ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Історія кафедри соціальної психології

Кафедра соціальної психології утворена в Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника в 1993 році. Колектив кафедри забезпечує викладання фахових дисциплін в усіх інститутах та  факультетах університету, навчально-науковому інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання, а також здійснює керівництво психолого-педагогічною практикою студентів,  курсовими,бакалаврськими, дипломними та магістерськими дослідженнями.

Кафедра соціальної психології підтримує наукові зв'язки з кафедрами психології Тернопільського національного педагогічного університету та Кіровоградського державного педагогічного інституту, а також з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Дрогобицьким державним педагогічним університетом.

З  початку заснування кафедру очолювала доктор психологічних наук, професор Орбан Л.Е. Під керівництвом Орбан Л.Е. з 1994 року проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів, здійснюються наукові дослідження, розробляється колективна тема "Психологія становлення особистості професіонала" (1996 - 2001 рр.).

З 1996 року започатковано випуск фахового наукового видання ВАК України "Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія". Головою редакційної колегії збірника з моменту його заснування була професор Орбан Л.Е.

Протягом 1998-1999 років у складі кафедри соціальної та педагогічної психології працюють 8 викладачів: докторів наук, професорів - 1 (Орбан -Лембрик Л.Е.), кандидатів наук, доцентів - 4 (Овсянецька Л.П., Коропецька О.М., Макарова Л.І., Діденко Л.П.), кандидатів наук, асистентів - 2 (Тоба М.В., Пасічняк Р.Ф.), здобувачів, асистентів - 1 (Абдюкова Н.В.).

У 2000-2001 році, після захисту кандидатської дисертації, на посаду асистента прийнято Возняк Л.С.,Абдюкову Н.В., Лютак О.З Професорсько-викладацький склад кафедри соціальної психології працює над розробкою колективних науково-дослідних тем, до яких включено "Суїцид серед молоді: причини і профілактика". В цьому ж році кафедра стала співорганізатором міжнародної наукової конференції "Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства", яка проводилась на базі Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

Наприкінці 2001 р. затверджується нова загальнокафедральна тема - "Психологічні проблеми професійної підготовки спеціаліста". При кафедрі працює проблемна група "Теорія і практика особистісно-орієнтованої психотерапії" (керівник - доцент Овсянецька Л.П.). Крім того, при кафедрі діє постійний міжрегіональний науковий семінар.

2002 рік ознаменувався поповненням колективу кафедри. Після успішних захистів кандидатських дисертацій на посаду старшого викладача прийнято Кощинець О.Ю., на посади асистентів - Вітюк Н.Р., Федоришин Г.М., на посаду доцента - Возняк Л.С. На базі кафедри було проведено регіональний семінар "Соціально-психологічні проблеми становлення сучасної молоді" (11 квітня 2002 року). З цього року при кафедрі діє проблемна група "Психологія індивідуального життя особистості: теорія і технологія життєтворчості" (керівник - доцент Овсянецька Л.П.). Згідно постанови президії Вищої Атестаційної Комісії в Прикарпатському університеті розпочала роботу спеціалізована вчена рада (К 20.051.04) по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (голова ради - професор Орбан Лембрик Л.Е., вчений секретар - Овсянецька Л.П.).

Протягом 2003-2004 років колектив кафедри збільшився до 9 викладачів - на посаду асистента прийнято кандидата психологічних наук Пілецького В.С., Чуйко О.М., Гринчук О.І., Карабина Т.В. У травні 2004 року  на базі кафедри проведено міжрегіональний семінар "Психологія конструювання процесу професійної підготовки спеціаліста в контексті реальних проблем сучасного суспільства".

Працівники кафедри залучаються в якості експертів у кримінальних і цивільних справах з метою проведення судово-психологічних експертиз. Працівниками кафедри розроблені навчальні програми з соціальної психології, психології управління, юридичної психології. психології бізнесу, політичної психології, психології сім'ї, психології конфлікту.

Протягом 2010-2013рр. кафедру соціальної психології очолювали кандидат психологічних наук,доцент Пілецька Л.С. і доктор психологічних наук, професор Ліщинська О.А. У 2013 році під керівництвом професора Ліщинської О.А. започатковано проведення щорічного фестивалю психологів Прикарпаття "Інноваційні технології у практичній психології" метою якого є ознайомлення зі здобутками психологічної науки і практики, проведення профорієнтаційної роботи з обдарованими дітьми. Затверджена нова кафедральна тема:"Інформаційно-психологічна безпека особистості, сім’ї, спільноти". Створено лабораторію "Інформаційно-психологічної безпеки".

