ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

НАУКОВІ ШКОЛИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ТА ЇХ ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Колектив, що працює під керівництвом проф. Заграй Л.Д. забезпечує викладання фахових дисциплін на факультетах Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, курсах підготовки практичних психологів, також здійснює керівництво психолого-педагогічною та виробничою практиками студентів, їх курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами. У 1995 році була отримана ліцензія на підготовку аспірантів за спеціальністю “Соціальна психологія”, в 1999 році за тією ж спеціальністю відкрита докторантура.

Сфера інтересів представників наукової школи охоплює проблеми соціальної психології, психології управління, психології сім’ї, юридичної психології, етнопсихології, акмеології, психології творчості, психології бізнесу, політичної психології, психології професійної комунікації, психологічних закономірностей та механізмів розвитку людини на щаблі її зрілості й професіоналізму.

Членами наукової школи здійснюється дослідження особливостей життєвого самовираження особистості; соціалізації сучасної молодої людини; психології спілкування; професійної підготовки майбутніх фахівців до управлінської діяльності; психологічної специфіки сімейного виховання; проведення ділових ігор; комунікативних процесів в мережі Інтернет; індивідуальної та групової психотерапії та консультування; психології міграції населення; психології стратифікації суспільства; конструювання життєвого світу особистості у контексті її професійних запитів.

В рамках роботи наукової школи діє постійний міжрегіональний семінар з проблем соціальної психології.

Представники наукової школи є членами української асоціації організаційних психологів і психологів праці та Української спілки психотерапевтів. Вони залучаються в якості експертів у кримінальних і цивільних справах з метою проведення судово-психологічних експертиз.

Наукова школа кафедри соціальної психології

Овсянецька Лариса Петрівна “Соціально-психологічне прогнозування професійного становлення майбутнього спеціаліста (педагога)”, 1995, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Ілійчук Володимир Іванович “Саморегуляція підлітків у подоланні конфліктної поведінки”, 1996, Педагогічний ун-т ім. М. Драгоманова, м. Київ

Коропецька Олеся Михайлівна “Психолого-педагогічні умови ефективного міжособистісного спілкування вчителя і підлітка”, 1997, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Синютка Людмила Петрівна “Психологічні особливості життєвого самовизначення підлітка в сім’ї”, 1997, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Гоян Ігор Миколайович “Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної поведінки підлітків”, 1997, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Тоба Маріанна Василівна “Психологічні детермінанти діалогового педагогічного спілкування”, 1999, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Пасічник Руслана ФедорівнаПсихологічні особливості особистісного самовизначення

старшокласників”, 1999, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

ЮркевичГалинаЙосафатівнаПсихологічні детермінантирозвитку особистостіменеджера”, 1999, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Федик Ольга Петрівна “Психологічні особливості професійної підготовки студентів до майбутньої спортивно-педагогічної діяльності”, 1999, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Романишин Ігор Михайлович “Формування моральних відносин підлітків в умовах мікросоціуму”, 1999, Тернопільський державний педагогічний університет

Возняк Любомира СидорівнаПсихологічні особливостіпрофесійної підготовкимайбутніх спеціалістів доуправлінської діяльності”, 2000, Київський національний університетім. Т.Шевченка

Абдюкова Надія ВолодимирівнаПсихологічні особливостісоціалізації сучасного підлітка”, 2000, Київський національний університетім. Т.Шевченка

Блинова Олена ЄвгенівнаФормування відкритості доспілкування у майбутньоговчителя”, 2000, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Терещук Сергій Володимирович Психологічні детермінантикомунікативного потенціалувчителя”, 2001, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Лютак Оксана Зіновіївна “Психологічні особливості соціалізації старшокласників у загальноосвітній школі”, 2001, Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ

Кощинець Олена ЮріївнаСоціально-психологічні особливості управлінської діяльності керівника закладу освіти”, 2001, Інститут психології ім. Г.С.Костюка, м. Київ

