ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

     У розбудові системи освіти України, її докорінному реформуванні розкриває свій потужний потенціал Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.У структурі університету із 1995 року функціонує ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, який створено для забезпечення потреби Прикарпатського регіону у висококваліфікованих фахівцях соціогуманітарного профілю, що здатні формувати духовну ауру особистості та вирішувати актуальні проблеми розвитку суспільства , їх філософсько-психологічного осмислення, корекції та конструювання світогляду з новим гуманістичним змістом. Освітній і науково-дослідницький зміст концепції факультету визначається інтеграцією широкого спектру людинознавчих дисциплін: філософії, психології, релігієзнавства, культурології.

І. НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

   Факультет здійснює підготовку студентів за наступними напрямами: - НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ПСИХОЛОГІЯспеціальність “ПсихологіяНАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ФІЛОСОФІЯ- спеціальності “Філософія- спеціальність “РелігієзнавствоНАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: СОЦІОЛОГІЯ- спеціальність “Соціологія”.

ІІ. КАФЕДРИ

     У структурі факультету функціонує 3 кафедри: загальної та клінічної психології (завідувач, доктор психологічних наук, професор Москалець Віктор Петрович), соціальної психології (завідувач, доктор психологічних наук, професор Заграй Лариса Дмитрівна, кафедра філософії, соціології та релігієзнавства (завідувач, кандидат філософських наук, доцент Дойчик Максим Вікторович). На початок 2017 року на факультеті працює 10 докторів наук, 70 кандидатів наук. На денній, заочній та екстернатній формах навчається понад 900 студентів. За період з 1997 по 2017 рр. на кафедрах факультету було підготовлено і захищено 3 докторські дисертації та понад 55 кандидатських, з них 28 - на кафедрі соціальної психології, 14 - загальної та клінічної психології, 8 - кафедрі педагогічної та вікової психології, 14 - філософії, соціології та релігієзнавства.

       ІІІ. НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ - поглиблене вивчення фундаментальних та професійних дисциплін;- практичні навички викладацької, консуль­тативної, науково-дослідницької роботи;- поглиблене вивчення спеціальних дисциплін за вибором студента з метою майбутнього працевлаштування за напрямком спеціалізації.

IV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Науковці кафедр факультету плідно працюють над актуальними проблемами сучасної психо­логічної, філософської наук, академічного релігієзнавства та теології, зокрема: „Конструювання життєвого світу особистості у контексті її професійних запитів” (кафедра соціальної психології), “Інноваційні психотехнології оптимізації аксіогенезу особистості”, “Психолого-педагогічний моніторинг і корекція професійного аксіогенезу в умовах ВНЗ”, (кафедра філософії, соціології та релігієзнавства), „Феноменологія материнства: психологічні аспекти виношування дитини” (кафедра загальної та клінічної психології) тощо. Систематично видаються: „Вісник Прикарпатського університету. Філософські та психологічні науки”, „Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія”, монографії, підручники, навчальні посібники та методичні матеріали. На факультеті діє аспірантура за спеціальностями: 19.00.05 – соціальна психологія (1995), 09.00.05 - історія філософії (1995), 19.00.07–педагогічна та вікова психологія (1996), 09.00.07 – етика (2002). Третю каденцію на факультеті працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.

         Факультет і кафедри підтримують міжнародні наукові зв’язки з Інститутом психології Вроцлавського університету (Польща), кафедрою акмеології Російської академіїуправління, Східно-Європейською асоціацією екзистенційної психології і психотерапії (Вільнюс,Литва), Європейською асоціацією психотерапії (Відень, Австрія).

         З 2014 року для спеціальності «Філософія» діє магістерська програма подвійних дипломів (Жешувський університет).

V. УМОВИ ВСТУПУ

        При вступі на перші курси денної та заочної форм навчання за освітньо-професійною програмою „бакалавр” абітурієнти повинні представити наступні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти :

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІЯ- українська мова та література; біологія; математика або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).


НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ
ФІЛОСОФІЯ- українська мова та література; історія України математика або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ СОЦІОЛОГІЯ- українська мова та література; математика; історія України   або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

Терміни вступних випробувань, умови зарахування визначаються Правилами прийому до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, які затверджені приймальною комісією.

НАША АДРЕСА

Україна, м. Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57факс (03422) 3-15-74

Контактні телефони:прийм. комісія: 59-60-36,

деканат: 59-60-14Е-MAIL: dekanat_filosof@pu.if.ua