ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Кафедра філософії та соціології створена у березні 1992 року (за рішенням Вченої ради Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, наказ № 44 від 17 березня 1992 року) на основі реорганізації кафедри філософії і політології. Функціонує ж як окрема кафедра під різними назвами з 1966 року після поділу кафедри суспільних наук. У вересні 1995 року із загальноуніверситетської кафедри філософії переведена в структуру новоствореного філософського факультету. З 27 жовтня 2011 року кафедра у зв’язку із виробничою необхідністю була перейменована на – кафедра філософії та соціології (наказ № 180-кд від 27 жовтня 2011 року).

 Кафедра є випускною для спеціальностей «Філософія» – 6.030201 (ОКР «Бакалавр), 7.02030101 (ОКР «Спеціаліст»), 8.02030101 «Магістр», та спеціальності «Соціологія» – 6.030101 (ОКР «Бакалавр»).

 Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів на філософському факультеті для спеціальностей «Філософія», «Соціологія», «Релігієзнавство». Для спеціальності «Психологія» читаються нормативні курси «Філософія», «Соціологія», «Логіка», «Етика».

 На всіх інших факультетах для різних спеціальностей викладачі кафедри читають курси з філософії, логіки, основ етики і естетики, етики ділових відносин (економічний факультет), професійної етики (факультет фізичного виховання), соціальної філософії, історії філософії України в Інституті історії і політології, а також ряд інших філософських дисциплін.

 Крім цього читається курс «Філософія» для підготовки аспірантів університету до складання кандидатського іспиту з філософії та читаються курси для магістрантів з проблем світової філософії, методології наукових досліджень, політичної етики, філософії науки.

 З 2000 року видається фаховий Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. На даний час видано 15 випусків, готовий до видання 16 випуск.

 На кафедрі філософії з 1997 р. успішно діє аспірантура зі спеціальностей «Історія філософії» (09.00.05) та з 2001 р. «Етика» (09.00.07). Через навчання в аспірантурі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів. Тематика дисертацій охоплює широку філософську проблематику. Теми дисертацій аспірантів та здобувачів відповідають загально-кафедральній темі.

 Підтримуються зв’язки з кафедрами філософського факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка, філософії Волинського, Львівського, Чернівецького університетів, Дрогобицького, Тернопільського педагогічних університетів. Кафедра тісно співпрацює з Соціологічною асоціацією України, Інститутом філософії АН України, Федерацією Дебатів України, Малою Академією Наук тощо.

 

Пріоритетними для колективу кафедри є такі напрямки:

–       наукове і організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

–       підвищення рівня фундаментальної, гуманітарної та фахової підготовки студентів;

–       допомога у перепідготовці і підвищенні кваліфікації викладачів;

–       покращення ефективності науково-дослідної роботи викладачів і аспірантів;

–       підвищення ефективності виховної роботи із студентами.

 

Науково-дослідна робота кафедри філософії:

Науково-дослідна робота здійснюється у відповідності з планами та програмами МОН України, університету, факультету та випускної кафедри.

 

Перелік напрямів наукової діяльності:

–       «Історичний розвиток філософії як чинник світового цивілізаційного процесу / History development of philosophy how the factor of world civilization process».

Керівник: доктор філософських наук, професор Возняк Степан Михайлович. Державний реєстраційний номер теми: 0106 U 003091.

–       «Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства / Acsiological aspects of transformation of modern Ukrainian society». 

Керівник: доктор філософських наук, професор Ларіонова Вікторія Костянтинівна.

 Традиційним на кафедрі є проведеня методичних та наукових семінарів. Кафедра філософії та соціології виступила ініціатором та організатором міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій:

 Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства: науково-практична конференція, 10–11 травня 2010 р.

 Українська філософська думка у контексті європейської філософії: І науково-практична конференція, 19–20 травня 2011 р.

 Проблеми моралі: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція, 24-25 травня 2014 р.