Вітюк Надія РоманівнаПсихологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів”, 2002, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Федоришин Галина МиколаївнаПсихологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків”, 2002, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Федик Оксана ВасилівнаФормування здібностей до тренерської діяльності у майбутніх учителів фізичної культури”, 2003, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Пілецький Віктор СидоровичКомунікативний потенціал студентської групи як чинник успішності професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів”, 2003, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Попадюк Надія ЯрославівнаСоціально-психологічні чинники становлення менеджера виробничої сфери”, 2004, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Швед Оксана МихайлівнаВплив комунікативних особливостей студентів на ефективність навчання у вищому навчальному закладі”, 2004, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Борисюк Алла СтепанівнаПсихологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога”, 2004, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Двіжона Оксана ВолодимирівнаПсихологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків”, 2004, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Гринчук Олександра ІванівнаПсихологічні засади комунікативної підготовки майбутніх менеджерів”, Психологічні засади комунікативної підготовки майбутніх менеджерів, 2004, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Карабин Тарас ВасильовичВплив особливостей спілкування в мережі “Internet” на процес соціалізації студентської молоді”, 2005, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Гуменюк Оксана ГригорівнаСоціально-психологічні особливості культури спілкування учнів недільних релігійних шкіл”, 2005, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, м. Київ

Бенько Ліана Степанівна“Соціально-психологічні особливості ґенезу поведінки у студентській групі”, 2007, Інститут психологія ім. Г.С. Костюка, м. Київ.

Під керівництвом доктора психологічних наук, професора Карпенко З.С. ведеться робота над темою "Інноваційні психотехнології оптимізації аксіогенезу особистості", що розробляється в руслі концепції аксіогенезу особистості, побудованій на засадах принципу інтегральної суб'ектності, застосуванні феноменологічного аналізу та герменевтичних процедур, У річищі даної теми було опубліковано 7 навчально-методичних посібників, 19 статей, 14 матеріалів конференцій; велась підготовка 10 кандидатських дисертацій, розроблялись навчально-методичні комплекси. Кафедра зініціювала і провела Всеукраїнський науковий семінар "Методологічні проблеми психології особистості". Карпенко З.С. розробила наукову концепцію Всеукраїнської олімпіади з психології, обґрунтувала види завдань, критерії їх оцінки та очолила журі.

Кандидатські дисертації, виконані в контексті наукової школи

аксіологічної психології особистості

п/п

Прізвище та ініціали здобувача Тема дисертації Рік захисту
1 Романкова Лілія Миколаївна Моделювання конфліктних ситуацій як засіб оптимізації міжособистісних стосунків в педагогічному колективі Рівне – 2002
2. Гасюк Мирослава Богданівна Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки. Івано-Франківськ – 2003
3. Міхіна Ірина Миколаївна Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори. Івано-Франківськ – 2003
4. Сметаняк Владислав Ігорович Психологічні особливості ціннісного самовизначення старшокласників. Івано-Франківськ –2003
5. Кормило Оксана Михайлівна Емоційно-ціннісні чинники учіння молодших школярів. Івано-Франківськ –2004
6. Паркулаб Оксана Григорівна Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні. Івано-Франківськ –2004
7. Голован Василь Павлович Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів. Івано-Франківськ –2006
8. Когутяк Надія Михайлівна Психологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи. Івано-Франківськ –2007
9. Мицько Володимир Мирославович Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів. Івано-Франківськ –2007
10. Гуляс Інеса Антонівна Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів. Івано-Франківськ –2007
11. Назарук Наталія Володимирівна Психологічні засоби профілактики «Професійного вигорання» вчителя. Івано-Франківськ –2007
12. Житарюк Василь Іванович Психологічні передумови розвитку моральності молодших школярів. Івано-Франківськ –2008

Науково-дослідні розробки

1.Назва науково--дослідної роботи: Етнічні і мовно--культурні процеси в регіоні (на матеріалі Прикарпаття)

2. Категорія роботи: прикладна.