Наприкінці 2013 року кафедру очолила доктор психологічних наук, професор Заграй Л.Д. Станом на 2014 рік кафедра соціальної психологї складається з 1 доктора психологічних наук, професора, 11 кандидатів психологічних наук, доцентів. Продовжується видання "Збірника наукових праць: філософія, соціологія, психологія". Планується проведення міжнародної інтернет-конференції "Актуальні проблеми сучасної соціальної психології".

Працівники кафедри соціальної психології

  

Заграй Лариса Дмитрівна

доктор психологічних наук, професор
завідувач кафедри соціальної психології

Аспірантура:Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (1995-1999р.р.)м.Київ

Кандидатська дисертація: Психологічні умови формування життєвих перспектив у ранній юності (когнітивний аспект)» . (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2000 р.)

Докторантура:Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2008-2011р.р.)

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні механізми конструювання гендерного досвіду особистості у молодіжних субкультурах»

Наукові інтереси: гендерна психологія, психологія самосвідомості, соціальна психологія,конструююча психологія, психодіагностика,психосемантика,наративна психологія. 

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49 , e-mail: todoriv_larisa@i.ua


Основні праці:

1.Заграй Л.Д. Молодіжна субкультура: гендерний досвід [текст] :монографія / Л.Д. Заграй.-Івано-Франківськ:Нова зоря,2012.-376с.

2.Тодорів Л.Д. Практикум з психодіагностики -"Місто-НВ",Івано-Франківськ,2004р.-97с.

3.Тодорів Л.Д. Психологія самосвідомості/Методичні рекомендації до курсу.-"Плай",Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франківськ,2004р.-31с.

4.Тодорів Л.Д. Методики діагностики психічного розвитку дітей.-Плай, Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франківськ,2005р.-32с.

5.Тодорів Л.Д.,Белей М.Д. Основи психологічної діагностики / М.Д.Белей, Л.Д.Тодорів // Навчальний посібник.-Івано-Франківськ:Тіповіт,2008.-296с.

6.Тодорів Л.Д. Гендерні особливості конструювання інтерпретативних схем суб'єктивного досвіду у підлітків/Л.Д. Тодорів//Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал "Психологія особистості" №1-Івано-Франківськ, 2010 .- С.51-61.

7. Заграй Л.Д. Германевтична парадигма в дослідженні механізмів конструювання гендерних досвіду особистості [Текст]/Л.Д. Заграй//Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія Прикарпатського національного університету ім.В. Стефаника,2012.-Вип.17.-Ч.1.-С.163-170.

8.Заграй Л.Д. Молодіжна субкультура як дискурсивний простір конструювання інтерпретативних схем особистості/Л.Д. Заграй//Соціальна психологія. Український науковий журнал.-Полтава: Центр соціальних комунікацій ,2012.-№4.-С.60-69.

9.Заграй Л.Д. Особенности концептов-смыслов гендерного опыта рэперов [Текст]/ Л.Д. Заграй//Альманах современной науки и образования.-Тамбов: Грамота, 2012.-№12(67).-Ч.1.-С.60-63.

10.Заграй Л.Д. Конструирование гендера в молодежных субкультурах [Текст]/ Л.Д. Заграй// Социально-гуманитарный вестник Юга России.-Центр социально-политических исследований "Премьер", 2012.-№10-11.-С.103-108.

Під керівництвом Заграй Л.Д. захищено кандидатські дисертації Гритчук Г.В. (2008р.),Яворської Н.І.(2009р.).Здійснює керівництво аспірантами:Дубецька Л.І.,Давиденко І.І.,Іванків І.І., Соколов О.В.

Куравська Надія Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації: "Психологічні особливості соціалізації сучасного підлітка" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000р.)

Наукові інтереси: соціальна психологія, психологія особистості, юридична психологія, судово-психологічна експертиза.

Коло зацікавлень:

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49,  e-mail: nadiya.abdyukova@gmail.com

Основні праці:

1. Абдюкова Н.В. Психологічні особливості впливу вироку на підсудну особу // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай,2005.-Вип. 10.-Ч.1.-с.59-65.

