ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ

    Науково-дослідна робота кафедр філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника є пріоритетним напрямом діяльності її викладацького колективу.

        За  останніх 5 років викладачами кафедр загальної та клінічної психології (завідувач, доктор психологічних наук, професор Москалець Віктор Петрович), соціальної психології (завідувач, доктор психологічних наук, професор, Заграй Лариса Дмитрівна), педагогічної та вікової психології (завідувач, доктор психологічних наук, професор Карпенко Зіновія Степанівна) філософського факультету опубліковано 11 монографій обсягом 67 друк. арк. За цей час загальна кількість наукових публікацій має 557 позицій.

       У 2010-2015 навчальному році наукова школа під керівництвом завідувача кафедри загальної та експериментальної психології, доктора психологічних наук, професора Москальця В.П. розробляла загально–кафедральні науково–дослідні теми – Феноменологія материнства - психологічні аспекти виношування дитини”, яка фінансується Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника. – Психологічний супровід батьківства – розробку розпочато у листопаді 2006 р.Виконавцями першої теми опубліковано 7 наукових статей у фахових виданнях. 2 статті прийняті до друку. В межах теми пишуться магістерські і бакалаврські роботи. Проведено пілотажне дослідження. Розроблено стратегію подальшої розробки цієї теми.Виконавцями другої теми розпочато опрацювання наукової літератури і визначення напрямів дослідження.В.П. Москалець є співголовою постійно діючої Міжнародної наукової конференції Особистість в розбудові відкритого, демократичного суспільства в Україні, що організовує кафедра спільно з лабораторією психології особистості Інституту психології АПН України та кафедрою психології Дрогобицького державного педагогічного університету (востаннє конференція проводилась у жовтні 2005 р., наступну планується провести у вересні – жовтні 2008 р.). Кафедра належно була представлена (4 викладачі) в роботі спеціалізованої вченої ради К20. 051. 04 за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (наказ МОН 386 від 1 липня 2005 р.).У 2007 році доктором психологічних наук, професором Москальцем В.П. було проопоновано дисертації: Поліщук С.П. Психологічні умови розвитку соціальної зрілості учнів вищого професійного училища – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. Інститут педагогічної освіти дорослих АПН України, м. Київ; Кульшової О.В. Психологічні особливості самореалізації викладача вищого навчального закладу – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. – Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. м. Хмельницький. Подано відзив на автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: Діденко О.І. Київський національний університет внутрішніх справ, а також експертиза дисертацій: Лелюк Г.М., Назарук Н.В., Когутяк Н.П., Жердецька Л.Л., Касаткіна О.В., Борисенко З.В.

       Професор Москалець В.П. є членом спеціалізованої вченої ради К.20.051.04 у Прикарпатському національному університеті м. Івано-Франківськ, заступник голови ради; членом спеціалізованої вченої ради К. 70.705.02 у Національній академії Державної прикордонної служби України. м. Хмельницький; членом спеціалізованої вченої ради К. 64.707.02 в Університеті цивільного захисту України МНС України, м. Харків.

      Доцентом Палієм А.А. було проопоновано дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Рудюк Н.Г. 12.12. 2006 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Доцентом Тодорів Л.Д. було проопоновано дисертації Долгих Л.М., Ревасевич І.С., а також експертиза 4 дисертацій: Остафійчук О.М., Павлюк Т.М., Когутяк Н.М., Савелюк Н.М.; відгуки на автореферати - 1, експертні висновки – 4; Доцентом Федик О.В. подано відзив на дисертаційне дослідження Кліманської М.Б. Психологічні чинники схильності молоді до соціального утриманства.За період 2005-2007 рр. наукова школа під керівництвом завідувача кафедри загальної та експериментальної психології, доктора психологічних наук, професора Москальця В.П. здійснювала підготовку та керівництво дисертаційних розробок аспірантів і здобувачів. У жовтні 2006 р. у спеціалізованій вченій раді К.70.705.02 Національної Академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького аспірант О.З. Запухляк захистив кандидатську дисертацію Вплив акцентуацій характеру на агресивність підлітків (керівник – В.П.Москалець). Здійснювалася підготовка та керівництво трьома аспірантами і чотирма здобувачами, а саме Чорнописька Оксана Петрівна (з відривом від виробництва) – 2005–2008 рр.; Пасічник І.І. (з відривом від виробництва – 2006–2009 рр.) – тема дослідження Емоційні переживання як чинник розвитку евристичного мислення школярів; Череп Вікторія Юріївна (з відривом від виробництва – 2006–2009 рр.) – тема дослідження Криза ідентичності як психологічна передумова адитивної поведінки в юнацькому віці”; здобувачі – Козлова Інна Георгіївна – Формування мотиваційної готовності студентів спеціальностей циклу образотворчого мистецтва до професійної діяльності; Сенчук Оксана Василівна – Психолого–педагогічні умови подолання комунікативних бар'єрів у процесі вивчення іноземної мови; Лагутіна Світлана Анатоліївна – Позитивна Я–концепція як фактор розвитку інноваційного потенціалу особистості підлітка; Грицишин Б.М. Цілепокладання вчителя в процесі навчальної діяльності учнів; Біленчук М.Б. Особливості тривожності учнів молодших класів та засоби її подолання.