3. Назва підрозділу--виконавця: кафедра загального і порівняльного мовознавства ПНУ

4. Номер державної реєстрації роботи: УМ/469--2007

5. Науковий керівник (прізвище, ім’я, по--батькові, наук. ступінь, вч. звання): проф., акад. АПНУ, д.філол.н., В.І. Кононенко

6. Виконавці (прізвище, ім’я, по--батькові, наук. ступінь, вч. звання): проф., д.філос.н. С.Р.Кияк

7. Термін виконання (початок, закінчення роботи): 08.2007--08.2008

8. Основні наукові результати: науковий звіт, збірник Етнос і культура, 4--5, 2008 р.

9. Практичне значення одержаних результатів: досліджено регіональні закономірності етнічних та мовно--культурних процесів на прикладі Прикарпаття, зокрема проаналізовано особливості релігійних процесів регіону.

10. Список публікацій за результатами роботи: Кияк С. Джерела української релігійності: духовно--культурний аспект // Етнос і культура. – 2008. – 4--5. – С. 33--42.

11. Захищено дисертацій за тематикою роботи:

докторських (назва роботи, рік захисту, прізвище, ім’я, по батькові консультанта) --

кандидатських (назва роботи, рік захисту, прізвище, ім’я, по батькові керівника) -- 12. Де обговорювались результати роботи, і дата протоколу --

1. Найменування роботи Психолого--педагогічні засади аксіокорекції ментального середовища системи вищої освіти України

2.Категорія роботи: фундаментальна, прикладна.

3.Назва підрозділу--виконавця –кафедра педагогічної та вікової психології

4.Номер державної реєстрації роботи –

5.Науковий керівник (прізвище, ім’я, по--батькові, наук. ступінь, вч. звання) –

Карпенко З.С. – доктор психологічних наук, професор.

6.Виконавці (прізвище, ім’я, по--батькові, наук. ступінь, вч. звання) – Литвин--

Кіндратюк Світлана Данилівна, Коропецька Олеся Михайлівна, Юрченко Зоя Володимирівна, Паркулаб Оксана Григорівна, Когутяк Надія Михайлівна, Романкова Лілія Миколаївна – кандидати психологічних наук, доценти, Макарова Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, докторанти: Радчук Галина Кіндратівна, Климишин Ольга Іванівна.

7.Термін виконання (початок, закінчення роботи) – з 1.01.2006 р. по 31.12.2008 р.8.Основні наукові результати:

Сформовано поняттєво--концептуальний апарат дослідження, його вихідні теоретичні положення, складено програму і план дослідження; визначено параметри, критерії, показники, рівні та тенденції професійного аксіогенезу в умовах ВНЗ;апробовано експериментальні програми тренінгів, здійснено оцінку їх ефективності за визначеними критеріями.

9. Практичне значення одержаних результатів:

Було створено банк апробованих або модифікованих психодіагностичних і

розвивально--корекційних методик; розроблено, стандартизовано і перевірено на валідність та надійність авторські методики моніторингового та психокорекційного спрямування, побудовані на засадах концепції професійного аксіогенезу особистості.

10.Список публікацій за результатами роботи:

Карпенко З.С. Кадровий менеджмент як системотвірний чинник інноваційного освітнього середовища// Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України/ За ред. С.Д. Максименка. – К.: Логос, 2008. – Т. 7, Екологічна психологія, вип.14. – С. 311 – 312.

Карпенко З.С. Персонологічні проекції принципу детермінізму// Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки Галицька академія. – 2007. –2 (12). – С. 173 – 176.

Карпенко З.С. Предмет і метод аксіопсихології особистості.// Психологія і суспільство. – 2008. –1. – С. 35 – 62.

