Print

Конкурс оголошується на затверджену Радою фонду наступну пріоритетну тематику гуманітарних наук:
- дискусійні проблеми спільної історії України та її сусідів;
- актуальні проблеми збереження національної культурної та мовної спадщини.
З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців перевага при відборі проектів надаватиметься науковим колективам з участю аспірантів, докторантів.

Запити подаються до 24 березня 2015 року включно.

 

Електронная форма запиту знаходиться у відкритому доступі за адресою http://contest.dffd.gov.ua/ Для заповнення заявки на конкурс необхідно пройти процедуру реєстрації за наведеним посиланням.
Матеріали, які необхідно надати в паперовому вигляді до дирекції фонду (в окремій паперовій папці на зав’язках з позначкою “Ф65”):
- запит, роздрукований з файлу, підписаний керівником проекту, виконавцями та керівником організації (установи) та засвідчений гербовою печаткою подається в паперовому вигляді в двох окремо скріплених примірниках;
- копії опублікованих наукових праць з тематики дослідження (не менше 3 публікацій (2012-2015 роки)).

УМОВИ проведення Державним фондом фундаментальних досліджень України конкурсу Ф65 наукових проектів з актуальних проблем гуманітарних наук

1. Загальні засади

1.1. Конкурс оголошується на затверджену Радою фонду наступну пріоритетну тематику гуманітарних наук:

- дискусійні проблеми спільної історії України та її сусідів;
- актуальні проблеми збереження національної культурної та мовної спадщини.
1.2. Метою конкурсу є відбір проектів фундаментальних досліджень з пріоритетної тематики, що виконуються науковими колективами вищих навчальних закладів, науковцями академічних інститутів. Виконання конкурсних проектів повинно забезпечити підвищення рівня наукових досліджень у галузі гуманітарних наук, стимулювання наукової діяльності молодих науковців та ефективне використання наукового потенціалу установ.

1.3. Умови конкурсу Ф65 відповідають вимогам затвердженого "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень» (далі ДФФД) і регламентують порядок проведення конкурсу наукових проектів, що подаються вищими навчальними закладами ІІІ-ІУ рівнів акредитації (незалежно від форм власності), науковими установами НАН України та національних галузевих академій наук, як заявка на грантову підтримку фундаментальних наукових досліджень за визначеними пріоритетними науковими напрямами.
2. Основні критерії наукових досліджень конкурсу Ф65:
2.1. Актуальність і новизна наукової тематики фундаментальних досліджень.
2.2. Відповідність затвердженим пріоритетним напрямам фундаментальних досліджень.
2.3. Участь у складі колективів виконавців молодих науковців.
2.4. Перспективність подальшого використання результатів досліджень.
3.Загальні умови
3.1. Підготовлені на конкурс матеріали проекту повинні відповідати вимогам порядку відкритого публікування. Опублікування результатів досліджень, виконаних при фінансовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень, обов’язково повинно містити посилання на грантову підтримку ДФФД.
3.2. Обов'язковою умовою є також згода авторів на публікацію ДФФД звіту за проектом (у друкованій та електронній формах). Учасники проектів повинні витрачати кошти, виділені на дослідження, тільки на цілі, вказані у договорі, який укладається між Міністерством освіти і науки та організацією - виконавцем. Анотації підсумкових звітів за проектами публікуються в авторській редакції в електронному вигляді. Автор несе всю повноту відповідальності за зміст наданої ним інформації. Кожен керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.

3.3. До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за правилами і вимогами ДФФД, а також проекти надіслані факсом або лише електронною поштою, і такі, що направлені на конкурс після закінчення оголошеного терміну подання!

3.4. Подані на конкурс проектів матеріали не повертаються.

3.5. Дирекція ДФФД повідомляє керівника проекту про реєстрацію проекту і прийняття його до розгляду.

