ua en
Кафедра фізичної реабілітації

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

На цій сторінці наведено методичні рекомендації щодо написання і оформлення дипломних робіт.

Методичні рекомендації
до написання, оформлення та захисту
дипломних робіт
 
 Івано-Франківськ, 2018
 
Дипломна (кваліфікаційна) робота - це наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.Дипломна робота має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань.Кількість розділів залежить від складності теми та специфіки змісту і дослідження. Загалом застосовується структурний розподіл на 3-5 розділів.Студенту надається право вибирати тему курсової та дипломної (кваліфікаційної) робіт з числа визначених випускними кафедрами навчального закладу або запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки.Керівництво курсовими та дипломними роботами здійснюється, як правило, кваліфікованими викладачами. Організація і контроль за процесом підготовки й захисту курсових та дипломних робіт покладаються на завідуючих кафедрами.Тематика курсових та дипломних робіт щорічно коригується з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).
 
СТРУКТУРА НАУКОВИХ РОБІТ
Наукова робота повинна містити:
-         титульний аркуш;
-         зміст;
-         перелік умовних позначень (за необхідності);
 
У вступі:
-         основну частину;
-         висновки;
-         список використаних джерел;
-         додатки (за необхідності).
 
У дипломній роботі зазначають (додаток А):
-         повну назву навчального закладу та його відомчу підпорядкованість;
-         факультет;
-         кафедру, на якій виконана робота;
-         назву роботи;
-         дані про студента;
-         науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника;
-         науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові рецензента;
-         місто та рік подання роботи до захисту.
 
Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін. (Додаток Б).
 
Заголовки однакових ступенів рубрикації слід розміщувати один під одним: назви розділів - на одному рівні, підрозділів - на іншому. Після заголовків окремих розділів крапка не ставиться.
 
Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення та ін., то їх перелік може бути поданий у роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа - їх детальне розшифрування.
   
Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.
 
Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання), її значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій нижче послідовності.
 
Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки, особливо на користь України. У додатку Л подано примірний перелік актуальних тем наукових досліджень у галузі фізичної культури і спорту.Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового завдання.
 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Коротко викладають зв'язок обраного напряму досліджень з планами організації, де виконана робота, а також з галузевими та (або) державнимипланами та програмами. Обов'язково зазначають номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, базових для підготовки та подання роботи, а також роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.
 
Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага здобувача, оскільки предмет дослідження визначає тему наукової праці, визначеної на титульному аркуші як її назва.
 
Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму .мету. Для формулювання мети обирається мовна конструкція з інфінітивом: розкрити, вивчити, виявити, дослідити, пояснити, описати, розробити, узагальнити, систематизувати.Мета роботи конкретизується у завданнях, кількість яких становить 3-4.
 
Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме використаних методів.
 
Наукова новизна отриманих результатів. Подають коротку анотацію нових наукових положень, запропонованих здобувачем особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, систематизовано, показано, набуло подальшого розвитку ...).Кожне наукове положення чітко формулюють, виокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно. У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що в роботі зроблено те й те, а сутності та новизни із написаного виявити неможливо.До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і т.д. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку здобувача.
 
Практичне значення одержаних результатів. У роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використаннярезультатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі, що має прикладне значення - відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати. Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.
 
Апробація результатів наукового дослідження. Вказується, на яких наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, викладені у роботі.
 
Публікації. Вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковано результати роботи.
 
Структура та обсяг роботи. Наводять кількість розділів, літературних джерел, що представлені у науковій роботі. Перелічують ілюстрований матеріал.Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму й обгрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.
 
У розділах основної частини подають:
-         огляд літератури за темою та вибір напрямів досліджень;
-         виклад методології й основних методів досліджень;
 
У експериментальну частину та методику досліджень;
-        відомості про проведені теоретичні й (або) експериментальні дослідження;
-         аналіз і узагальнення результатів досліджень.
 
В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини роботи.
 
У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення наукових досліджень. У теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються, в експериментальних - принципи дії та характеристики використаної апаратури, оцінки похибок вимірювання.
 
У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Здобувач повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів(характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.
 
Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.
 
У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (завдання), її значення для науки та практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового і практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями.У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.
 