Карпенко З.С. Соціалізація особистості в координатах Великої П’ятірки: аксіопсихологічне тлумачення// Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України/ За заг. ред. С.Д. Максименка. Т. Х, част. 3. – К.: ГНОЗІС, 2008. – С. 226 – 231.

Карпенко З.С. Особистість як суб’єкт молитвотворення// Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України/ За заг. ред. С.Д. Максименка. Т. Х, част. 4. – К.: ГНОЗІС, 2008. – С. 220 – 226.

Карпенко З.С. Перцептивно--смислові викривлення як джерело хибної моральної атрибуції в діяльності працівників міліції// Обмін досвідом у сфері вибраних аспектів функціонування психологів у поліції/ За ред. Т. Шанкіна. – WSPol. Szczytno, 2008. – С. 16 – 21. (Польща).

Карпенко З. Числова символіка як дзеркало методологічної толерантності// Психологічні перспективи. Випуск 11. – Луцьк: Редакційно--видавничий відділВежа Волинського національного університету ім.. Лесі Українки, 2008. – С. 123 – 129.

KarpenkoZ. Osobowoscjakopodmiotmodlitwy// Jezykdoswiadczeniareligijnego. T.1., podred. NaukowaG.Cyran, E.Skorupskiej-- Raczynskiej. – Szczecin, 2008. – S. 61 – 68.

Карпенко З. Історичні модифікації принципу детермінізму в психологічній персонології// Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спеціальний випуск. – Івано--Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 53 – 59.

Карпенко З. Феномен зради в етнічній психології// Етнос і культура. – # 4 – 5. – Івано--Франківськ: Видавництво Плай ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С. 129 – 132.

Карпенко З.С. Аксіопсихологічна реконструкція стратегій розв’язання конфліктних ситуацій// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Збірник наукових праць/ Головний редактор В.Л. Ординський. – Львів: Львівський ДУВС, 2008. – Вип. 1. – С. 325 – 331.

Карпенко З.С. Аксіопсихологічні чинники формування політичної еліти в Україні// Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. Наук. праць/ За заг. ред. М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 5. – С. 23 – 29.

Коропецька О.М. Сутність поняття образ професії / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип. 13. -- Ч.І. –Івано--Франківськ: Плай, 2008. – С.53--60.

Коропецька О.М. Професійна ідентичність як психолого--педагогічна проблема вузівської підготовки майбутнього фахівця / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип. 13. –Ч.ІІ. – Івано--Франківськ: Плай, 2008. –С.143--149.

Когутяк Н.М. Становлення автентичності особистості в період життєвої кризи: концептуальна модель // Психологія і суспільство. – Тернопіль: НДІ методології та економіки вищої освіти, 2008 р. –1. – С. 115--126.

Когутяк Н.М. Гуманістичний підхід у дослідженні проблеми віктимності особистості // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти.: Зб. Наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 41. – Рівне. РДГУ, 2008. – С.79--82.

Когутяк Н.М. Контент--аналіз як спосіб реалізації методологічної тріангуляції // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спеціальний випуск. – Івано--Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 134 – 138.

Макарова Л.І. Мечніков І.І. про природу людини: концепція оптимізму/ Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України/ За ред. С.Д.Максименка. – К.: Логос, 2008. – Том 7, вип. 15. – 356 с. – С.198--200. (у співавт.).

Макарова Л.І. Проблеми інноваційного навчання у вищих закладах освіти (у співавт.)

Макарова Л.І. Про сутність позитивної концепції здоров’я// Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спеціальний випуск. – Івано--Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 210 – 213.

Литвин--Кіндратюк С.Д. Соціальні уявлення як традиції у контексті історіогенезу соціалізації // Проблеми загальної та соціальної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т.Х, част 1. – к., 2008. – С.253--258.

Литвин--Кіндратюк С.Д.Стереотипи харчування як складові психології тілесності та ґенеза історичної ментальності// Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спеціальний випуск. – Івано--Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 65 – 69.

