ВИДАВНИЧА ЕТИКА (.pdf)

Редакційна колегія, колектив редакції журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State», підтримують політику, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики,   і визнають, що відстеження дотримання принципів видавничої (редакційної) етики є однією з головних складових рецензування та видання.

1. Обов'язки головного редактора

Рішення по опублікуванню статті

Головний редактор журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State», відповідає за ухвалення рішення про те, які з представлених в редакцію журналу робіт слід опублікувати.

Це рішення завжди має прийматися на основі перевірки достовірності роботи та її важливості для дослідників і читачів. Головний редактор може керуватися методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Також при ухваленні рішення до публікації головний редактор може радитися з членами редакційної колегії або рецензентами (або представниками науково-педагогічного колективу).  

Справедливість

Головний редактор журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State», оцінює представлені роботи з їх інтелектуальним змістом, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство або політичні погляди автора.  

Конфіденційність

Головний редактор журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State», і співробітники редакційної колегії не повинні розкривати інформацію про представлені рукописи будь-кому іншому, за винятком автора, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної колегії, а також видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Відомості, що містяться в представленій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах головного редактора і членів редакційної колегії без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Головному редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні в разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникають із конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті. Головному редактору слід вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючих інтересах і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. У разі необхідності, може виконуватися інша належна випадку дія, така як публікація спростування або вирази заклопотаності.

Вивчення скарг етичного характеру

Головному редактору журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State» слід приймати розумно швидкі заходи при надходженні скарг етичного характеру відносно представленого рукопису або опублікованої статті, маючи контакт з редакцією, видавцем (або науково-педагогічним колективом).

2. Обов'язки рецензентів

Участь в рішеннях редколегії

Рецензування допомагає головному редактору при ухваленні рішення про опублікування роботи, а через зв'язок редакції з автором, може також допомогти автору поліпшити його роботу.

Оперативність

Кожен обраний рецензент, відчуває свою некомпетентність для рецензування наукового дослідження, описаного в рукописі, або знаючий, що його оперативне рецензування неможливо, повинен сповістити редактора і виключити себе з процесу рецензування.

Конфіденційність

Кожний отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен показуватися або обговорюватися з іншими особами за винятком осіб, уповноважених редактором.

Стандарти об'єктивності

Рецензії повинні виконуватися об'єктивно. Неприпустимі особистісні нападки на автора. Рецензенту слід висловлювати свою точку зору ясно і обґрунтовано.

Визнання джерел

Якщо на яку-небудь опубліковану роботу авторами не була зроблені посилання, рецензенту слід відзначити цей факт. Будь-яка заява, що будь-які дані, висновок або довід вже доповідалися в науковій пресі, має супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензенту слід також привернути увагу головного редактора в разі виявлення будь-якої значної схожості чи перетинання між аналізованим рукописом і будь-яким іншим, відомої особисто йому опублікованої роботи.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані відомості, розголошені в представленій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах рецензента без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Рецензенту слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні в разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що виникає із конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті.

3. Обов'язки авторів

Оригінальність і плагіат

Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори використовували роботи та / або слова інших авторів, це має бути відповідним чином відзначено посиланням або вказано в тексті. Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразувания істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації та неприпустимий. Подання одного і того ж рукопису більш ніж в один журнал одночасно є неетичною поведінкою при публікації і неприпустимо. Автору не слід представляти для розгляду в іншому журналі вже опубліковану статтю. Необхідно належним чином визнавати роботи інших дослідників. Автори повинні давати посилання на публікації, які вплинули на зміст описуваної роботи.

Авторство роботи

Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто вніс значний вклад в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження. Всі особи, які внесли значний вклад, повинні бути зазначені як співавтори. Якщо яка-небудь особа брало участь в якісь суттєвій частині проекту, то йому має бути виражена вдячність, або він повинен бути включений в список співавторів.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Всі автори повинні розкривати у своїх рукописах будь-який фінансовий чи інший суттєвий конфлікт інтересів, який міг би бути розцінений як вплив на результат оцінки їх рукописів. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє значну помилку чи неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є терміново сповістити головного редактора журналу про це і співпрацювати з головним редактором для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або виправлення статті, або подання головному редактору докази правильності опублікованої роботи.

Виявлення плагіату

Редакція журналу «Фізика і хімія твердого тіла. Physics and Chemistry of Solid State» бере на себе зобов'язання допомагати науковому співтовариству у всіх аспектах здійснення політики щодо дотримання видавничої етики, особливо у випадках підозри на дублювання статтей або плагіат.