

завантажити

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6

Ухвала конференції трудового колективу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання «Звіт ректора за 2015 рік» від 29 грудня 2015 року
завантажити
Ухвала вченої ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з питання «Про організацію профорієнтаційної роботи в Інституті мистецтв» від 02 лютого 2016 року завантажити
Ухвала вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника щодо питання «Підсумки науково-дослідної діяльності університету за 2015 рік і завдання структурних підрозділів щодо підвищення ефективності наукових досліджень» від 01 березня 2016 року завантажити
Ухвала вченої ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання «Про економіко-господарську діяльність університету згідно з кошторисом, затвердженим МОН України на 2016 рік» від 29 березня 2016 року завантажити
Ухвала вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» питання «Про стан наукової роботи на факультеті іноземних мов та діяльність його кафедр з підготовки наукових кадрів», «Про затвердження зразків бланків дипломів (молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) та додатка до диплому про вищу освіту європейського зразка Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» від 27 квітня 2016 року

завантажити


Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6

УХВАЛА Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з питання «Про результати освітньої діяльності університету в 2015-2016 навчальному році та завдання підрозділів щодо підвищення якості надання освітніх послуг» завантажити 
Ухвала конференції трудового колективу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  з питання  «Про діяльність університету за результатами вступної кампанії 2016 року та завдання на 2016-2017» завантажити 
Ухвала конференції трудового колективу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з питання «Звіт ректора про діяльність університету в 2016 році» завантажити
Ухвала вченої ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання Підсумки науково-дослідної діяльності університету за 2016 рік і завдання структурних підрозділів щодо підвищення ефективності наукових досліджень від 01 березня 2017 року завантажити
Ухвала вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання Про стан та перспективи розвитку спеціальності «Журналістика» від 28 березня 2017 року завантажити
Ухвала вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання Стан наукової роботи та міжнародна співпраця факультету математики та інформатики від 26.04.2017 року завантажити
Ухвала вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання Факультет туризму: досягнення, проблеми, перспективи розвитку від 30.05.2017 року завантажити
Ухвала вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання Про результати навчально-виховної роботи університету в 2016-2017 навчальному році та завдання підрозділів щодо підвищення якості освіти від 27.06.2017 року завантажити
Ухвала конференції трудового колективу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання Про упорядкування робочого часу науково-педагогічних і педагогічних працівників університету від 31 серпня 2017 року завантажити
Ухвала конференції трудового колективу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» щодо питання Про діяльність університету за результатами вступної кампанії 2017 року та завдання на 2017-2018 навчальний рік від 31 серпня 2017 року завантажити

ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ

 

за наказом від 23.04.2015 р. № 250 (зі змінами від 30.06.2015 р. № 402,

від 30.06.2015 р. № 403 ), від 25.09.2015 р. № 598, від 28.09.2015 р. № 599, від 24.12.2015 р. № 801, від 23.06.2016 р. № 267, від 27.10.2016 р. № 532, від 26.12.2016 р. № 649, від 23.01.2017 р. № 36, від 26.06.2017 р. № 362, від 22.09.2017 р. № 559

 

за займаними посадами:

 

 1. Цепенда Ігор Євгенович – ректор університету, доктор політичних наук, професор.
 2. Михайлишин Галина Йосипівна − проректор з науково-педагогічної роботи, доктор філософських наук, професор.
 3. Запухляк Руслан Ігорович – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 4. Шарин Сергій Володимирович – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 5. 3агороднюк Андрій Васильович − проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.
 6. Шинкарук Ярослав Іванович − проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, кандидат юридичних наук, професор.
 7. Нагорняк Михайло Миколайович − директор Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки, доктор політичних наук, професор.
 8. Билиця Ярослав Теодорович – декан факультету іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент.
 9. Благун Іван Семенович – декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор.
 10. Васильєва Валентина Антонівна – директор Навчально-наукового Юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор.
 11. Великочий Володимир Степанович – декан факультету туризму, доктор історичних наук, професор.
 12. Гасюк Іван Михайлович – декан фізико-технічного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор.
 13. Гоян Ігор Миколайович – декан філософського факультету, доктор філософських наук, професор.
 14. Грицан Анатолій Васильович – директор Навчально-наукового інституту мистецтв, кандидат історичних наук, професор.
 15. Кланічка Володимир Михайлович – декан факультету природничих наук, кандидат фізико-математичних наук, професор.
 16. Плекан Юрій Васильович – директор Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат історичних наук, доцент.
 17. Кугутяк Микола Васильович – декан факультету історії, політології та міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор.
 18. Пилипів Володимир Михайлович – декан факультету математики та інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 19. Рега Олексій Степанович – декан Педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 20. Яців Ярослав Миколайович – декан факультету фізичного виховання і спорту, кандидат педагогічних наук, професор.
 21. Голод Роман Богданович – декан факультету філології, доктор філологічних наук, професор.
 22. Копчак Юрій Степанович – голова первинної профспілкової організації працівників університету, кандидат економічних наук, доцент.
 23. Гаврилишин Петро – директор наукової бібліотеки, кандидат філологічних наук, доцент.
 24. Григорів Ольга Орестівна – головний бухгалтер, кандидат економічних наук, доцент.
 25. Стинська Вікторія Володимирівна – секретар вченої ради університету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 26. Кононенко Віталій Іванович – радник ректора університету, доктор філологічних наук, професор.
 27. Бубна Роман Мирославович – Генеральний директор ТОВ «Науковий парк» «Прикарпатський університет».
 28. Стефінін Володимир Володимирович – голова ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених, кандидат економічних наук, доцент.
 29. Комар Віталій Олегович – голова студентського профкому університету.
 30. Сапіга Ірина Михайлівна – голова студентського сенату університету.