2. Абдюкова Н.В. Актуальні проблеми правової соціалізації // Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. – Т. 8, вип..1. – К.,2006. – С.6-10.

3. Абдюкова Н.В. Поняття правової психології та її завдання // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006.-Вип. 11.-Ч.2.-С.76-81 .

4. Абдюкова Н.В. Професійне вигоряння як психологічна проблема // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007.-Вип. 12.-Ч.1.-С.31-37.

5. Абдюкова Н.В. Психологічні особливості негативної професійної деформації юриста // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007.-Вип. 12.-Ч.2.-С.44-50.

6. Абдюкова Н.В. Психологічні особливості впливу сім’ї на процес соціалізації дитини // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. -Т. ІХ, част.4.-К.,2007.-С.6-11.

7. Абдюкова Н.В. Психологічний супровід професійної підготовки майбутніх юристів// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008.-Вип. 13.-Ч.1.-С.46-52.

8. Абдюкова Н.В.Жіноча злочинність як психологічна проблема // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008.-Вип. 13.-Ч.2.-С.77-83.

9. Абдюкова Н.В. Психологічні особливості сучасної жіночої злочинності / Н.В. Абдюкова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009.-Вип. 14.-Ч.1.-С.93-103.

10. Абдюкова Н.В. Десоціалізуючі впливи провідних інститутів соціалізації в молодшому шкільному віці / Н.В. Абдюкова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009. – Вип. 14. – Ч.2. – С. 92-102.

11.Куравська Н.В. Психологічні детермінанти криміналізації особистості / Н.В. Куравська // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: видавництво Прикарпатського національного унівесритету імені В. Стефаника, 2010 рік. - Вип. 15. - Ч. 2. - С. 15-28.

Пілецька Любомира Сидорівна

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації:Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000р.).

Наукові інтереси: психологія управління, психологія бізнесу, організаційна психологія.

Коло зацікавлень:

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49,  e-mail:lumomyra@mail.ru

Основні праці:

1.Возняк Л.С. Соціально-психологічні особливості відповідальності в управлінні// Вісник Прикарпатського університету.Філософські і психологічні науки.- Івано-Франківськ:"Плай",2003.-Вип.4-С.145-151.

2.Возняк Л.С. Психологія бізнесу//Довідково-методичний посібник для студ.вищ.навч.закладів.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004-150с.

3.Возняк Л.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із соціальної психології.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004- 38с.

4.Возняк Л.С. Соціально-психологічний аналіз  феномена натовпу//Збірник наукових працю:філософія, соціологія, психологія.-Івано-Франківськ:Вид-во "Плай" Прикарпатського ун-ту, 2005.-Вип.10.-Ч.І.-С.71-76.

5.Пілецька Л.С. Соціальна мобільність як психологічна категорія: теоретико-методологічний аспект аналізу / Л.С.Пілецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип.15. – Ч.2. - С. 30-42

6.Пілецька Л.С. Маргінальність у контексті проблеми соціальної мобільності особистості. / Любомира Пілецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 16. – Ч.1. – С.5-15.

7.Пілецька Л.С. Соціально-психологічні особливості професійної мобільності. / Любомира Пілецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 16. – Ч.2. – С.5-15.

8.Пілецька Л.С. Психологічна модель професійної мобільності особистості // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України /За ред. С.Д.Максименка. Т.ХІУ, част.5- К., 2012.- С.139-147.

9.Пілецька Л.С. Вплив соціально-психологічної адаптації на професійну мобільність особистості. // Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць № 4 (32), - Луганськ, 2012.- С.79-87.

10.Пілецька Л.С. Мотиваційна основа професійної мобільності особистості // Збірник наукових праць Чернігівського університету. – Чернігів,- 2012. – С. 145-152. 

Лютак Оксана Зіновіївна

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації:Психологічні особливості соціалізації старшокласників у загальноосвітній школі" (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ, 2001р.).

Наукові інтереси: психологія міграції, етнопсихологія, психологія сімї та сімейне консультування, теорія та практика соціально-психологічного тренінгу.

Коло зацікавлень: громадська діяльність, театр, подорожі, рукоділля.

