ua en
Кафедра лісознавства

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТАМ І АСПІРАНТАМ

Вийшов у світ збірник наукових праць Лісівничої академії наук України (Вип. 14) за 2016 рік, в якому опубліковано низку наукових статей викладачів кафедри лісознавства – проф. Олійника В.С., проф. Яцика Р.М., доц. Бродовича Р.І.

 

Детальніше...

 

У 2016 р. вийшла у світ монографія “Відновлення корінних природних комплексів Косівщини”, першим співавтором якої доцент кафедри лісознавства, д.с.-г.н., с.н.с. Шпарик Ю.С.

У монографії підготовлено пропозиції з відновлення природного біорізноманіття лісових і польових екосистем, тваринного світу, а також мікологічних комплексів Косівщини за результатами вивчення стану та структури природних і штучних екосистем регіону. Подано також аналіз сучасної господарської діяльності району та основні фактори трансформації природних екосистем. Зроблено висновки та підготовлено наукове обґрунтування шляхів вирішення основних природоохоронних проблем регіону. Розрахована на спеціалістів установ ПЗФ, лісового і сільського господарства та суміжних галузей, на вчених, викладачів, студентів, екологів, а також всіх тих, кого хвилюють проблеми охорони природи.

 

В останніх випусках Наукового вісника НЛТУ України та збірнику наукових праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" опубліковано ряд статей викладачів кафедри лісознавства:  

Олійник В.С. Висотно-поясні закономірності стокорегулювальної ролі лісів Карпат / В.С. Олійник, О.М. Ткачук, В.І. Блистів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: зб. наук. праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2015. – Т. 1 (36) – С. 39-46.

Шпарик Ю.С. Динаміка стану лісів Українських Карпат за даними моніторингу в 2010-2014 роках / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 31-36.

У статті за показниками моніторингу лісів (дефоліація, дехромація, довжина крони, пошкодження) проаналізовано стан основних порід карпатського регіону (ялина європейська, бук лісовий, дуб звичайний) за період 2010-2014 років.

Бєлова Н.В. Основні показники водного режиму лісоаграрних ландшафтів Передкарпаття / Н.В. Бєлова, В.С. Олійник // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип.25.6. – С.137-143.

У статті оцінено водорегулювальну роль лісових земель на прикладі річкових басейнів Передкарпаття. Здійснено порівняльний аналіз розвитку шкідливих стихійних процесів, що відбуваються на водозборах із значним контрастом лісистості. З’ясовано особливості формування поверхневого стоку води залежно від співвідношення угідь. Досліджено водопроникливість лісових і польових ґрунтів. З’ясовано особливості снігонагромадження на різних категоріях угідь у лісоаграрних ландшафтах. Визначено кількісні показники впливу лісу на формування схилового стоку води.

 

20-22 травня 2015 року на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулася VI Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми дослідження довкілля”, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г.М. Висоцького. У роботі конференції приймали участь професор кафедри лісознавства, к.с.-г.н. Яцик Р.М. і доцент кафедри лісознавства Вітер Р.М. У збірнику наукових праць за матеріалами конференції опубліковано статтю Яцика Р.М. “Генетичне різноманіття фертильності клонів та продукованого ними насіння на клонових насінних плантаціях лісових видів” і статю Вітра Р.М. “Сучасна структура рекреаційно-оздоровчих лісів Державного підприємства “Осмолодське лісове господарство”.

 

Вийшла з друку монографія: “Стан лісових генетичних ресурсів в Україні” (Харків : ПЛАНЕТА-ПРІНТ, 2014. – 138 с.), у якій представлені матеріали, підготовлені на запит ФАО, для складання Звіту про стан світових генетичних ресурсів. У підготовці й написанні книги брали участь фахівці різних установ, що мають відношення до збереження лісових генетичних ресурсів в Україні, в тому числі й наукових організацій та навчальних закладів. З Івано-Франківська такими були Український НДІ гірського лісівництва та Прикарпатський національний університет. Книга написана двома мовами – українською і англійською,  колектом авторів, серед яких і професор кафедри лісознавства Прикарпатського НУ –  Роман Яцик.

В преамбулі до книги вказується, що лісові генетичні ресурси відіграють важливу роль у функціонуванні лісового господарства держави. Стан їх характеризується не лише наявністю або відсутністю конкретних видів, але й історично сформованою внутрішньовидовою структурою генофонду деревних рослин. Збереження генетичного різноманіття лісових деревних рослин і його ефективне використання в Україні здійснюється на лісівничо-екологічній основі з урахуванням типологічного різноманіття лісів. Лісові генетичні ресурси є важливим і необхідним компонентом наближеного до природи лісівництва. На сьогодні актуальним питанням залишається забезпечення належної інформаційно-пропагандистської підтримки заходів щодо збереження, використання і відтворення генофонду лісів. Суть, форми і методи збереження лісових генетичних ресурсів повинні стати обов’язковим складовим елементом навчальних програм підготовки фахівців біологічного, екологічного й лісогосподарського профілів.

Слід підкреслити, що значна частина лісових генетичних ресурсів відібрана, функціонує та вивчається також і в Карпатському регіоні України. Цьому активно сприяли науковці УкрНДІгірліс та викладачі кафедри лісознавства ПрНУ. Серед найвизначніших об’ектів є лісові генетичні резервати, площа яких у згаданому регіоні дорівнює біля 12,5 тис.га, що складає майже 50 % із усіх існуючих в Україні. Крім цього, тут відібрано понад 1200 плюсових дерев, 200 га плюсових насаджень, створено клонових і родинних плантацій на площі біля 180 га. Вивчаються генетичні ресурси також у випробних, географічних, висотно-інтродукційних культурах та в дендропарках.

У 2014 р. вийшло у світ друге виправлене і доповнене видання підручника професора кафедри лісознавства Яцика Р.М. із співавторами "Основи генетики й селекції лісових рослин". Навчальний посібник сприятиме опануванню необхідного обсягу знань із найважливіших розділів сучасної генетики й селекції, передбачених навчальною програмою, розглядає питання мінливості, спадковості й генетичного розвитку рослин, популяційної генетики, успіхів генної, генетичної й клітинної інженерії, світових й національних підходів до збереження, відновлення й використання генетичного фонду in situ та ex situ, особливостей селекції, насінництва й сортоведення рослин. Він може бути використаний студентами вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації та коледжів біологічних, лісогосподарських й сільськогосподарських спеціальностей.