Українська філософська думка у контексті європейської філософії:  історія і сучасність: ІІ науково-практична конференція, 29-30 травня 2015 р.

 Керівником наукової школи «Історія філософії» до 2014 р. був доктор філос. наук, проф. Возняк С. М. Також він був головою редакційної комісії «Вісника Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки» та співредактором «Прикарпатського вісника НТШ. Думка».

 Керівник наукової школи «Етика» д-р філос. наук, проф. Ларіонова В. К. здійснює керівництво молодими вченими, аспірантами та магістрантами.

 

Організаційна та творча робота зі студентами:

 Кафедра бере активну участь в організації роботи студентів за наступними напрямками:

 – організація практики студентів спеціальностей «Філософія», «Соціологія» (навчальна практика – читання лекцій та проведення семінарів у навчальних закладах; навчально-виробнича практика – підготовка і проведеня соціологічних досліджень);

організація науково-дослідної роботи студентів – проведення студентських наукових конференцій (глобального, міжуніверситетського та локального, внутрішньоуніверситетського рівня), проблемних дослідницьких груп («Філософські ідеї українських мислителів в контексті розвитку світової філософії», «Проблема людини у філософії та психології», «Проблема самопізнання», «Проблема естетичного виховання молоді», «Філософія міфу та мистецтва»), забезпечення публікацій студентських робіт, організація участі студентів філософського факультету в загальноукраїнських та міжнародних філософських наукових програмах (зокрема, делегування представників філософського факультету для участі в Всеукраїнському дебатному турнірі «Кубок Одеси» 6–7 грудня 2014 р., І та ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Філософії» 18.02.2015 р. та 15–16.04.2015 у м. Києві, участь студентів філософського факультету в олімпіадах з соціології  тощо);

організація дозвіля (робота клубів «Що? Де? Коли?», організація дебатних турнірів в межах філософського фіакультету; організація творчих заходів, активна співпраця зі студентським сенатом, робота з обдарованими студентами).

 За участю викладачів кафедри філософії та соціології на факультеті створено освітньо-благодійний проект «Янголи поруч», який опікується дітьми-сиротами з Яблунівської школи-інтернату. За ініціативою учасників проекту 7–10 листопада 2013 року в відбувся Молодіжний фестиваль гуманітарної науки та творчості. В межах фестивалю пройшли майстер-класи, благодійні ярмарки, музично-поетичні вечори, а також Перша Всеукраїнська наукова конференція студентів-філософів та молодих науковців «Людина як предмет філософської рефлексії». Друга Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Людина як предмет філософської рефлексії: проблема свободи» відбулася 23–25 жовтня 2014 року, зібравши представників з багатьох регіонів України.

Цікаві заходи також проходять в межах роботи Центру гендерних студій, що створений викладачами кафедри філософії та соціології і функціонує на факультеті (директор Центру – к.ф.н., доц. Дичковська Г. О.). Зокрема його робота базується на форматі творчої співпраці з керівниками «Філософських бесід», започаткованих кафедрою (керівник – канд. філос. наук, доц. Даниляк Р. П. та канд. філос. наук, доц. Гайналь Т. О.). В контексті роботи відбуваються:

обговорення гендерної проблематики (деякі теми: «Свобода людини: сучасні тенденції взаємостосунків людини та суспільства», «Толерантність, агресивність, експансивність, самозахист»);

демонстрація та обговорення художніх фільмів на гендерну тематику;

проведеня літніх таборів для студентів і викладачів університету (зокрема, «Природа, Земля, Жінка», липень 2014, канд. філос. наук, доц. Радченко О. Б.);

проведення тренінгів (одна з тем: «Жіноче та Чоловіче: діалог архетипів», для студентів та викладачів університету);

розробка навчальних курсів, лекцій, статей на гендерну тематику та інше.

  

Офіційна сторінка кафедри філософії та соціології

на сайті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника http://www.pu.if.ua/depart/Philosophy/ua/