ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

ВИХОВНА РОБОТА НА ФІЛОСОФСЬКОМУ ФАКУЛЬТЕТІ


     Одна з найбільших потреб сучасної епохи – потреба у молодих людях, які мають високий рівень освіченості із задатками творчої особистості. Головна мета національного виховання, підкреслена в Державній національній програмі «Освіта (Україна XXI ст.)», полягає в успадкуванні молодим поколінням надбань історії свого народу, розвитку рис високої культури спілкування, духовності, високої моральності, фізичної, досконалості. Вища школа виступає могутнім фактором виховання майбутніх громадян нашої держави, громадян-патріотів, громадян-творців.
      Досягненню цієї мети підпорядкована навчально-виховна робота на Філософському факультеті "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". Постановка проблем у цьому ракурсі вимагає нових критеріїв виховної роботи, які реалізовуються шляхом поєднання розвиваючого навчання, особистісного впливу викладачів ВНЗ на майбутнього фахівця, культурного впливу у процесі педагогічного спілкування, формуючого впливу особистої соціальної діяльності, залучення до органів самоврядування університету.
        У процесі творчих пошуків викладацького колективу кафедри, студентства, громадських організацій на кафедрах факультету склалась чітка система виховної роботи, спрямована на формування особистості майбутнього фахівця, розвиток його творчих здібностей, підвищення культурного рівня.
        Основними завданнями деканату Філософського факультету в організації виховної роботи на весь період навчання студентів є:
-    розробка і впровадження системи виховної роботи на весь період навчання студентів;
-    координація виховної роботи деканату і кафедр органів студентського самоврядування за місцем проживання студентів;
-    щорічний аналіз виховної роботи на вченій раді Філософського факультету;
-    організація і налагодження роботи психолого-соціологічної служби;
-    формування соціальної активності, громадянських якостей;
-    виховання національної свідомості;
-    оволодіння надбаннями педагогічних традицій українського народу;
-    формування професійної спрямованості;
-    формування професійно значущих особистісних якостей, необхідних для майбутньої професії;
-    створення умов і використання таких форм роботи, які спрямовані на саморозвиток студентів і самовдосконалення при непрямому впливі куратора, формування культури самоосвіти;
-    використання державної мови як могутнього чинника виховання;
-    формування моральної культури студентів, етики взаємин;
-    розширення об'єднань студентів за інтересами.
      У загальній системі управління виховною роботою кафедр Філософського факультету:
- здійснення планування та організації навчально-пізнавальної, культурно-просвітницької, трудової, суспільно-корисної діяльності;
-    проведення основної роботи за змістом роботи в академічних групах, індивідуальні заходи зі студентами, батьками, залучення студентів до загальноуніверситетських, факультетських та кафедральних заходів;
-    стимулювання роботи наставників академічних груп;
- вивчення інтересів та потреб студентів, побажань щодо організації виховної роботи;
- розглядання питань організації виховної роботи в академічних групах.
      Форми виховної роботи, які проводяться згідно з планом роботи ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" та Філософського факультету, розроблені з урахуванням інтересів студентів, їх пізнавальних запитів, мають характер розвиваючих видів діяльності. Діяльність і досягнення завдань кафедр факультету здійснюється за такими напрямами: інтелектуальний і духовний розвиток, формування національної свідомості, самосвідомості, морально-естетичного виховання, естетичного становлення особистості, фізичної досконалості, формування здорового способу життя.
     Студентами факультету проводяться заходи приурочені до наступних свят: Перше вересня, День учителя, День студента; День закоханих; День подяки; Жіноче свято; Наші іменинники; ігрові конкурси: лицарсько-спортивні турніри, "День Середньовічної філософії".
       Студенти беруть активну участь в оформленні кабінетів, благоустрої та озелененні алей, створенні бібліотеки академгруп; ярмарку-розпродажі виробів, зроблених власноруч студентами, виставках «Світ наших захоплень». Щороку на свято Миколая студенти Філософського факультету студенти закуповують подарунки і готують театральне дійство дітям-сиротам та дітям із фізичними вадами.
        У процесі викладання навчальних дисциплін викладачі формують національний світогляд студентів, їх політичну, морально-правову, естетичну, екологічну культуру. Виховні завдання Факультету і кафедр спрямовані на гуманізацію та гуманітаризацію освіти. Для здійснення перспективного планування виховної роботи зі студентами факультету аналізу виховної роботи організовуються соціальні дослідження.
     Важливу роль у формуванні загальнолюдських цінностей, соціального та гуманістичного мислення належить кафедрам. Викладачами кафедр активно проводиться виховна робота в гуртожитках: створений графік та облік відвідування викладачами гуртожитків, проводяться як індивідуальні бесіди, так і спільні зустрічі, в ході яких вносяться пропозиції щодо покращення умов проживання студентів.
     Уся система виховної роботи спрямована на формування високого професіоналізму майбутніх бакалаврів (спеціалістів, магістрів), їх нового мислення, фахової майстерності, вироблення індивідуального стилю діяльності, готовності творчо працювати, вдосконалювати характер та світогляд.
    У ході розв'язання виховних завдань реалізуються принципи науковості, гуманізму, демократичності, співробітництва, добровільності, поєднання навчання з вихованням, індивідуалізації, диференціації, наступності, діяльнісного підходу.
      Особлива увага на Філософському факультеті приділяється органам студентського самоврядування, які займаються питаннями, пов’язаними з навчальною, науковою, культурно-просвітньою, спортивно-масовою, господарською, туристичною та іншими видами діяльності студентів та аспірантів.
Цілеспрямована виховна робота, організована на факультеті, дає можливість вирішити багато питань навчально-виховного процесу зі студентами спеціальностей "Філософія", "Соціологія", "Психологія", "Релігієзнавство".