Про стан практичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах (2001) завантажити
Про концепцію екологічної освіти в Україні (2001) завантажити
Про роботу відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів (2002) завантажити
Про стан впровадження нових інформаційних технологій для науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів (2002) завантажити
Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI столітті (2003) завантажити
Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (2003) завантажити
Про затвердження Концепції розвитку економічної освіти (2003) завантажити
Про стан реалізації ступеневої вищої освіти відповідно до Закону України “Про вищу освіту" (2003) завантажити
Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське співтовариство (2004) завантажити
Про стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України у відповідності до існуючої нормативно-правової бази (2004) завантажити
Про хід виконання завдань, визначених Указом Президента України від 17 лютого 2004 року№ 199 “Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України” (2004) завантажити
Про стан проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації (2005) завантажити
Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні (2005) завантажити
Про стан та перспективи розвитку біологічної освіти в Україні (2005) завантажити
Підвищення ефективності вищої освіти – визначальний чинник зростання соціально-економічного потенціалу держави (2006) завантажити
Про поглиблення інтеграції науки та освіти в сучасних умовах (2006) завантажити
Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства (2007) завантажити
Інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних закладів – важлива складова якісної підготовки фахівців (2007) завантажити
Про упорядкування діяльності відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів (2008) завантажити
Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи (2008) завантажити
Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти (2009) завантажити
Про вдосконалення нормативної частини змісту підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (2009) завантажити
Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік (2010) завантажити
Щодо документів студентів, переведених з ВНЗ Донецької та Луганської областей (11.04.2016, №1/9-183) завантажити
Щодо виплат стипендій у 2016 році завантажити
Щодо підготовки до проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів завантажити
Щодо формування та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти завантажити
Щодо замовлення, видачі та обліку студентських (учнівських) квитків завантажити
Деякі питання виконання статті 40 Закону України "Про вищу освіту" (21.10.2015, №1/9-497) завантажити
Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах (25.09.2015, №1/9-454) завантажити
Щодо строку дії ліцензії (24.07.2015, №1/9-355) завантажити
Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році (2015) завантажити
Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів Укрнаїни від 05.12.2014 року №1210 (2014) завантажити
Щодо навчання громадян, які проживають або переселилися з тимчасово окупованої території Уккраїни (2014) завантажити
Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів (28.11.2014, №1/9-616) завантажити
Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення (25.05.2016, №567) завантажити
Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 "Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)", за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів (15.05.2016, №506) завантажити
Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів (12.01.2016, №9) завантажити
Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2015) завантажити
Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік (26.01.2015, №47) завантажити
Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України (04.03.2015, №235) завантажити
Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки (12.05.2015, №525) завантажити
Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (02.07.2015, №705) завантажити
Деякі питання поєднань напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра (13.05.2014, №586) завантажити
Про визначення таким, що втратив чинність, наказу МОН України (17.10.2014, №1183) завантажити
Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. №1556-VII "Про вищу освіту" (16.09.2014, №1048) завантажити
Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 (09.11.2011, №1067) завантажити
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2002) завантажити
Про вивчення української (російської) мови іноземними студентами і аспірантами (2006) завантажити
Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України (2014) завантажити
Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (27.01.2007, №58) завантажити
Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (21.03.2007, №225) завантажити
Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (25.06.2007, №538) завантажити
Про затвердження положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ВНЗ (1996) завантажити
Про Положення про академічні відпустки та повторне навчання у ВНЗ (1996) завантажити
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (1996) завантажити
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти (1996) завантажити
Порядок призначення і виплати стипендій (2004) завантажити
Положення про дистанційне навчання (2004) завантажити
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту  у вищих навчальних закладах (2006) завантажити
Типове Положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України (2006) завантажити
Положення про порядок призначення стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти (1996) завантажити
Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (2001) завантажити
Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (2004) завантажити
Положення про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів (2006) завантажити
Положення про дослідницький університет (2010) завантажити
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах (2011) завантажити

 

Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка (05.05.2016, № 325 ) завантажити
Про порядок реалізації права на академічну мобільність завантажити
Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі,зберігання та обліку таких сертифікатів (23.12.2015, №1117) завантажити
Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння (23.12.2015, №1109) завантажити
Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (2015) завантажити
Постанова "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка" (2015) завантажити
Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2015) завантажити
Розпорядження "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/922/216" (2014) завантажити
Розпорядження "Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях" (2014) завантажити
Розпорядження "Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах" (2014) завантажити
Деякі питання стипендіального забезпечення (2008) завантажити
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (2010) завантажити
Про затвердження Положення про дослідницький університет (2010) завантажити
Про затвердження Національної рамки кваліфікацій (2011) завантажити
Про внесення змін до порядку призначення і виплати стипендії (2013) завантажити
Про внесення зміни у додаток до Порядкупроведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу (2013) завантажити
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (2007) завантажити
Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (2006)
завантажити
Питання стипендіального забезпечення (2004) завантажити
Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (2000) завантажити
Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності (2002) завантажити
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (1998) завантажити