ua en
Кафедра фізичної реабілітації

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

   Навчальний план спеціальності 6.010200, 7.010202 “Фізична реабілітація” побудований таким чином, що забезпечує ступеневість, неперервність і наступність підготовки фахівців. Навчання проводиться за трьохрівневою системою (бакалавр, спеціаліст, магістр).
   Програма бакалаврату (4 роки навчання), спеціалістів (1 рік навчання) передбачає вивчення циклів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, дисциплін природничо-наукової та професійно-практичної підготовки упродовж I-V курсів. Студент, який виконав навчальний план восьми семестрів, на основі  державного іспиту зі спеціальності одержує диплом бакалавра. Навчальна програма для спеціальності “Фізична реабілітація” ОКР «Бакалавр» розрахована на чотири роки навчання (1-8 семестри), ОКР «Спеціаліст» - 1 рік навчання (9-10 семестри).
   Навчальний процес будується відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і навчального плану, розроблених на основі нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Статуту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з врахуванням необхідності міждисциплінарного підходу і забезпечення наступності і логічної послідовності. Підготовка фахівців фізичної реабілітації проводиться у вигляді своєрідного освітнього теоретичного континууму, при якому кожна наступна дисципліна навчального плану базується на сукупності знань, набутих на попередніх рівнях.
   Базовими дисциплінами, якими повинен володіти фахівець фізичної реабілітації, є: анатомія людини, спортивна морфологія, біомеханіка, фізіологія людини, вікова фізіологія, фізіологія спорту і рухової активності, біохімія, біохімія спорту, гігієна, валеологія, основи екології, біофізика. Наступним етапом теоретичної професійної підготовки є опанування знань з таких дисциплін, як основи загальної патології, семіотика внутрішніх захворювань з основами догляду за хворими, фармакологія, основи оздоровчого харчування.
 
   Найвищим рівнем підготовки бакалавра фізичної реабілітації є вивчення таких дисциплін, як фізична реабілітація, масаж, спортивна медицина, спортивний масаж, долікарська допомога, фізіотерапія, кінезітерапія, нетрадиційні методи у реабілітації, адаптивне фізичне виховання. На цьому рівні, маючи ґрунтовний багаж знань попередньо перерахованих дисциплін, студент може опанувати навички розробки реабілітаційних втручань і втілювати на практиці усі п’ять складових своєї клінічної діяльності: обстеження для визначення функціональних порушень та обмежень; аналіз результатів обстеження (встановлення реабілітаційного діагнозу); прогнозування результатів реабілітаційного втручання; розробка реабілітаційної програми; здійснення реабілітаційного втручання (виконання реабілітаційної програми); оцінка результатів реабілітаційного втручання та корекція реабілітаційної програми.
Важливе місце у процесі підготовки фахівців фізичної реабілітації займають такі дисципліни, як педагогіка, психологія, теорія і методика фізичної культури і спорту, латинська мова, основи психологічної і соціальної реабілітації. При розробці навчальних планів і робочих програм чітко розмежовуються сфери діяльності і межі компетенції медичних працівників і фахівців фізичної реабілітації у практичному здійсненні реабілітаційного процесу.
   Навчальний план передбачає проведення занять різного типу (лекції, наукові семінари, лабораторні та практичні заняття), табірні збори, а також проходження виробничих практик.
   Деканатом і кафедрами факультету розроблено навчальні плани, освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми бакалавра зі спеціальності «Фізична реабілітація». На основі навчальних планів кафедрами підготовлено робочі навчальні програми з усіх нормативних та спеціальних курсів, розроблено плани практичних і лабораторних занять з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, тематику курсових, бакалаврських робіт. З метою вдосконалення навчального процесу викладачами розроблено низку навчальних посібників, методичних порад до спецкурсів, створено фонд текстів лекцій, методичних вказівок, пакетів контрольних робіт та комп’ютерних тестів для комплексної перевірки рівня знань.
   Колективом кафедри фізичної реабілітації розроблені тести з кожної навчальної дисципліни блоку професійно практичної підготовки.На даний час продовжується робота над створенням нових матеріалів, розширенням і модернізацією бази проходження навчальних і виробничих практик. 
   Згідно навчального плану спеціальності «Фізична реабілітація» за кафедрою закріплено викладання 33 дисципліни:1. Для спеціальності «Фізична реабілітація»:
1.       Основи загальної патології
2.       Спортивна медицина
3.       Масаж
4.       Долікарська допомога
5.       Фармакологія
6.       Спортивний масаж
7.       Фізична реабілітація
8.       Діагностика і семіотика внутрішніх захворювань з основами догляду за хворими
9.       Фізіотерапія
10.   Кінезітерапія
11.   Основи психологічної і соціальної реабілітації
12.   Нетрадиційні методи в реабілітації
13.   Допінги с спорті
14.   Спецкурс «Методика фізичної культури в спеціальних медичних групах»
15.   Спецкурс «Пілатес»
16.   Особливості фізичної реабілітації людей похилого віку
17.   Спортивна травматологія
18.   Основи фізичної реабілітації спортсменів
19.   Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання
20.   Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи
21.   Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату
22.   Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи
23.   Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення і порушенні обміну речовин
24.   Фізична реабілітація жінок
25.   Основи оздоровчого харчування
26.   Менеджмент у реабілітації
27.   Фізична реабілітація в педіатрії
28.   Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
29.   Фізична реабілітація спортсменів
30.   Фізична реабілітація осіб похилого віку
 
2. Для спеціальності «Фізичне виховання і спорт»
1.       Масаж
2.       Фізична реабілітація
3.       Спортивна медицина 
 
   Всього складом кафедри читається 698 лекційних годин на денній формі навчання і 240 лекційних годин на заочній формі навчання (938 лекційних годин на навчальний рік). Це складає 234 години на одного викладача з науковим ступенем на навчальний рік. Розроблено пакети навчально-методичних матеріалів для кожної дисципліни згідно переліку, рекомендованого навчально-методичним відділом університету.
   Створено електронні варіанти лекцій з усіх дисциплін, що читаються на кафедрі. Під час проведення лекцій також використовуються прозірки, таблиці. Навесні 2008 року акредитовано ОКР «Бакалавр», у 2009 році – ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Фізична реабілітація». 
   Відповідно до навчального плану, студенти у 9 семестрі проходять реабілітаційну виробничу практику. Метою даною практики є формування на базі одержаних знань професійних умінь і навичок для самостійного прийняття рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, оволодіння сучасними методами, формою організації праці в галузі фізичної реабілітації, вдосконалення набутих під час навчання професійних навичок.
 
   Відповідно до навчального плану і терміну проходження реабілітаційної практики, підібрано бази, які повністю відповідають вимогам підготовки фахівців у галузі фізичної реабілітації.  Це, зокрема:
-         Центральна міська клінічна лікарня м. Івано-Франківська;
-         Івано-Франківська мічська клінчна лікарня N1;
-         Івано-Франківський обласний лікувально-фізкультурний центр «Здоров’я»;
-         Івано-Франківська міська поліклініка N3;
-         Залучанський будинок-інтернат для дітей з неврологічними захворюваннями;
-         „Санаторій „Черче” ЗАТ „Укрпрофздоровниця”;
-     Обласна організація Товариства Червоного Хреста України.
-     Медичний реабілітаційний центр "Кремінці" МВС України (Івано-Франківська обл., с. Татарів)