        Наукова школа під керівництвом завідувача кафедри вікової та педагогічної психології, доктора психологічних наук, професора Карпенко З.С. започаткувала дослідницький проект Психолого-педагогічний моніторинг і корекція професійного аксіогенезу особистості в умовах ВНЗ, що здобув внутрішньоуніверситетський грант. Проекти реалізовували синтез концепції аксіогенезу особистості З.С. Карпенко з відомими концепціями професіоналізації і забезпечення психологічного здоров’я суб’єкта професійної діяльності (О.Ф. Бондаренко, Ж.П. Вірна, Т.С. Яценко та ін.). Проект здійснювався за такими напрямами: уточнення поняттєво-термінологічного апарату, формулювання вихідних теоретичних положень, складання плану і програми конкретних досліджень; визначення параметрів, критеріїв, показників, рівнів та тенденцій професійного аксіогенезу в умовах ВНЗ,тощо. Оцінка ефективності розпочатого проекту здійснюється засобами психолого-педагогічного експерименту, комплексної психодіагностики, психологічної герменевтики і феноменологічного аналізу, узагальненням експертних оцінок, контент-аналізом, статистичними методами тощо. Завершувалася тема “Інноваційні психотехнології оптимізації аксіогенезу особистості”. У річищі даних тем було опубліковано: 1 монографію (у співавторстві), 2 навчально-методичні посібники, 51 стаття і доповідь на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, 9 тез загальним обсягом 56 друк. аркушів. У складі учасників держбюджетної теми Етнічні проблеми регіону (науковий керівник – акад. Кононенко В.І.), проф. Карпенко З.С. підготувала розділ до колективної монографіїЕтнопсихологічні особливості людності (2 др.арк.), в якому представила аксіопсихологічне тлумачення економічних, соціально-політичних і освітньо-виховних проблем прикарпатського регіону.Кафедра вікової і педагогічної психології співпрацює з усіма науково-дослідними інститутами психологічного профілю, що входять до складу АПН України, особливо з Інститутом соціальної та політичної психології, членом спеціалізованої Вченої ради і провідним науковим співробітником якою (на 0,5 ст.) є проф. Карпенко З.С. Кафедра визначена провідною організацією за спеціальністю 19.00.07 (наказ МОН 386 від 1 липня 2005 р.)– педагогічна та вікова психологія, готує відзиви на дисертаційні дослідження. Голова спеціалізованої вченої ради К20. 051. 04 за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія - доктор психологічних наук, проф. Карпенко З.С.