Контактна інформація:  т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: oksanalyut@mail.ru

Основні праці:

1. Лютак О.З. Сімейний конфлікт як предмет соціально-психологічного аналізу// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 73–79

2. Лютак О.З. Теоретичний аналіз проблеми адаптації мігрантів до нового соціокультурного середовища// Збірник наукових праць: філософія, соціологія психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006.– Вип. 11.– Ч. 2. – С. 232–240

3. Лютак О.З. Класифікація міграції як предмет наукового аналізу// Збірник наукових праць: філософія, соціологія психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006.– Вип. 11.– Ч. 1. – С. 223–234.

4. Лютак О.З. Психологічні особливості формування етнічної ідентичності // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т. ІХ. – Ч. 2. – К.: Гнозіс, 2007. – С. 161–166

5. Лютак О.З. «Маргінальна особистість» у контексті проблеми міграції// Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 33. – С. 118–125.

6. Лютак О.З. Функціонально-рольова структура сучасної сім’ї // Збірник наукових праць: філософія, соціологія психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 98–105.

7. Лютак О.З. Практика індивідуального консультування в сфері сім’ї // Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія». – Івано-Франківськ: пп. Кузів, 2007. – 77 с.

8. Лютак О.З. Етнічні особливості українців в Австралії// Збірник наукових праць: філософія, соціологія психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. 13. – Ч. 2. – С. 59–66

9. Лютак О.З. Мотивація сучасної української міграції// Актуальні проблеми психології. Збірник Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України (Екологічна психологія) / За ред. С.Д.Максименка. – К.: «Логос», 2008. – Т.7. – Випуск 15. – С. 190-194

10. Лютак О.З. Специфіка психологічної адаптації трудових мігрантів//Збірник наукових праць: філософія, соціологія психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009. – Вип. 14. – Ч. 1. – С. 71–79

11. Лютак О.З. Соціально-психологічні особливості адаптації українських школярів до польського культурно-освітнього простору // Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. - Тom III. - Gorzow Wielkopolski, 2010. – С. 185-195.

12. Лютак О.З. Робота психолога в неповних сім’ях // Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: пп. Кузів, 2011. – 119 с.

13.Лютак О.З Етнічна толерантність як чинник соціокультурної адаптації особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012 – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 61–66

Вітюк Надія Романівна

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації:"Психологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів" (Рівненський державний гуманітарний університет, 2002р.).

Наукові інтереси: проблеми психології спілкування і конфлікту, духовний розвиток особистості, активні методи навчання.

Коло зацікавлень: художня література, мистецтво, туризм.

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: vityuknadija@rambler.ru

Основні праці:

1. Вітюк Н.Р. Психологія професійної комунікації: навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 104 с.

2. Вітюк Н.Р. Історичні та соціокультурні передумови виникнення конфліктології в Україні // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип.12. – Ч.2. – С. 76-97.

3. Вітюк Н.Р. Вплив конфлікту на процес соціалізації підлітків // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.ІХ, част.4. – К., 2007. – С.123-131.

4. Вітюк Н.Р. Психологічні особливості конфліктологічної підготовки майбутніх учителів // Актуальні проблеми психології. Том У: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. Вип.7 / За ред. Максименка С.Д. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2007. – С. 68-78.

5. Вітюк Н.Р. Психологія конфлікту: навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. –176 с.

6. Вітюк Н.Р. Гендерні особливості поведінки учасників конфліктних ситуацій // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип.13. – Ч.1. – С. 73-83.

7. Вітюк Н.Р. Спілкування як сфера соціалізації дитини з особливими потребами // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009. – Вип.14. – Ч.2. – С. 123-132.

8. Вітюк Н.Р. Психологічні умови конструктивної взаємодії учасників конфліктних ситуацій: християнсько орієнтований підхід / Н.Р.Вітюк // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України/ за ред. С.Д.Максименка. т.ХІІ, част. 3. – К., 2010. – С.81-91.

9. Вітюк Н.Р. Конфліктостійкість як умова самореалізації особистості //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип.16. – Ч.1. – С. 104-112.

10. Вітюк Н.Р. Психологічний аналіз рівня конфліктостійкості студентської молоді / Н.Р.Вітюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. – Вип.17. – Ч.1. – С. 5-15.

11. Вітюк Н.Р. Шкільний буллінг як різновид насильства: реалії сучасності / Н.Р.Вітюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. – Вип.17. – Ч.2. – С. 66-77.

 

Федоришин Галина Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації:"Психологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків" (Рівненський державний гуманітарний університет, 2002р.).

Наукові інтереси: соціальна психологія, пенітенціарна психологія, психологія спілкування, сімейна психологія, психологічні проблеми сімейного виховання.