Паркулаб О. Смисложиттєві переживання індивіда в період екзистенційної кризи // Науковий вісник Чернівецького ун--ту. – Вип.363. Педагогіка та психологія: Зб.наук.праць. – Чернівці: Рута, 2008. – С.152--157.

Паркулаб О. Екзистенційно--психологічне тлумачення життєвої історії клієнта // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спеціальний випуск. – Івано--Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 163 – 167.

Романкова Л.М. Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах //Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Вип.363.,Чернівці: Рута, 2008.-- С.168--172.

Макарова Л.І., Романкова Л.М., Макарова А.І. І.І. Мєчніков про природу людини: концепція оптимізму // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології Г.С.Костюка АПН України./ за ред. Максименка С.Д. – К.: Логос, 2008.-- т.7, вип.15 – С.198 – 201.|

Юрченко З.В. Діалогічні витоки само--пізнання особистості дитини в умовах літературно--творчого процесу// Мова і культура. (Науковий журнал).— К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008.— Вип.10.—Т.ІІ (102).— С.58--60; ( XVI Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго, м.Київ, 25--29 червня 2007 р.)

Юрченко З.В., Бірчинська Л.С. Гендерні особливості соціалізації дитини у дошкільному віці // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. Частина 1.— Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2008.— С.457--460; (VIII Всеукраїнська науково--практична конференція Актуальні проблеми практичної психології ,м.Херсон, 17--18 квітня 2008р.)

Юрченко З.В., Бірчинська Л.С. Особливості статевої соціалізації дитини в дошкільному віці // Зб. наук. праць: Філо--софія, соціологія, психо--логія.— Івано--Франківськ: Видавничо--дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного ун--ту ім. В.Стефаника, 2008.— Вип. 13.— Ч.2.— С.137--142.

Юрченко З.В., Бірчинська Л.С. До проблеми психосексуального становлення особистості у дошкільному віці // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спеціальний випуск. – Івано--Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 206 – 209 .

Климишин О.І. Християнсько--орієнтований підхід до формування особистості в умовах сучасного суспільства. – Науковий вісник Івано--Франківської теологічної академії “Добрий Пастир”: Збірник наукових праць. – Івано--Франківськ: Видавництво Івано--Франківської теологічної академії, 2008. – 273 с.

Климишин О.І. Теоретичне осмислення змісту соціалізації особистості: християнсько--орієнтований підхід. – Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. Т.Х, част.2. – К.,2008. – 526с. – С.240--246.

Климишин О.І. Християнська психологія: важливий ракурс психологічних досліджень людини – Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано--Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. 13.

Климишин О.І. Герменевтика трискладової організації людини у християнській психології – Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано--Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. 13.

Климишин О.І. Антропологічна криза як фактор активізації наукових досліджень духовності особистості. – Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. Т.Х, част.4. – К.,2008. – 682с. – С.240--248.

Климишин О.І. Християнсько--орієнтований зміст психологічної допомоги невиліковно хворим. – Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 41. – Рівне: РДГУ, 2008. – 217 с. – С.75--79.

Климишин О.І. Епістемологія особистості у християнській психології. – Вісник Прикарпатського у--ту. Філософські і психологічні науки. 2008. Спеціальний випуск. – 233 с. – С.17--21.

Климишин О.І., Семак О.І. Творчість як спосіб репрезентації духовної природи особистості. – Вісник Прикарпатського у--ту. Філософські і психологічні науки. 2008. Спеціальний випуск. – 233 с. – С. 167--173.

Радчук Г.К. Смислова позиція студента як умова та показник професійного становлення особистості майбутнього фахівцяСоциальные технологии: актуальные вопросы теории и практики: Международный межвузовский сборник научных работ. – Запорожье: Изд--во КПУ, 2008. – Вып. 37. – 472 с. – С. 290 – 295.