        Проф. Карпенко З.С. входить до складу спеціалізованої вченої ради в Інституті соціальної та політичної психології за спец. 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи.У період з 2005-2006рр. відбулося 18 захистів кандидатських дисертацій (Ревасевич І.С., Гірняк А.Н., Тернопіль; Гуляс І.А., Чернівці; Павлюк Т.М., Пастрик.Т.В., Луцьк; Лялюк Г.М., Дрогобич; Назарук Н.В., Когутяк Н.М., Мицько В.М., Жердецька Л.Л., Івано-Франківськ; Касаткіна О.В., Рівне; Бондаревська Л.Л. і Шавровська Н.В., Черкаси; Мазаненко О.М, Луганськ; Шаповалов Б.Б. і Остафійчук Т.В., Київ; Солодухов В.Л., Слов’янськ; Кубриченко Т.В., Дніпропетровськ). У 2006 р. рекомендовано до захисту 4 дисертації, прийнято до розгляду 4 дисертації. У 2007 р. відбулося 6 захистів кандидатських дисертацій (Київ; Сєверодонецьк; Черкаси; Івано-Франківськ; Чернівці), рекомендовано до захисту 8 дисертацій, прийнято до розгляду 2 дисертації. У 2007 році на кафедрі велася підготовка 12 кандидатських і 2 докторськихдисертацій. Професор З.С.Карпенко провела Другий всеукраїнський науковий семінар Методологічні проблеми психології особистості.Члени кафедри брали участь в ініційованих підрозділами АПН конференціях ( Київ, Дніпропетровськ, Херсон, Ялта, Ніжин, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Львів, Щецін і Щитно (Польща)).

        Колектив, що працює під керівництвом проф. Заграй Л.Д. забезпечує викладання фахових дисциплін на факультетах Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, курсах підготовки практичних психологів, також здійснює керівництво психолого-педагогічною та виробничою практиками студентів, їх курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами. У 1995 році була отримана ліцензія на підготовку аспірантів за спеціальністю “Соціальна психологія”, в 1999 році за тією ж спеціальністю відкрита докторантура.

      Сфера інтересів представників наукової школи охоплює проблеми соціальної психології, психології управління, психології сім’ї, юридичної психології, етнопсихології, акмеології, психології творчості, психології бізнесу, політичної психології, психології професійної комунікації, психологічних закономірностей та механізмів розвитку людини на щаблі її зрілості й професіоналізму.

       Членами наукової школи здійснюється дослідження особливостей життєвого самовираження особистості; соціалізації сучасної молодої людини; психології спілкування; професійної підготовки майбутніх фахівців до управлінської діяльності; психологічної специфіки сімейного виховання; проведення ділових ігор; комунікативних процесів в мережі Інтернет; індивідуальної та групової психотерапії та консультування; психології міграції населення; психології стратифікації суспільства; конструювання життєвого світу особистості у контексті її професійних запитів.

      В рамках роботи наукової школи діє постійний міжрегіональний семінар з проблем соціальної психології.

       Представники наукової школи є членами української асоціації організаційних психологів і психологів праці та Української спілки психотерапевтів. Вони залучаються в якості експертів у кримінальних і цивільних справах з метою проведення судово-психологічних експертиз.

        Науково-дослідна робота секції релігієзнавства, теології і культурології є пріоритетним напрямком діяльності викладацького колективу. За останні років функціонування секції релігієзнавства і теології науковими працівниками кафедри опубліковано 9 монографій обсягом 195 друкованих аркушів. За цей час загальна кількість наукових публікацій має обсяг 253 друкованих аркушів.

        Тематика наукових досліджень викладацького складу секції відповідає профілю підготовки фахівців з релігієзнавства, тому наукова діяльність вчених справляє значний вплив на методичне забезпечення процесу підвищення якості підготовки фахівців спеціальності Релігієзнавство. Коло інтересів науковців кафедри відображається в тематиці курсових та кваліфікаційних робіт студентів. Апробація наукових здобутків здійснюється в процесі викладання спецкурсів та спецсемінарів. Усі штатні викладачі та аспіранти кафедри ведуть самостійні наукові дослідження за індивідуальними планами.

             Науково-дослідна робота кафедри філософії, соціології та релігієзнавства є пріоритетним напрямом діяльності викладацького колективу. За останніх 5 років існування кафедри філософії, соціології та релігієзнавства викладачами  опубліковано 26 монографій обсягом 115,2 друк. арк. За цей час загальна кількість наукових публікацій має обсяг - 165,6 друкованих аркушів.

     Викладацький склад кафедри філософії та соціології працює над колективною темою “Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства”. В контексті даної проблематики заплановано опублікувати ряд статей та колективну монографію.