Коло зацікавлень: музичне мистецтво, туризм.

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: galmf@rambler.ru

Основні праці:

1.Федоришин Г.М. Становлення особистості у батьківській сім’ї в умовах трансформації сучасного суспільства // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка.-Т.9. – Ч.2.- К.,2007.-С.351-357.

2.Федоришин Г.М. Стратифікація суспільства: соціально-психологічна інтерпретація // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психології. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007.-Вип.12.-Ч.1.-С.54-64.  

3.Федоришин Г.М. Соціально-психологічні характеристики сучасної сімї // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології Г.С.Костюка АПН України / За ред.. Максименка С.Д. – К.: «Логос», 2008. – Т.7, вип.15. –С.300-304.

4.Федоришин Г.М. Типологія ставлень батьків до дітей // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: „Плай”, 2008. - Вип.13. – Ч.1. - С. 61 – 73.

5.Федоришин Г.М. Основні психолого-педагогічні моделі взаємовідносин батьків і дітей / Г.М. Федоришин // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки, 2009.– Вип.ХІІ. – С.167-173.


6.Федоришин Г.М. Психологічні детермінанти психічного вигорання у працівників пенітенціарної системи / Г.М. Федоришин // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. - Вип.14. – Ч.1. - с. 81-92.


7.Федоришин Г.М. Постановка проблеми сімейних відносин у сучаній психологічній науці / Г.М. Федоришин // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. - Вип.14. – Ч.2. - с. 77-91

8.Федоришин Г.М. Місце пенітенціарної психології в системі наукового знання / Галина Федоришин // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. - Вип.16. – Ч.1.- C.68-80.


9.Федоришин Г.М. Соціальна мобільність як чинник девіантної поведінки / Галина Федоришин // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. - Вип.16. – Ч.2.- C.33-42.

10.Федоришин Г.М. Мотивація конфліктів, особливо небезпечних для сімейної цілісності/ Галина Федоришин // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. - Вип.17. – Ч.1.- С.104-112.


11.Федоришин Г.М. До питання про конфліктну взаємодію батьків і дітей / Галина Федоришин // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. - Вип.17. – Ч.2.- С.217-225.


12.Федоришин Г.М. Ресоціалізуюче середовище і психологічна безпека неповнолітніх засуджених / Галина Федоришин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна). – Львів, 2012. 

Пілецький Віктор Сидорович

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації:"Комунікативний потенціал студентської групи як чинник успішності професійної підго\товки майбутніх менеджерів-економістів"

Наукові інтереси: політична психологія, соціальна психологія, психологія переконуючого впливу, етнопсихологія, позитивна психологія, психологія професійної комунікації.

Коло зацікавлень:спорт, туризм.

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: victor_pilecki@mail.ru

 Основні праці:

 Пілецький В. С. Особливості типів темпераменту та їхня роль у професійній діяльності викладача // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” ЦІТ прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 15.

Пілецький В.С.Вплив соціально-психологічних чинників на професійну кар»єру жінки-керівника в освітніх організаціях. / В.С.Пілецький // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип.16. – Ч.1. - С.81-89

Пілецький В.С.Соціально-психологічні аспекти формування іміджу політичного лідера / В.С.Пілецький // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України /За ред.С.Д.Максименка.Т.ХІV,част.3-К.,2012.-400с. - С.284-290.

Гринчук Олександра Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації: "Психологічні засади комунікативної підготовки майбутніх менеджерів"

Наукові інтереси: психологія спілкування, психологічні проблеми сімейних взаємовідносин, соціально-психологічний тренінг

Коло зацікавлень: художня література, мистецтво, вишивка

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: grynchuk78@mail.ru


Основні праці:

1. До проблеми соціально-психологічної та комунікативної компетентності в управлінській діяльності Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім. Г.Костюка АПН України, 2002, частина 2. – С.115-122.

2. Проблема комунікативної підготовки майбутніх менеджерів в умовах вузівського навчання Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип.8. – Ч.1. – С.78-87.

3. Спілкування як чинник ефективної комунікативної підготовки майбутніх менеджерів Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип.8. – Ч.2. – С.146-156.

4. Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх керівників на етапі професійної підготовки Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського. – Випуск 2. (6). – Харків: НТУ (ХПІ), 2003. – С.169-180.

