ua en
Кафедра лісознавства

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Кафедра лісознавства заснована у 2005 році у зв’язку з відкриттям спеціальності «Лісове господарство». Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр" (напрямок підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство"), "Спеціаліст" (спеціальність 7.09010301 "Лісове господарство") і "Магістр" (спеціальність 8.09010301 "Лісове господарство"). Навчальний процес забезпечують: три доктори наук - два професори, один старший науковий співробітник; шість кандидатів наук - один професор і п'ять доцентів; викладач та три асистенти кафедри.  

Викладачами кафедри згідно з навчальним планом читаються такі дисципліни:

ОКР "Бакалавр"

загальна екологія, ботаніка, дендрологія, лісова генетика, лісова зоологія, основи фахової підготовки, лісова фітопатологія, лісова ентомологія, лісова селекція, механізація лісогосподарських робіт, лісова меліорація, лісова пірологія, біометрія, лісознавство, лісівництво, лісові культури, лісова таксація, озеленення населених місць, природозаповідна справа, недеревні ресурси лісу, лісове товарознавство, соціальне лісівництво, лісова гідрологія, рекреаційне лісівництво, парколісовпорядкування, інтродукція та адаптація декоративних рослин, садово-паркове будівництво, історія лісівництва, лісовпорядкування, організація і економіка лісогосподарського виробництва, основи лісоексплуатації, мисливствознавство, рекультивація земель, основи наукових досліджень, геоінформаційні системи в лісовому господарстві, аерокосмічні методи в галузі, підсочка і лісохімія, урбоекологія і фітомеліорація, лісоаграрні ландшафти, ландшафтна архітектура.

ОКР "Спеціаліст"

сучасні інформаційні технології в лісовому господарстві, лісове ділочинство, регіональне лісівництво, лісова політика, організація та планування лісогосподарського виробництва, лісоуправління, лісова геоботаніка, географія лісів, лісовий кадастр, сучасні методи наукових досліджень, прикладна мікологія, лісомисливське господарство, садово-паркове господарство України.

ОКР "Магістр"

методологія та організація наукових досліджень, сучасні інформаційні технології в лісовому господарстві, регіональне лісівництво, організація та планування лісогосподарського виробництва, основи управління персоналом, гірське лісівництво, лісова геоботаніка, географія лісів, лісовий кадастр, аерокосмічні методи в лісовому господарстві, лісомисливське господарство, моделювання продуктивності лісів, сертифікація лісів.

З усіх навчальних дисциплін розроблені робочі програми, тексти лекцій, методичні посібники для практичних і лабораторних занять, курсових робіт та проектів.

Кафедра співпрацює з кафедрами біології та екології, агрохімії та ґрунтознавства, біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва імені П.С. Пастернака (УкрНДІгірліс) та кафедрами лісівництва, ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу та лісової таксації і лісовпорядкування Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України).

Для забезпечення навчального процесу, науково-дослідної роботи студентів та проходження ними навчальної і виробничої практики використовується ряд навчально-дослідних та наукових об’єктів кафедри лісознавства: філіал кафедри  (с. П’ядики Коломийського району), ботанічний сад, дендрологічний парк «Дружба», навчально-дослідний лісовий стаціонар Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ), Державне підприємство «Лісівничо-екологічний просвітницький центр» (урочище «Діброва» Богородчанського лісництва Солотвинського ДЛГ), Гірське науково-дослідне лісництво УкрНДІгірліс (с. Зелена Івано-Франківської обл.) та численні науково-дослідні і експериментальні об’єкти Івано-Франківського обласного управління лісового господарства і УкрНДІгірліс (гідростаціонар “Хрипелів”, дендропарк “Високогірний”, інші науково-виробничі селекційні, лісокультурні, лісівничі, лісозахисні, екологічні навчально-дослідні лісові стаціонари).

Наукові дослідження проводяться на базі Ботанічного саду Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. Тут вивчається інтродукція та акліматизація рослин, вирішуються проблеми культивації лікарських видів, озеленення урбоекосистем, лісової селекції та насінництва. На базі ботанічного саду студентами-лісівниками виконуються курсові та дипломні роботи.

На кафедрі здійснюються різнопланові прикладні дослідження за замовленням лісогосподарських підприємств регіону, зокрема із визначення впливу рекреаційного навантаження на лісові екосистеми Карпат, використання генетичного різноманіття лісових порід, підвищення стійкості і захисних функцій гірських лісів. Впродовж 2009-2014 р. на кафедрі виконувалась фундаментальна науково-дослідна робота «Наукові основи ведення сталого лісового господарства в Передкарпатті». Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено ряд рекомендацій із удосконалення способів лісовідновлення і лісорозведення та раціонального використання лісових насаджень, охорони земель від ерозії. Науковці брали участь у підготовці ряду державних нормативних документів, що регламентують лісогосподарську діяльність.