     Тематика наукових досліджень викладацького колективу кафедри відповідає профілю підготовки фахівців з філософії, тому наукова діяльність кафедри справляє значний вплив на методичне забезпечення процесу підвищення якості підготовки фахівців спеціальності “Філософія”, "Соціологія". Коло інтересів науковців кафедри відображається в тематиці курсових та кваліфікаційних робіт студентів. Апробація наукових здобутків здійснюється в процесі викладання спецкурсів та спецсемінарів.

      Всі штатні викладачі ведуть самостійні наукові дослідження за індивідуальними планами. Професор Ларіонова В.К. займається актуальними проблемами сучасної етики, її методології та історії. Основні результати наукових пошуків відображено у наукових монографіях "Етика Абсолюту С.Л. Франка": - К.: Віпол. 1996,- 110с. (4,5 друк.арк.); "Етичні теорії російського інтуїтивізму (М.О. Лоського, С.Л. Франка)". - К.: Віпол. 1997, - 196с. (8,1 друк.арк).Науковий доробок відображений також у таких підручниках та навчальних посібниках: "Історія етичних учень" Посібник. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2004., 140с. (5,8 друк.арк).; "Філософія релігії": Посібник. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. 240с. (10 друк.арк). Основні результати наукових пошуків відображено у наукових статтях "Класична етика абсолюту М.О. Лоського" (0,5 друк.арк); "Філософський аналіз проблеми інтуїції" (0,5 друк.арк); "Методологічні підстави історико-етичного дослідження" (0,5 друк.арк); "Моральні цінності і способи їх артикуляції" (0,5 друк.арк).

      У рамках проблематики, яку досліджує проф. Ларіонова В.К. і під її керівництвом захищено ряд кандидатських дисертацій, зокрема асистентами Надурак В.В., Радченко О.Б., Дойчик М.В., Рохман Б.М., Пушик П.В.. Зокрема, к.філос., асистент Надурак В.В. захистив у 2005 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на тему “Етичний вимір концепції ноосфери” (спеціальність “етика”). Він також досліджує етичні аспекти концепції ноосфери та сучасних цивілізаційних процесів. Основні результати наукових пошуків відображені у наступних статтях: "Філософсько-релігійні погляди В.Вернадського" (0,5 друк.арк). "Особистісні та етичні аспекти в концепції ноосфери В.Вернадського" (0,3 друк.арк) "Глобалізація в контексті концепції ноосфери" (0,5 друк.арк). "Ноосфера: спроба визначення поняття" (0,5 друк.арк). "Етико-екологічний вимір ноосфери" (0,5 друк.арк), "Поняття ноосфери: філософський аналіз" (0,4 друк.арк).Асистент Надурак В.В. координує також роботу регулярних філософських читань, у яких поряд із студентами беруть активну участь викладачі факультету, представники громадських організацій.Коло інтересів к.філос.н. асистента Радченко О.Б. зосереджені навколо дослідження філософії постмодерну, актуальних етичних проблем сучасності. У 2005 році нею в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка була захищена кандидатська дисертація на тему “Етичний релятивізм у філософії постмодерну” (спеціальність “етика”). Результати її досліджень представлені у таких публікаціях: "Філософський дискурс постмодернізму" (0,5 друк.арк) "Спроба осмислення постмодернізму в сучасній філософії (етичний аспект)" (0,4 друк.арк) "Постмодернізм: спроба філософсько-етичного осмислення сучасності" (0,3 друк.арк) "Етичний вимір філософії постмодернізму" (0,5 друк.арк).К.філос.н, доцент кафедри Дойчик М.В. захистив у 2004 році кандидатську дисертацію на тему: "Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець XVI - перша третина XVII століття". Дойчик М.В. досліджує філософські проблеми у контексті сучасної філософії, філософії історії, історії української філософії. Наукові результати досліджень відображені у таких публікаціях як: "Самопізнання як шлях до свободи людини в українській філософії доби Відродження XVI - початку XVII ст." (0,5 друк.арк). "Проблеми моралі в українській філософії доби Відродження XVI - початку XVII ст." (0,4 друк.арк). "Обґрунтування ідеї самопізнання українськими гуманістами XVI - початку XVII ст.: етико-релігійний аспект" (0,2 друк.арк). "Суть і місце моральної рефлексії в українській філософії доби Відродження (XVI - поч. XVII ст.)" (0,5 друк.арк). "Філософія щастя в українському гуманізмі другої половини XVI - першої третини XVII ст." (0,3 друк.арк). "Проблема зла в українській філософській думці доби Відродження кінця XVI - початку XVII ст." (0,4 друк.арк). "Щастя як усвідомлення гідності власного життя в українській філософії доби Відродження (кінець XVI - перша третина XVII ст.)" (0,5 друк.арк). "Милосердя в духовно-моральному бутті людини" (0,3 друк.арк). "Прагматика милосердя: соціологічний вимір" (0,4 друк.арк). "Етико-релігійна спрямованість української філософії доби Відродження (XVI - поч. XVII ст.)" 0,5 друк.арк).