 

виборні представники, обрані конференцією трудових колективів структурних підрозділів університету:

 1. Дмитришин Мар’ян Іванович – докторант.
 2. Мохнацький Марк Любомирович – аспірант.
 3. Буряк Сергій Іванович
 4. Ганущак Мар’ян Анатолійович
 5. Головацька Лілія Ігорівна
 6. Родим’юк Павло Володимирович

 

Педагогічний факультет

 1. Луцан Надія Іванівна – завідувач кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
 2. Завгородня Тетяна Костянтинівна – завідувач кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика, доктор педагогічних наук, професор.

 

Навчально-науковий Юридичний інститут:

 1. Кобецька Надія Романівна – завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права, кандидат юридичних наук, професор.
 2. Фріс Павло Львович – завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор.

 

Факультет туризму

 1. Клапчук Володимир Михайлович – завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор історичних наук, професор.
 2. Угринюк Василь Миколайович – завідувач кафедри іноземних мов і країнознавства, кандидат філологічних наук, доцент.

 

Факультет природничих наук

 1. Грицуляк Богдан Васильович – завідувач кафедри анатомії і фізіології людини і тварин, доктор медичних наук, професор.
 2. Миронюк Іван Федорович – завідувач кафедри органічної та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник.

 

Факультет історії і політології та міжнародних відносин

45.Жерноклеєв Олег Станіславович – завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.

 1. Климончук Василь Йосифович – завідувач кафедри політології, доктор політичних наук, професор.

 

Факультет філології

 1. Ґрещук Василь Васильович – завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.
 2. Хороб Степан Іванович – завідувач кафедри української літератури, доктор філологічних наук, професор.

 

Навчально-науковий інститут мистецтв

 1. Дутчак Віолетта Григорівна – завідувач кафедри народних інструментів та музичного фольклору, доктор мистецтвознавства, професор.
 2. Карась Ганна Василівна – завідувач кафедри академічного та естрадного співу, доктор мистецтвознавства, професор.

 

Коломийський навчально-науковий інститут

 1. Ковальчук Михайло Петрович – завідувач кафедри філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 2. Поясик Оксана Іванівна – завідувач кафедри педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Фізико-технічний факультет

 1. Остафійчук Богдан Костянтинович – завідувач кафедри матеріалознавства та новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук, професор.
 2. 54. Салій Ярослав Петрович – професор кафедри фізики і хімії твердого тіла, доктор фізико-математичних наук, професор.

 

Факультет математики та інформатики

 1. Никифорчин Олег Ростиславович – завідувач кафедри алгебри та геометрії, доктор фізико-математичних наук, професор.
 2. Петришин Любомир Богданович – завідувач кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор.

 

Економічний факультет

 1. Баланюк Іван Федорович завідувач кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор.
 2. Дмитришин Леся Ігорівна – професор кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор.

 

Факультет іноземних мов

 1. Яцків Наталія Яремівна – завідувач кафедри французької філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 2. Остапович Олег Ярославович – завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент.

 

Філософський факультет

 1. Ларіонова Вікторія Костянтинівна – завідувач кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, професор.
 2. 6 Карпенко Зіновія Степанівна – доктор психологічних наук, професор.

 

Факультет фізичного виховання і спорту

 1. Дума Зеновій Васильович – завідувач кафедри фізичної реабілітації, доктор медичних наук, професор.
 2. Мицкан Богдан Михайлович – завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, доктор біологічних наук, професор.
План роботи Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2017-2018 навчальному році

Завантажити у форматі .doc

Витяг зі Статуту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

4. Управління університетом, права та обов’язки ректора університету
4.5. В університеті діють Вчена рада, Вчені ради інститутів, факультетів, Наглядова рада.