5. Соціальна психологія: тестові завдання до курсу Соціальна психологія: тестові завдання до курсу. – Івано-Франківськ: ТзОВ «Акорд», 2008. – 56с.

6.Гринчук О.І. Загальна психологія / О.І.Гринчук [методичні рекомендації до курсу для студентів спеціальності 0401 «Географія»] . – Івано-Франківськ: Плай, 2009.– 64с.

7. Соціально-психологічний тренінг. Методичні рекомендації до проведення занять тренінгової групи. Соціально-психологічний тренінг./ О.І.Гринчук.– Івано-Франківськ: В-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, 20010. – 78 с.

8.Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку соціальної мобільності особистості майбутніх спеціалістів //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2011. – Вип.16. – Ч.2.С.

9. Гринчук О.І. Комунікативна підготовка студентів до взаємодії в умовах полікультурного середовища / О.І. Гринчук // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ., 2012. – Вип. 17. – Ч.2. С.

10. Гринчук О.І. Проблема оптимізації комунікативної підготовки майбутніх спеціалістів засобами соціально-психологічного тренінгу /О.І.Гринчук // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / за ред. С.Д.Максименка. Т.XIV, част.2 –К., 2012. – С. 67-74 

Чуйко Оксана Михайлівна

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації:"Вплив комунікативних особливостей студентів на ефективність навчання у вищому навчальному закладі" (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ, 2004р.).

Наукові інтереси: психологія управління, психологія кар'єри, психологія формування стресостійкості у професійній діяльності, психологічні основи конкурентноздатності особистості.

Коло зацікавлень:позитивна психотерапія, арт-тепрапія, тренінги особистісного зростання;подорожі, туризм.

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail:oksana.chuyk@gmail.com

Основні праці:

1. Чуйко О.М. Актуалізація комунікативних особливостей студентів як умова успішного навчання у вищому навчальному закладі /О.М.Чуйко// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч.1. – С.121-129.

2. Чуйко О.М. Ділова гра як засіб оптимізації управлінської діяльності керівника / О.М.Чуйко//Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. 13. – Ч.1. – С.84-91. Психологічні умови оптимізації комунікативної активності студентів у ВНЗ.

3. Чуйко О.М. Психологічні умови оптимізації комунікативної активності студентів у ВНЗ /О.М.Чуйко// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. 13. – Ч.2. – С.84-90

4. Чуйко О.М. Професійна етика як морально-психологічний вимір соціалізації майбутніх менеджерів (на матеріалах емпіричного дослідження) / О.М.Чуйко // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред.. С.Д. Максименка. Т.ХІ, част.1. – К., 2009.—с.571 – 579 

5. Чуйко О.М. Психологічні компоненти формування професійної кар»єри управлінця/О.М.Чуйко, Л.С.Пілецька// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009. – Вип. 14. – Ч.2. – С.144-153

6. Чуйко О.М. Основні напрями становлення професійної мобільності фахівця під час навчання у ВНЗ /О.М.Чуйко// Збірник наукових праць: філософія,соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2010. – с.61-72

7. Чуйко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з психології управління (для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія»). – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 139с.

8. Чуйко О.М. Методики і тести в психології управління: Довідково-методичний посібник . – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010.—216с.

9. Чуйко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з курсу «Соціальна психологія» (для студентів спеціальностей «Психологія», «Релігієзнавство», «Філософія») . – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 85с.

10. Чуйко О.М. Аналіз мотиваційних чинників професійної мобільності фахівця (на матеріалах емпіричного дослідження) / О.М.Чуйко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011, -- Вип.16. – Ч.1. – с. 112-124

11. Чуйко О.М. Психологічні механізми професійної мобільності фахівця /О.М.Чуйко// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред.. С.Д. Максименка. Т.ХІІІ,част.1. – К., 2011.—с.433 - 44.

Сохан Ірина Олександрівна

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації:Психологічні особливості морально-правової соціалізації студентів”( Інститут соціальної та політичної психології АПН України, м. Київ, 2010р.)

Наукові інтереси: юридична психологія, соціалізація особистості, поширення кримінальних субкультур в освітнє середовище.

Коло зацікавлень: художня література, мистецтво.

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: sokhanira@yandex.ru.

Основні праці:

1. Правова соціалізація молоді як соціально-психологічна проблема / І. О. Сохан // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 109–116.