Для повноти сприйняття роботи до додатків за необхідності доцільно вносити такий допоміжний матеріал:
-         проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;
-         таблиці допоміжних цифрових даних;
-         протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;
-         інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв'язання задач на ЕОМ, розроблених у науковій роботі;
-         допоміжні ілюстрації.
 
Додатки оформляють як продовження наукової роботи (дисертації) на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний такий додаток має починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту.
 
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першоївеликої друкується слово "Додаток __" і велика літера, що позначаєдодаток.Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер І, Є, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б та ін.При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою дисертації друкують великими літерами слово "ДОДАТКИ".Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У такому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку. Наприклад: А.2 — другий розділ додатка А; В.3.1 — підрозділ 3.1. додатка В.Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 — другий рисунок першого розділу додатка Д; формула А.1 — перша формула додатка А.
 
 Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (додаток В).
 
Послідовність виконання наукової роботи
 
Наукову роботу доцільно виконувати в такій послідовності:
-         вибір теми;
-         з'ясування об'єкта і предмета;
-         визначення мети і завдань дослідження;
-         пошук і підбір літератури з теми дослідження, її вивчення;
-         складання плану-проспекту;
-         написання вступу;
-         виклад теорії і методики дослідження;
-         вивчення досвіду роботи;
-         формулювання висновків і рекомендацій;
-         оформлення списку використаних джерел та додатків;
-         літературне й технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка і безпосередній захист.
 
Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:
-         підготовчий;
-         роботи над основним змістом;
-         заключнийГотуючись до викладу матеріалу наукової роботи доцільно ще раз уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита. Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (параграфів). У кожному розділі висвітлено самостійне питання, а підрозділі (параграфі) - окрему частину цього питання.
 
Тема повинна бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати над розділом, треба відмітити його ідею, а також базові тези кожного підрозділу. їх необхідно підтверджувати фактами, думками різних авторів, результатами експерименту. Потрібно уникати безсистемного викладення фактів без достатнього їх осмислення та узагальнення.
 
До кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до всієї роботи в цілому.
 
Оперативно і в повному обсязі зібрати практичний матеріал, узагальнити його та систематизувати допоможе оволодіння студентом основними методами дослідження: спостереженням, експериментом, бесідою, анкетуванням, інтерв'ю, математичними методами обробки даних, методом порівняльного аналізу тощо. Найкращих результатів можна досягти при комплексному їх використанні, проте слід пам'ятати, що залежно від особливостей теми дослідження, специфіки предмета і конкретних умов окремі методи можуть набути домінантного значення.
 
Використання відомих у науці методів накопичення, вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду дасть змогу виконати основне завдання роботи: поєднати знання в цілісну систему, вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики відповідної сфери діяльності.
 
На заключному етапі передбачається формулювання висновків до курсової, бакалаврської, дипломної, магістерської робіт, оформлення списку літератури та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.
 
Висновки - це завершальна частина наукової роботи. Вони повинні бути лаконічні та змістовні. У них виявляється здатність студента до абстрагування, аналізу і синтезу наукового матеріалу. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У цьому аспекті необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного функціонування культурологічних і документальних систем, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до заключної частини — не повторювати змісту вступу, основної частини роботи і висновків, сформульованих у розділах.Список використаних джерел складається на основі робочої картотеки і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості досліджуваної теми, є "візитною карткою" автора, його професійним обличчям, засвідчує рівень володіння навичками роботи з науковою літературою. Перелік повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час праці над темою. Укладаючи його, необхідно дотримуватись вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв праць або в міру посилань. У тексті роботи слід давати у дужках посилання на номери списку.
 
Завершуючи написання наукової роботи, необхідно систематизувати ілюстративний матеріал. Роботу друкують на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифту TimesNewRoman у текстовому редакторі MicrosoftWord 14 кеглем, міжрядковий інтервал становить 1,5. Текст наукового дослідження друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.Усі примірники наукового дослідження повинні бути ідентичними.Обсяги основного тексту дипломної роботи - 2-3 друкованих аркуші (40-60 сторінок);
 
Текст основної частини наукового дослідження поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.Заголовки структурних частин наукового дослідження «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами, жирним шрифтом симетрично до набору:
 
РОЗДІЛ 2 методи й організація досліджень
 Кожну структурну частину наукового дослідження треба починати з нової сторінки.Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 
 
3.1. Структура й поширеність порушень виявлених у досліджуваних пацієнтів та оцінка епідеміологічного статусу Для оцінки динаміки показників структури і поширеності виявлених порушень у досліджуваного контингенту нами …
 
 Заголовки пунктів друкують маленькими літерами з абзацного відступу в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.
 