4. Реєстрація проектів

4. 1. Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс у термін, зазначений в оголошенні, та оформлені відповідно до правил і вимог, вказаних в оголошенні. Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового штемпеля. Кожен проект одержує шифр, що складається з порядкового номеру конкурсу, цифрового номеру напряму і вхідного реєстраційного номера. Номер напрямку, визначається керівником проекту із зазначених у п. 1.1. під час заповнення заявки. Заявки проектів, оформлення яких не відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються. Електронну форму заявки для участі у конкурсі можна заповнити за посиланням, вказаним в оголошенні.
4.2. Електронна форма заявки заповнюється он-лайн за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/. Роздруковані заявки конкурсних проектів у двох примірниках з підписами керівника проекту, завірені печаткою, та їх електронна версія, створена програмою підготовки запиту, надаються до дирекції ДФФД (у тому числі поштою) та реєструються за адресою: 01601, м.Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404-б. Контактні телефони: 246-39-29 з 9 до 16-30 год.Форму заявки і консультацію з приводу їх заповнення можна отримати за вказаним телефоном.
4.3.Наукові проекти, які за результатами експертизи є переможцями конкурсу, а Рада Фонду затвердила обсяги фінансування, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Реєстраційна картка обов'язково надається до ДФФД у трьох примірниках.
5. Проходження експертизи наукових проектів
5.1. Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів проходять незалежну експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень"
5.2. Інформація про зміст проектів і проходження їх експертизи є строго конфіденційною. Відповідно до встановлених правил, експерти і співробітники ДФФД не мають права її розголошувати. Остаточний список підтриманих проектів та обсяги їх фінансування затверджуються на засіданні Ради ДФФД. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.
5.3. Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу наукових проектів доводяться до відома всіх учасників конкурсу. Керівники проектів отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими ними електронними адресами. Протокольні рішення Ради ДФФД розміщуються також на веб-сторінці Фонду
6. Умови реалізації підтриманих проектів
6.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про підтримку фундаментальних наукових досліджень між Міністерством освіти і науки та науковою установою, організацією, вказану керівником проекту. Обсяги та умови фінансування повідомляються керівникам проектів та організацій. Рішення про фінансування робіт за проектом на черговий рік (у межах указаного терміну виконання) приймається на основі затверджених обсягів державного бюджету на даний рік для ДФФД. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівнику проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність і умови продовження фінансування робіт за даним проектом.
6.2.Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами, які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність сторін на весь період виконання проекту.
7. Обов'язки керівника проекту
Відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України" керівник проекту зобов'язаний:
7.1. У терміни, визначені ДФФД, забезпечити своєчасне укладання договору з Міністерством освіти і науки України на виконання проекту в межах планового обсягу фінансування та виконання фундаментальних досліджень у відповідності з науковою програмою і в терміни, визначені у проекті.
7.2. Забезпечити цільове використання коштів, виділених на виконання проекту, у строгій відповідності з вимогами договору і затвердженим кошторисом витрат у межах річного обсягу фінансування .
7.3. В установлені терміни надавати ДФФД науковий і фінансовий звіти про виконання проекту або його етапів. Своєчасне подання керівником проекту щорічних і підсумкових звітів.
7.4. Опублікування результатів досліджень, виконаних у рамках договору обов’язково повинно містити наступне посилання на підтримку ДФФД: «Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом (вказується номер проекту)» або «PublicationsarebasedtheresearchprovidedbythegrantsupporttheStateFundForFundamentalResearch (projectN)» для англомовної публікації.
7.5. У разі виявлення неможливості отримати очікувані результати або виявлення недоцільності (неможливості) продовження робіт за проектом - проінформувати про це ДФФД і подати підсумкові науковий і фінансовий звіти.
Інформувати ДФФД у випадках, якщо керівник проекту не може з будь-яких причин (тривалі відрядження, важке захворювання тощо) виконувати свої обов'язки за договором (угодою).
7.6. Керівник проекту також зобов'язаний документально інформувати ДФФД про результати досліджень за проектом, що мають ознаки патентоспроможності, комерційного використання.
8. Права керівника проекту
Керівник проекту має право :
8.1. Витрачати кошти гранту відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України та ДФФД витрат і нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.
8.2.Корегувати програму дослідницьких робіт і витрат у рамках затверджених завдань і цілей дослідження проекту, а також наданих обсягів коштів.
8.3. Корегувати перелік наукових установ, організацій – співвиконавців проекту.
8.4. Змінювати склад виконавців проекту, сповістивши про це ДФФД.
8.5. У пріоритетному порядку використовувати устаткування, придбане за рахунок коштів гранту, для виконання програми впродовж усього терміну роботи над проектом.
9. Використання унікальних приладів, устаткування і програмних засобів
9.1. Унікальні прилади, устаткування і програмні засоби, придбані і розроблені за рахунок коштів ДФФД, є державною власністю і передаються на період виконання проекту в наукову установу, організацію, де працює науковий колектив, в оперативне управління (господарське ведення), які при відповідному оформлені (акт передачі) залишаються в науковій установі, організації, в якій працює науковий колектив, для використання в наукових дослідженнях без права продажу.
9.2. У випадку, коли науковий колектив не справився з реалізацією проекту, такі прилади, устаткування і програмні засоби у науковій установі, організації вилучаються.