Радчук Г.К. Мораль та моральність як засадничі категорії становлення духовно зрілої особистості в системі вищої освіти // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред.. С.Д.Максименка. Т.Х, част. 4. – К., 2008. – 682 с. -- С. 474 – 482.

Радчук Г.К. Концептуальні засади реалізації культурного підходу у сімейному вихованні // Наукові студії із соціальної і політичної психології: Зб. Статей / АПН України інститут соціальної та політичної психології; Редкол. С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип.. 21 (24). – 326 с. -- С. 14 – 23.

Радчук Г.К. Аксіологічні вектори інноваційних процесів у сучасній вищій школі Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євро інтеграції // Матеріали регіонального науково – практичного семінару / За ред.. Г.В.Терещука. – Тернопіль: Вид--во ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2008. – 239 с. -- С.84 – 88.

Радчук Г.К. Теоретико--психологічні вектори освітнього діалогу як інноваційної форми організації навчання майбутнього фахівця // Вісник Миколаївського державного педагогічного університету. -- Миколаїв, 2008. – С.235 – 243.

Радчук Г.К. Феноменологічна рефлексія особистості в контексті розвивального освітнього середовища// Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спеціальний випуск. – Івано--Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008.– С. 188--192.

11.Захищено дисертацій за тематикою роботи:

докторських (назва роботи, рік захисту, прізвище, ім’я, по батькові консультанта)

кандидатських (назва роботи, рік захисту, прізвище, ім’я, по батькові керівника) –

12.Де обговорювались результати роботи , і дата протоколу – на засіданні кафедри педагогічної та вікової психології протокол 5 від 3 грудня 2008р.

На кафедрі філософії та соціології діють дві провідні філософські школи під керівництвом завідувача кафедри філософії проф. Ларіонової В.К., яка спеціалізується по етиці та філософська школа проф. Возняка С.М., яка спеціалізується по історії філософії.

Філософські школи кафедри філософії розробляють наукову тему «Історичний розвиток філософії як чинник світового цивілізаційного процесу». (Державний реєстраційний номер теми: 0106 U003091), яка запланована до березня 2012 року. Науковий керівник теми: Ларіонова Вікторія Костянтинівна

У розрізі теми планується написання наукових монографій, статей, бакалаврських та магістерських досліджень, видання колективної кафедральної монографії «Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства».

Науковці кафедри у розрізі теми «Історичний розвиток філософії як чинник світового цивілізаційного процесу»

- Захищено:

- 3 кандидатські дисертації: Пушик П.В. “Етична теорія Івана Яковича Франка” (науковий керівник Ларіонова В.К.), Гринчишин Н.І. “Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса” (науковий керівник Ларіонова В.К.), Макарова А.О. “Ідея соціальної справедливості в українській філософській думці другої половини ХІХ – початку ХХ століть” (науковий керівник Возняк С.М.)

1. Назва науково--дослідної роботи: Історичний розвиток філософії як чинник світового цивілізаційного процесу.

  1. Категорія роботи: фундаментальна, прикладна.

3. Назва підрозділу--виконавця: кафедра філософії ПНУ

4. Номер державної реєстрації роботи: 0106 U003091

5. Науковий керівник (прізвище, ім’я, по--батькові, наук. ступінь, вч. звання): Ларіонова Вікторія Костянтинівна, д.філос.н., проф..6. Виконавці (прізвище, ім’я, по--батькові, наук. ступінь, вч. звання): викладачі кафедри філософії.

7. Термін виконання (початок, закінчення роботи): 2006--2012

8. Основні наукові результати: захист кандидатських дисертацій по історії філософії та етиці, захист магістерських, бакалаврських, дипломних та курсових робіт, створення курсів лекцій, видання наукових статей. 9. Практичне значення одержаних результатів: виявлення основних практичних аспектів функціонування історико--філософських, етичних, аксіологічних, праксіологічних ідей у процесі розвитку світової філософії та їх впливу на світоглядний рівень і світовий цивілізаційний поступ.