       Доктор філософських наук, професор  досліджував проблеми у галузі історії античної та української філософії, зокрема досліджував творчість Івана Франка. Основні результати наукових досліджень відображені у таких монографіях: "Духовні цінності українського народу". - Київ - Івано-Франківськ: Плай, 1999. - 294 с. (12,2 друк.арк) "Українська культура: історія і сучасність"- Львів: Світ, 1994. - 456 с. (19 друк.арк). Возняк С.М. опублікував також результати своїх наукових досліджень у таких підручниках та навчальних посібниках: "Філософська думка України: імена та ідеї." - Івано-Франківськ, 1996. - 87 с. (3,6 друк.арк). "Філософія стародавнього світу". - Ч. 1. Філософія Стародавнього сходу: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ. 2003. - 55 с. (2,3 друк.арк) "Філософія стародавнього світу". Ч. ІІ. Антична філософія: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ. 2004. - 138 с. (5,7 друк.арк). наукові результати досліджень опубліковані також у таких статтях: "Духовні цінності українського народу: спроба методологічного осмислення" (0,6 друк.арк). "Іван Франко як предтеча української соціал-демократії" (0,5 друк.арк). "Людина як цінність: філософсько-українознавчий аспект" (0,4 друк.арк). "Місце філософської україністики в системі засобів утвердження національної самосвідомості" (0,5 друк.арк). "Тенденція інтелектуалізму і раціоналізму в українській філософії" (0,5 друк.арк). "Загальнолюдське і національно-особливе у філософії" (0,4 друк.арк). "Національна ідея як ціннісні орієнтації українського народу" (0,5 друк.арк).

       У рамках проблематики, яку досліджує проф.. Возняк С.М. під його керівництвом захищено ряд кандидатських дисертацій, зокрема доцентом Гнатюком Я.С. та доцентом Пятківським Р.О. Зокрема Гнатюк Я.С.у 2005 році захистив кандидатську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: "Український кордоцентризм: історико-філософський аналіз". Доцент Гнатюк Я.С. досліджує наукові проблеми у галузі української філософії, логіки, методології науи. Його наукові результати відображені у таких статтях: "Реконструкція кордоцентричної парадигми в українській класичній філософії: постановка проблеми і термінологічні пояснення" (0,5 друк.арк), "Українська кордоцентрична філософія в допарадигматичній перспективі" (0,5 друк.арк), "Філософсько-теософський кордоцентризм у текстах Григорія Сковороди: історико-типологічний вимір" (0,5 друк.арк), "Особливості філософського кордоцентризму Памфіла Юркевича" (0,5 друк.арк), "Бароково-кордоцентрична герменевтика біблійних текстів Григорія Сковороди" (0,5 друк.арк), "Інтелектуальна ідентичність української філософії і принципи "кордоцентризму" (0,5 друк.арк).Асистент Пятківський Р.О. у 2005 році захистив кандидатську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: "Проблема суб'єкта історичного процесу в українській філософії кінця 19-першої чверті 20 століть". Пятківський Р.О. досліджує філософські проблеми у галузі філософії історії, історії української філософії, філософії релігії. Його наукові дослідження відображені у таких сттатях: "Проблема суб'єкта історичного процесу у філософії" (0,5 друк.арк), "Проблема суб'єкта історичного процесу у філософії Івана Франка" (0,5 друк.арк), "Суб'єкт і рушійні сили національно-відроджувального процесу в поглядах українських філософів кінця XIX - першої чверті XX ст." (0,5 друк.арк), "Взаємини еліти і маси на етапі націотворення: український історіософський досвід кінця XIX - першої чверті XX ст." (0,4 друк.арк), "Роль інтелігенції у суспільному житті: українські філософські концепції кінця XIX - першої чверті XX століть" (0,5 друк.арк), "Методологія історико-філософського осмислення суб'єкта історії" (0,5 друк.арк), "Особистість як суб'єкт історичного процесу" (0,5 друк.арк), "Методологія історико-філософського дослідження суб'єкта історії" (0,5 друк.арк).

