Авторська угода (.pdf)

Інформація для авторів (.pdf)

Бланк передплати (.doc)

Увага! Змінено правила оформлення статей!!!

ЗАГАЛЬНА ІНФОМАЦІЯ

Журнал “Фізика і хімія твердого тіла” визнаний фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук. Журнал видається один раз на квартал зі статтями українською та англійською мовами.

Журнал індексується у міжнародних базах даних:  

  • Index Copernicus
  • Ulrich's Periodicals Directory
  • Directory of Research Journal Indexing;
  • CrossRef
  • Google Scholar
  • MIAR
  • Український реферативний журнал «Джерело»
  • Перелік українських індексованих журналів (http://usj.org.ua/).

Зверніть увагу!!!
Починаючи з 2017 року, журнал “Фізика і хімія твердого тіла” буде виходити у двох варіантах:
1) Мовою оригіналу з анотацією українською та англійською мовами (ISSN 1729-4428 (Print), ISSN 2309-8589 (Online);
2) Англійською мовою з анотацією українською мовою (ISSN 2309-8589 (Online);

(обидві версії будуть у знаходитися у відкритому доступі на сайті журналу).
Редакційна колегія, відповідно, просить надсилати статті українською мовою та копію – англійською.

Редакція прагне якнайширше представити Ваші оригінальні наукові результати серед світової наукової спільноти через їх поширення у провідних міжнародних наукометричних базах.

В журналі “Фізика і хімія твердого тіла” (ФХТТ) друкуються статті, які містять відомості про наукові дослідження та технічні розробки у напрямках:

1. Кристалохімія і термодинаміка твердого тіла.
2. Фізика, хімія і технологія кристалів та тонких плівок.
3. Фізика і хімія поверхні.
4. Наноструктури і нанотехнології.
5. Вимірювання властивостей матеріалів.
6. Фазові діаграми рівноваги.
7. Гетерогенні системи та міжфазні взаємодії.
8. Композитні та конструкційні матеріали.
9. Інформаційні та електронні технології.
10. Фізика і техніка НВЧ.
При подачі статті до розгляду необхідно вказати напрямок, до якого відноситься стаття (з вище перерахованих).

Всі наукові статті, що надійшли до редакції, підлягають обов'язковому рецензуванню. Рецензування проводиться анонімно (детальні умови – на сайті журналу).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Структура поданої статті оформляється наступним чином.
1. Коди PACS або УДК.
2. Ініціали та прізвище (а) автора (ів).
3. Назва статті має бути лаконічною і відображати суть статті, відзначається напівжирним шрифтом (16 кегль),у назві статті не допускається запис скорочень, навіть загальноприйнятих.
4. Установа, де виконано роботу (повна поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти). Якщо колектив авторів включає співробітників різних установ, то слід вказати місце роботи та електронну адресу кожного автора.
5. Анотація: об’єм – до 200 слів (написана мовою статті). Ключові слова: їх кількість не повинна перевищувати десяти одиниць. Допускається використання нероздільних термінів, що складаються з двох-трьох слів.
6. Текст статті. Послідовність подачі матеріалу у статті вступ, головна частина (з можливим розбиттям на розділи і підрозділи), висновок. Набирати шрифтом Times New Roman 10 кеглем з одиничним міжрядковим інтервалом (всі поля: зверху, знизу, зліва і справа – по 2 см). а також заголовки підрозділів (11 кегль). Текст набирати в одну колонку. Всі одиниці вимірювання повинні бути у Міжнародній системі одиниць (СІ).
Загальний обсяг статті, включаючи рисунки, таблиці, не повинен перевищувати 8 сторінок, укладених згідно вимог журналу; обсяг оглядових статей – до 25 стор. Текст статті приймається у форматі MS Word (*.rtf; *.doc; *.docх).
Рівняння необхідно друкувати у редакторі формул MS Equation Editor. Необхідно давати визначення величин, що з’являються в тексті вперше.
Таблиці повинні бути виконані на окремих сторінках у табличних редакторах. Використання символів псевдографіки для оформлення таблиць не дозволяється.
Рисунки
приймаються у форматах: TIFF, GIF, BMP, JEPG. Розмір файлу кожного рисунка не повинен перевищувати 1 Mb. Всі графічні зображення подаються окремим файлом із зазначенням підпису до рисунка, шириною до 8 см або до 16 см кожен. Файли з малюнками нумерують згідно з їх появою в тексті статті, наприклад, рис. 1. і т.д. Товщина осі на графіках повинна складати 0,5 pt, товщина кривої – 1,0 pt. Рисунки повинні бути якісні, розміри підписів до осей та шкали – 10 pt при вказаних вище розмірах рисунка.
Ілюстрації приймаються до друку тільки високоякісні. Підписи і символи повинні бути вдруковані.
7. Відомості про авторів: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та електронна адреса кожного з співавторів. Слід вказати адресу для листування з відповідальним автором поданої статті (бажано вказати мобільний телефон).
8. Посилання на літературу: повинні нумеруватись послідовно у порядку їх появи в тексті статті. Література повинна подаватись на мові оригіналу та транслітеровано латиницею окремим файлом.
Для посилань використовуються наступні формати:
Книги: Автор(и) (ініціали, потім прізвища), Назва книги (Видавництво, місто, рік видання).
Приклад: [
1]. B.K. Ridley, Quantum Processes in Semiconductors (Clarendon Press, Oxford, 1999).
Журнали: Автор(и) (ініціали, потім прізвища), Назва журналу (використовуються абревіатури тільки для відомих журналів), номер тому (номер випуску в дужках), номер початкової сторінки (рік видання в дужках).
Приклад:
[2]. N. Blutzer, A.S. Jensen, Opt. Eng. 26(3), 241 (1987).
Матеріали конференцій: Автор(и) (ініціали, потім прізвища), Назва конференції (видавництво, місто, рік), номер сторінки.
Приклад:
[3]. L. Stanko, XIV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures (Vyshha shkola, Lviv, 2013), p. 120.
9. Анотація англійською мовою. В кінці статті вказати ініціали та прізвище (а) автора (ів), назву статті, установа, де виконано роботу, а також анотацію з ключовими словами англійською мовою (для статті, що подається англійською мовою – наведені дані вказати українською мовою).
Основні критерії якості анотації англійською мовою до україномовних статей:
1. Інформативними (не містити загальних слів).
2. Оригінальними (не бути калькою україномовної анотації).
3. Змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень).
4. Структуровані (слідувати логіці опису результатів у статті).
5. «Англомовними» (написані якісною англійською мовою).
6. Компактними (укладатися в об'єм від 100 до 250 слів).
10. До статті додаються:
1. Угода про передачу авторських прав.
2. Перелік можливих 2-х рецензентів, вказавши їх електронну адресу та заклад.
11. Статті подаються лише в електронному вигляді електронною поштою на адресу редакції журналу “Фізика і хімія твердого тіла” journal.pcss@gmail.com;  fcss@pu.if.ua

Журнал можна передплатити у будь-якому відділенні зв’язку України, а також можна замовити будь-який номер накладною оплатою у редакції журналу.