3.1.1. Вплив застосованого методу на..
 
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам.
 
До загального обсягу наукового дослідження не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів наукового дослідження підлягають суцільній нумерації.
 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака N. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Дипломна робота має містити щонайменше  50-70 літературних джерел, (з них щонайменше 5 публікацій іноземних авторів). До списку літератури включають тільки ті публікації, на які є посилання в текстах наукових робіт.
Перед друком тексту слід перевірити, щоб на початок рядка не переносились:
-      одиниці вимірювання, якщо значення величини знаходиться в кінці попереднього рядка;
-      прізвище, якщо ініціали залишились на попередньому рядку (якщо імена й по батькові подаються повністю, то прізвища можна переносити);
-      латинська видова назва, якщо скорочена до одного символу родова назва залишилась у кінці попереднього рядка;
-      продовження речення, якщо на попередньому рядку його початок поданий словом із 1-2 символів ("В ... ", "А ...", "На..." тощо);
-      граматичні закінчення порядкових числівників, написаних цифрами (2-й, 4-го та ін.).
ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДО ЗАХИСТУ
Захист курсових робіт проводиться відповідно до графіка, затвердженого кафедрою, в присутності комісії у складі керівника та часом декількох її членів, дипломних (кваліфікаційних) та магістерських дисертацій - на засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК).
До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили виробничу практику, подали у встановлений термін дипломну роботу і позитивні відгуки на неї. Рішення про допуск дипломних робіт приймає рада факультету за поданням відповідної кафедри. До робіт додаються такі документи:
-         Примірник роботи
-         Реферат українською мовою (Додаток Г)
-         Завдання на виконання дипломної роботи (Додаток Д)
-         Відгук наукового керівника
-         Внутрішня рецензія
-         Копії опублікованих праць за результатами дослідження (якщо є)
 

 

 
 
Додаток А
Міністерство освіти і науки України
 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 
Факультет фізичного виховання і спорту
 
Кафедра фізичної реабілітації         
 
 
 
 
  
ДИПЛОМНА РОБОТА
 
НАЗВА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ 
 
7.010202 «Фізична реабілітація»    
  

Виконавець

Студент(ка) гр. ФР-50

(особистий підпис) (повні прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку
     
     

Науковий керівник

(вчений ступінь, посада)

(особистий підпис) (повні прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку
     
     
     
     

Рецензент

(вчений ступінь, посада)

(особистий підпис) (повні прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку
     
     
     
     

Допускається до захисту:

Зав. кафедри(вчений ступінь)

(особистий підпис) (повні прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку
     
       
Місто – рік.
 

 

Додаток Б
ЗМІСТ 
 

Вступ

3

І.

Назва розділу 1

5

ІІ.

Назва розділу 2

7

ІІІ.

Назва розділу 3

15

 

3.1. Назва 1-го підрозділу 3-го розділу

21

 

3.2. Назва 2-го підрозділу 3-го розділу

32

 

3.3. Назва 3-го підрозділу 3-го розділу

45

IV.

Назва розділу 4

49

 

4.1. Назва 1-го підрозділу 4-го розділу

51

 

4.2. Назва 2-го підрозділу 4-го розділу

53

 

4.2.1. Назва 1-го пункту 2-го підрозділу

57

 

4.2.2. Назва 2-го пункту 2-го підрозділу 4-го розділу 4-го розділу

62

 

4.2.3. Назва 3-го пункту 2-го підрозділу 4-го розділу

63

V.

Назва розділу 5

75

 

Висновки

76

 

Додаток А. назва додатка А

78

 

Додаток Б. назва додатка Б

81

 

Список використаних джерел

84Із зразком оформлення бібліографічного опису джерел Ви можете ознайомитись на кафедрі.