     Професор Голянич М.Ю. досліджує проблеми у галузі соціальної філософії, історії філософії, історії української філософії. Зокрема наукові результати досліджень відображені у таких наукових публікаціях: "В.Стефаник про антигуманний характер соціального пригнічення й нерівності" (0,5 друк.арк); "Діяльність Богдана Хмельницького в оцінці М.Костомарова і В.Ключевського: порівняльний аналіз" (0,2 друк.арк); "Ідея людиновимірності суспільного розвитку у філософських працях І.Франка" (0,3 друк.арк). "Проблеми людини і нації в творчості М.Драгоманова" (0,4 друк.арк). "Проблеми людинознавства у філософії Г.Сковороди" (0,3 друк.арк); "Соціальна проблематика в спадщині Г.Сковороди і сучасні процеси відродження України" (0,2 друк.арк); "Стефаникова концепція активності людини" (0,4 друк.арк); "Українська ідея в історіософській концепції Ю.Вассина" (0,5 друк.арк); "Філософське обґрунтування Ю.Вассияном засад націоналізму і сучасні проблеми формування української ідеології" (0,5 друк.арк). "Філософські погляди Т.Шевченка в інтерпретації Д.Чижевського" (0,4 друк.арк).Доцент Бабій Л.Т. досліджує філософські проблеми у галузі етики, естетики, філософії культури. Його наукові результати досліджень опубліковані у таких монографії "Діалектика розвитку історичних типів культури (Філософсько-соціологічні проблеми)". - Львів: Світ, 1992. - 160 с. (6,6 друк.арк.), а також у наукових статтях: "Дослідження української міфології в зарубіжжі" (0,4 друк.арк), "Універсал і розвиток української державності" (0,5 друк.арк), "Роль “Просвіти” в культурно-національному відродженні Галичини" (0,3 друк.арк), "Типологічні особливості ренесансної культури" (0,5 друк.арк), "Феномен української міфології" (0,5 друк.арк).

        Доцент Дичковська Г.О. розвиває коло своїх наукових інтересів у таких галузях як філософія політики, історія філософії, історія української філософії. Результати досліджень опубліковані у таких роботах, зокрема у монографії "Філософсько-політичні основи українського національно-визвольного руху 20-50 років ХХ століття". - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003.- 164 с. (6,8 друк. арк.), "Український націонал-комунізм" (1,4 друк. арк..). Результати наукових пошуків відображені також у наступних публікаціях: "Філософія політики: Методичні рекомендації та програма курсу" (1 друк.арк), "Філософсько-політичні основи українського національно-визвольного руху ХІХ - ХХ ст.: Метод. реком. та програма спецкурсу." (1 друк.арк), у статтях: "Проблеми державотворення: український індивідуалізм" (0,5 друк.арк), "Світоглядні аспекти українського державотворення в контексті ідеї справедливості" (0,5 друк.арк), "Український індивідуалізм і проблеми державотворення" (0,5 друк.арк), "Основи ідеології Української Повстанської Армії" (0,5 друк.арк), "Гармонізація націоналістичної та космополітичної ідеології як фактор сталого духовного розвитку України" (0,2 друк.арк), "Концепція біоетноценозу як парадигма екологічного мислення" (0,5 друк.арк).