З 2014 р. викладачі кафедри виконують науково-дослідну роботу на тему: "Шляхи оптимізації лісогосподарських заходів в умовах Карпатського регіону". Результатами проведених досліджень у проміжному, 2015 році є наступні:

-  здійснені дослідження на північно-східному мегасхилі Українських Карпат, які стосуються відтворення ялинових лісостанів на лісівничо-селекційній основі, а також обстеження досить відомих дендропарків із найбільшою площею й достатньою кількістю видів (“Високогірний”, “Діброва”), які віднесені до об’єктів природозаповідного фонду, з метою визначення найбільш перспективних інтродуцентів для створення насаджень різного цільового призначення;

- на основі виконаних досліджень, зроблені висновки щодо оптимізації природного відновлення ялинових лісів, а також застосовуваних технологій та агротехніки штучного їх лісовідтворення. Запропоновано перспективні інтродуценти для потреб лісовідновлення, фітомеліорації, озеленення в різних лісорослинних умовах гірського регіону.

При кафедрі лісознавства функціонує аспірантура із спеціальності „Лісознавство і лісівництво”. Тут започатковано лісознавчий музей, де створено ентомологічні колекції комах та сформовано обширний гербарій рослин.

Науковою роботою на кафедрі активно займаються й студенти, які на цій основі виконують свої дипломні роботи. Найкращі результати публікуються у щорічному збірнику студентських наукових праць „Еврика”.

Кафедра лісознавства здійснює співпрацю з низкою наукових та природоохоронних установ: Карпатським, Галицьким та Дністровським національними природними парками, із заповідником „Горгани”, Карпатським біосферним заповідником, Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва, Івано-Франківським інститутом агропромислового виробництва, Національним лісотехнічним університетом України та іншими закладами.

Кафедра брала участь в опрацюванні проекту „Верховина” із проблеми транскордонної охорони природи Карпат, у програмі вивчення та охорони пралісових екосистем Українських Карпат, у програмі дослідження біорізноманіття флори і фауни північного мегасхилу Українських Карпат.

Результати досліджень викладені в чисельних наукових публікаціях, статтях та брошурах, зокрема, в монографіях Калуцького І.Ф.; Олійника В.С. «Стихійні явища в гірсько-лісових умовах Українських Карпат», Яцика Р.М., Дейнеки В.М., Парпана В.І. та ін. „Лісові генетичні ресурси та селекційно-насінницькі об’єкти Львівщини”, колективній монографії „Історія Осмолодської пущі” та ін. Дослідження викладачів та аспірантів публікуються також у „Віснику Прикарпатського університету. Серія Біологія”.

yyyy tyyuu  uuuu  iiii 
cccc nnnnmmm  ooppp 
     

Лісогосподарська галузь - одна із найважливіших в області. Лісистість на рівнині становить 25-30%, а в горах – 65-70% (в середньому 43%). На тлі несприятливих метеорологічних умов Карпат, ліс – основний еколого-стабілізуючий фактор. Але внаслідок довготривалого антропогенного впливу його поліфункціональна роль послабилася. Для раціонального використання та відтворення лісових ресурсів, посилення багатогранних функцій гірських лісів актуальним є вирішення проблем ведення сталого лісового господарства, яке б забезпечувало гармонійне поєднання екологічних, економічних та соціальних аспектів регіону.

Лісівничі дослідження університет проводить спільно з науковцями Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака.

 yyyuuikik   

 Основними напрямками лісівничих досліджень є:

1) збереження та збагачення біологічного різноманіття лісового покриву регіону із використанням його у селекційно-насінницьких програмах, для підвищення продуктивності, якості та стійкості лісів майбутнього;

rrtty uuiio     

2) раціональне та невиснажливе використання лісових ресурсів, яке полягає в удосконаленні систем рубок лісу та їх технологій стосовно специфіки гірських умов, а також забезпечення відтворення корінних деревостанів. Результати досліджень реалізовані у державних нормативних документах із ведення лісового господарства;

 qqwwee

3434

uyyii rrtytyy yuttree      

3) підвищення стійкості й захисних функцій гірських лісів. Дослідження направлені на запобігання стихійним явищам – вітровалам, паводкам та ерозії грунту, які завдають суттєвих збитків різним галузям господарства. Опрацьована система заходів щодо підвищення вітростійкості та водорегулювальних властивостей лісу.

ttyyuui