ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

КАФЕДРА

ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

Кафедра педагогічної та вікової психології була утворена в жовтні 2000 року у зв’язку з необхідністю поглиблення фахової підготовки майбутніх психологів у царині психології розвитку, психологічного консультування і психотерапії, методики викладання психології тощо. На кафедрі ведеться підготовка за такими фундаментальними дисциплінами: вікова психологія, методологічні та теоретичні проблеми психології, основи психотерапії, основи психологічного консультування; професійно-орієнтованими дисциплінами:педагогічна психологія, методика викладання психології, основи екологічної психології, ортобіоз особистості, психологія релігії, практикум із педагогічної та вікової психології; дисциплінами за вибором університету: профорієнтація та профвідбір, психодіагностика та психокорекція в сфері освіти, теоретичні основи психокорекційної практики, психологічний тренінг в загальноосвітніх закладах; дисциплінами за самостійним вибором студентів: психологічна герменевтика, теоретико-методологічні основи діяльності соціально-психологічної служби, аксіологічна психологія особистості, кризове консультування, дистанційне консультування, психологічна профілактика булінгу, практикум з арт-терапії.

Наукова робота кафедри сконцентрована навколо концепції аксіопсихіки й аксіогенезу особистості Карпенко З.С., в контексті якої досліджуються психологічні механізми розуміння і впливу в царині герменевтики психологічної практики, гендерні, етнокультурні, соціально-політичні та інші аспекти психології розвитку.

В річищі наукової аксіопсихологічної школи професора З.С. Карпенко, в тому числі під її безпосереднім керівництвом захищено 16 кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Романкова Л.М. – «Моделювання конфліктних ситуацій як засіб оптимізації міжособистісних стосунків в педагогічному колективі», 2002; Міхіна І.М. – «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори», 2003; Гасюк М.Б. – «Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки», 2003; Сметаняк В.І. – «Психологічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників», 2003; Паркулаб О.Г. – «Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні», 2004; Кормило О.М. – «Емоційно-ціннісні чинники учіння молодших школярів», 2004; Голован В.П. – «Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів», 2006; Гуляс І.А. – «Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів», 2007; Когутяк Н.М. – «Психологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи», 2007; Назарук Н.В. – «Психологічні засоби профілактики «професійного вигорання» вчителя», 2007; Мицько В.М. – «Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів», 2007; Житарюк В.І. – «Психологічні передумови розвитку моральності молодших школярів», 2008; Черенщикова Д.В. – «Позитивна психотерапія як засіб оптимізації педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах», 2011; Сімак А.А. – «Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів», 2011; Карпенко Є.В. "Трансформація захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості", 2012, Мотрук Р.В. - "Етнокультурні чинники професійного самовизначення особистості", 2013), докторські дисертації Радчук Г.К. «Психологія аксіогенезу особистості у контексті вищої професійної освіти», 2011; Климишин О.І. - "Християнсько-психологічні основи духовного розвитку особистості", 2013; готуються до захисту ще 2 докторські дисертації (Гуляс І.А., Литвин-Кіндратюк С.Д.).

На базі кафедри пройшли три всеукраїнські студентські олімпіади з психології (2004 – 2006 р.р.), всеукраїнська студентська наукова конференція «Ціннісні виміри буття людини» (2002) та всеукраїнські наукові семінари з міжнародною участю “Методологічні проблеми психології особистості” (2005, 2007, 2009, 2011, 2013).

За час свого функціонування кафедра педагогічної та вікової психології працювала і продовжує роботу над такими колективними темами: “Психолого-педагогічний моніторинг і корекція професійного аксіогенезу в умовах ВНЗ” (протокол №4 від 17 листопада 2005 р.), “Інноваційні психотехнології оптимізації аксіогенезу особистості” (номер держреєстрації 0109U001408), “Психоло-гічна профілактика насилля і ворожості в приватному і суспільному життії” (номер держ-реєстрації 0113U000186). Результатом науково-дослідницької роботи стали захисти кандидатських дисертацій, велика кількість наукових публікацій, в тому числі такі одноосібні монографії, як «Герменевтика психологічної практики», 2001, «Аксіологічна психологія особистості», 2009 авторства проф. З.С. Карпенко; «Аксіопсихологія вищої школи», 2009 докторанта кафедри Г.К. Радчук; «Психологія духовності особистості: християнсько-орієнтований підхід», 2010 доц. О.І. Климишин та ін.

Кафедра має широкі міжнародні зв’язки. Вона співпрацює з Європейською спілкою психотерапевтів (Відень, Австрія) через участь в Українській спілці психотерапевтів, складовою частиною якої є остання; Східно-Європейською асоціацією екзистенціальної психології та психотерапії (Вільнюс, Литва); Російським психоаналітичним товариством (Москва); Всесвітньою асоціацією позитивної психотерапії (Вісбаден, Німеччина), Щецінським університетом (Польща), Московським університетом ім. М. Ло-моносова (Росія), Державним університетом «Вища школа економіки» (Москва, Росія), університетською медичною клінікою м. Тюбінгена (Німеччина), а також координує свою дослідницьку роботу з провідними українськими науковими центрами: Інститутом психології ім. Г.С. Костюка, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України та ін.

З ініціативи і на базі кафедри рішенням Вченої ради університету від 30 вересня 2008 року було утворено науково-дослідний Центр “Психологія розвитку особистості”, який, окрім організації й координації персонологічних студій, надає освітні послуги організаціям і установам західно-українського регіону. З 2010 р. почало виходити періодичне наукове фахове видання (щорічний журнал) «Психологія особистості» (ISSN 2309-785X).

У перспективі розвитку кафедри співпраця з міжнародними партнерами за узгодженою тематикою досліджень у галузі психології особистості, психології розвитку, аксіологічної психології, екологічної, історичної та культурної психології, психології педагогічної діяльності, організації та розвитку психологічної служби тощо, продовження роботи спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій та відкриття спеціалізованої вченої ради щодо захисту докторських дисертацій зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 

Адреса:

кафедра педагогічної та вікової психології

ПрНУ ім. Василя Стефаника,

вул. Т. Г. Шевченка, 57, ауд. 518,

м. Івано-Франківськ, 76025

тел.: (0342) 59-61-36

e-mail: pvpkaf@ukr.net