      Професор Москаленко Ю.М. досліджує філософські проблеми у галузі історії української філософії, історіософії. Результати його досліджень представлені у таких науукових статтях: "Концепція виховання національної еліти в філософії української ідеї В.Липинського" (0,4 друк.арк), "Світоглядні традиції національного виховання" (0,4 друк.арк), "Історіософська концепція перспектив українського державотворення В.Липинського" (0,5 друк.арк).Доцент Гараніна Г.Г досліджує філософські проблеми у галузі філософії техніки, соціології, історії філософії ХХ століття. Наукові результати досліджень представлені у таких публікаціях: "Методичні вказівки з курсу „філософія” до теми „Сучасна світова філософія ХХ століття” (1 друк.арк), "Конспект лекцій з курсу „Філософська думка в Україні” (1,5 друк.арк) "Гуманістичний та соціально-етичний зміст науки і техніки" (0,4 друк.арк), "Особливості соціальної політики в Україні на сучасному етапі" (0,5 друк.арк) "Людина в сучасному світі науки і техніки" (0,6 друк.арк), "Філософсько-соціологічні питання соціальних наслідків розвитку техніки" (0,5 друк.арк), "Філософсько-соціологічні питання соціальних наслідків розвитку техніки" (0,4 друк.арк).Доцент Будз В.П. займається дослідженням філософських проблем у галузі соціальної філософії, онтології, історії української філософії. Він опублікував ряд робіт, у яких відображені результати його наукових інтересів: “Соціально-філософські погляди М.Грушевського: футурологічний аспект” - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. - 160 с. (6,6 друк. арк..), “Методика опрацювання джерел з філософії. Методичні рекомендації” (1,1 друк.арк), "Вступ до спеціальності" (1,8 друк.арк), "Методичні рекомендації з організації, проведення та підсумків навчальної практики студентів 2 курсу філософського факультету (спеціальність "філософія") (0,4 друк.арк), "Методичні рекомендації та програма з курсу "Соціальна філософія" (0,6 друк.арк), "Методичні рекомендації та програма з курсу "Онтологія і метафізика" (0,6 друк.арк), "Проблеми формування національної свідомості в філософії історії М.Грушевського" (0,4 друк.арк), "Гуманізм як чинник формування національної та загальнолюдської духовності" (0,5 друк.арк), "Гуманізм - ідеологія чи почуття, раціоналізм чи ірраціоналізм?" (0,5 друк.арк), "Власність і свобода як цінності та чинники гуманізму" (0,5 друк.арк), "Чинники суспільної трансформації" (0,5 друк.арк).Викладачі кафедри активно беруть участь в наукових конференціях. Зокрема у міжнародних: "Релігія і громадянське суспільство" (Чернівці, 27-28 квітня 2004р.), "Філософія І.Канта і сучасність" (Дніпропетровськ, 20-21 травня), “Людина - Світ - Культура. Актуальні проблеми філософських, політологічних та релігієзнавчих досліджень” (Київ, 20-22 квітня 2004р.); "Історія філософії: теорія та методологія" (Київ, 17 грудня 2004р.), "Релігія і соціальні зміни в сучасному суспільстві" (Чернівці, 18-19 квітня 2005р.), "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті" (Харків, 26-27 квітня 2005р.), "Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості" (Донецьк, 25 листопада 2005р.).Викладачі кафедри також прийняли участь у роботі загальноукраїнських наукових конференцій: "Філософська і культурологічна думка в Україні в контексті сучасного світового соціокультурного процесу" (Львів, 2-3 липня 2004р.), "Гуманізм. Людина. Цінності" (Дрогобич, 8-10 жовтня 2004р.,), "Роль УГКЦ у розбудові української нації і держави" (Івано-Франківськ, 5-6 листопада 2004р.), "Особистість. Час. Культура" (Чернівці, 28-29 жовтня 2005р.), "Філософ і філософія в сучасному світі: форми присутності та відповідальності" (Львів, 10-11 лютого,2006р.)

      На факультеті добре налагоджена наукова робота із студентами у формі студентських наукових семінарів та конференцій. На кафедрі філософії працює студентський клуб "Філософські бесіди" під керівництвом к.філос.н. Надурака В.В. Серед тем, які розглядаються слід відмітити: “Філософська думка в сучасній Україні: розквіт, застій чи занепад”; “Метафізичний вимір проблеми тероризму”; “Філософія І.Я.Франка в контексті сучасності(До 150-річчя від дня народження)”; “Пошук істини як філософська проблема”. До наукових семінарів залучено понад 70 чоловік.