2. Загальні тенденції процесу морально-правової соціалізації особистості в період юності студентів-першокурсників до навчання у вузі / І. О. Сохан // Актуальні проблеми психології. – К. : Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України, 2004. – Т. 1 : Соціальна психологія. Психологія управління. Економічна психологія. – Ч. 13. – С. 91–95.

3. Право як соціально-психологічний регулятор суспільної поведінки / І. О. Сохан // Актуальні проблеми психології. – К. : Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України, 2005. – Т. 1 : Соціальна психологія. Психологія управління. Економічна психологія. – Ч. 14. – С. 147–150.

4. Правова культура і правова свідомість як складові правовиконавчої поведінки / І. О. Сохан // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 158–166.

5. Моральна регуляція як соціально-психологічна проблема юнацького віку / І. О. Сохан // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 175–182.

6. Правова поведінка особистості як соціально-психологічна проблема / І. О. Сохан // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. 11. – Ч. 1. – С. 34–42.

7. Ціннісно-нормативна система особистості в юнацькому віці / І. О. Сохан // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. 11. – Ч. 2. – С. 37–45.

8. Морально-правове виховання як складові морально-правової соціалізації молоді / І. О. Сохан // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч. 1. – С. 289–295.

9. Відповідальність як соціально-психологічна проблема / І. О. Сохан // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 173–180.

10. Правовий нігілізм: соціально-психологічний аспект / І. О. Сохан // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011– Вип. 16 – Ч. 2. – С. 125-132.

Ралько Ірина Михайлівна

кандидат психологічних наук

Тема дисертації: “Психологічні особливості становлення особистісної свободи у студентської молоді” (Інститут соціальної та політичної психології АПН України, м. Київ, 2012р.)

Наукові інтереси: психологія особистості, психологія духовності, психологія свободи, гендерна психологія.

Коло зацікавлень: фотографія, література, театр.

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail: ralkoira8@gmail.com

Основні праці:

1.Ралько І.М. Психологічний аналіз шляхів досягнення особистісної свободи в контексті християнського вчення / І.М.Ралько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип.10.– Ч.ІІ. – С. 183 -190.

2.Ралько І.М. Духовний ідеал як основа внутрішньої свободи соціалізованої особистості / І.М.Ралько // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції [«Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми»], (Київ, 20 березня 2006р.) / Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – Том VIII. – Випуск 1. – Київ, 2006.– С.291-298.

3.Ралько І.М. До проблеми психологічної згуртованості соціальних груп / І.М.Ралько, Д.Д.Ралько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – Вип.11. – Ч.ІІ. – С.222-231.

4.Ралько І.М. Сутність особистості: постановка проблеми у психологічній науці / І.М.Ралько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – Вип.11. – Ч.І. – С.142-151.

5.Ралько І.М. Психологічні чинники становлення особистісної свободи в юнацькому віці / І.М.Ралько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2007 – Вип.12 – Ч.ІІ. – С. 186-196.

6.Ралько І.М. Структурно-функціональна модель особистісної свободи / І.М.Ралько // Наука і освіта: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічні чинники становлення особистості в поліетнічному середовищі»], (Одеса, 18-19 квітня 2008р.) / М-во освіти і науки України, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського [та ін.]. – Одеса, 2008р. – С. 151-156.

7.Ралько І.М. До проблеми поширеності особистісної свободи серед студентської молоді / І.М.Ралько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, 2010. – Вип.15. – Ч.І. – С.195-205.

8.Ралько І.М. Сутність та соціально-психологічні функції особистісної свободи / І.М.Ралько // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: зб. наук. праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 2. - С. 60-71.

9.Ралько І.М. Соціально-психологічні фактори становлення та розвитку особистісної свободи студентської молоді / І.М.Ралько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, 2012. – Вип.17. – Ч.ІІ. – С.13-22.

10.Ралько І.М. Динаміка переходу здібностей у геніальність6 психологічний аспект аналізу / І.М.Ралько // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, 2013. – Вип.18. – Ч.ІІ. – С.13-22.

Стронціцька Тетяна Іванівна

старший лаборант

У 2010р. закінчила, з відзнакою, Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника  спеціальність "Психологія" та отримала квіліфікацію "Психолог.Викладач".

Коло зацікавлень: туризм,вишивка,кулінарія.

Контактна інформація: т.роб: (0342)59-61-49, e-mail:tatjanka2088@mail.ru