Вчена рада університету є колегіальним органом університету. Персональний склад Вченої ради університету затверджується ректором строком до 7 років. Він може оновлюватись щорічно при змінах у структурі університету.
Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради.
Рішення приймається, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.
До компетенції Вченої ради університету належать:
- розгляд основних питань економічного і соціального розвитку університету;
- розробка символіки університету;
- розподіл коштів, отриманих від платного навчання для забезпечення діяльності університету, фінансування перспективних планів його розбудови, а також фінансування діяльності інститутів, факультетів;
- внесення рекомендацій ректору щодо створення, ліквідації, реорганізації інститутів, факультетів, кафедр і інших структурних підрозділів;
- подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування – конференції трудового колективу проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
- ухвалення кошторису університету і щорічних звітів ректора університету про його виконання;
- подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів, директора наукової бібліотеки, головного бухгалтера;
Пропозиція щодо призначення або звільнення з посади приймається, якщо за неї проголосували більше 50 % присутніх повноважної (не менше як двох третин від її складу) Вченої ради університету.
- обрання на посаду таємним голосуванням директорів інститутів, директора наукової бібліотеки, завідуючих кафедрами, професорів;
- обрання почесних докторів і професорів університету.
- ухвалення методичної ради університету;
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
- визначення обсягу навчального навантаження;
- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- рекомендація робіт викладачів, наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів на отримання премій, участі у конкурсах;
- приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.
Вчена рада університету може розглядати й інші питання діяльності університету.
Вчену раду університету очолює її голова – ректор. До складу Вченої Ради університету входять за посадами проректори, директори інститутів, декани факультетів, головний бухгалтер, вчений секретар, радник ректора, керівники профспілкових організацій (голови профкому) працівників, студентів університету, голова студентського сенату, як керівники органів громадського самоврядування, а також виборні представники, які є науково-педагогічними працівниками і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників університету і працюють у ньому на постійній основі.
Для виборних науково-педагогічних працівників встановлюється квота – дві особи, як правило, з числа докторів наук, професорів, від структурного підрозділу університету: інституту, факультету. Для виборних представників, які представляють інших працівників університету встановлюється наступне представництво: одна особа від працівників наукової бібліотеки. При цьому не менше як 75 % загальної чисельності Вченої ради університету мають становити науково-педагогічні працівники. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Подання виборних представників до Вченої ради університету від структурних підрозділів оформляється витягом із протоколу конференції (зборів) трудового колективу структурного підрозділу, в якому особа працює на постійній основі.
Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора університету.
Вчена рада інституту, факультету є колегіальним органом інституту, факультету.
Вчену раду інституту, факультету очолює її голова – директор інституту, декан факультету. До складу Вченої ради інституту, факультету входять за посадами заступники директора (декана), завідувачі кафедрами, голова профспілкової організації (голова профбюро) працівників, голова профспілкового бюро студентів, голова сенату інституту, факультету, як керівники органів громадського самоврядування інституту, факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників інституту, факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у Статуті університету.
Для виборних науково-педагогічних працівників з числа професорів, докторів наук встановлюється квота – 100 % від числа професорів, докторів, які працюють у структурному підрозділі: Інституті, факультеті.
Для виборних представників, які представляють інших працівників інституту, факультету встановлюється наступне представництво: по два обраних працівники від кожної кафедри інституту, факультету. При цьому не менше як 75 % загальної чисельності Вчених рад інститутів, факультетів мають становити науково-педагогічні працівники.
Виборні представники обираються конференцією трудового колективу інституту, факультету за поданням кафедр на яких вони працюють. Подання виборних представників до вченої ради інституту, факультету від кафедр оформляється витягом із протоколу зборів трудового колективу кафедри, на якій особа працює на постійній основі.
Персональний склад Вченої ради інституту, факультету затверджує ректор терміном до 7 років. Він може оновлюватись при структурних змінах в інституті, факультеті.
До компетенції Вченої ради інституту, факультету належать:
- визначення загальних напрямів наукової діяльності інституту, факультету;
- обрання (таємним голосуванням) і рекомендація ректору університету кандидатури на посаду декана факультету;
- обрання таємним голосуванням і подання Вченій раді університету пропозиції щодо кандидатури на посаду директора інституту;
- обрання (таємним голосуванням) доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;
- заслуховування щорічних звітів директора (декана);
- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
- визначення тематики наукових досліджень і обговорення звітів про їх виконання;
- вирішення питань організації навчально-виховного процесу в інституті, на факультеті;
- ухвалення іменних стипендій університету у відповідності до встановлених квот;
- подання пропозицій Вченій раді університету про призначення на конкурсній основі стипендій Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, голів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обласної ради;
- визначення студентів для навчання за індивідуальними навчальними планами;
- ухвалення фіксованого кошторису у відповідності до виділених ректоратом коштів і звіту з його виконання.
Вчена рада інституту, факультету може розглядати й інші питання діяльності інституту, факультету.
Рішення вченої ради інституту, факультету впроваджуються в дію розпорядженнями директора інституту, декана факультету. Рішення Вченої ради інституту, факультету може бути скасовано Вченою радою університету.
Термін повноважень Вченої ради інституту, факультету до семи років.
Засідання Вченої ради інституту, факультету є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради.
Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.
Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку університету, надає допомогу ректорату в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва університету, забезпечує ефективну взаємодію університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтереси розвитку університету. Склад Наглядової ради університету затверджується Кабінетом міністрів України. Положення про Наглядову раду затверджує голова Наглядової ради за погодженням із Міністерством освіти і науки України. Термін повноважень Наглядової ради становить не менше ніж три роки, але не більше ніж п’ять років.