ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

      Філософський факультет є складовою частиною Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Історія університету бере свій початок із 1940 р., коли було сформовано Станіславський учительний інститут, на базі якого у 1950 р. Було створено Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника. Указом Президента Указом Президента України 26 серпня 1992 р. він був реорганізований у Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. У 2004 р. йому було надано статус “національного”.

      У структурі університету із 1995 року функціонує філософський факультет, який створено для забезпечення потреби Прикарпатського регіону у висококваліфікованих фахівцях соціогуманітарного профілю, що здатні формувати духовну ауру особистості та вирішувати актуальні проблеми розвитку суспільства, їх філософсько-психологічного осмислення, корекції та конструювання світогляду з новим гуманістичним змістом.

       В 1995 році відбувся перший набір студентів за спеціальністю "Психологія". Визначально навчальний процес здійснювали дві психологічні кафедри: загальної та експериментальної та соціальної психології, а також кафедра філософії, що виводить свою історію від 1966 р. В 1996 році була організована і включена в структуру факультету кафедра релігієзнавства, яка після реорганізації (2001) отримала назву: кафедра релігієзнавства і теології. Кафедра педагогічної та вікової психології була утворена на факультеті у вересні 2000 року. В 1997 році відбувся перший набір студентів  за спеціальністю "Релігієзнавство". У 1998 році факультет отримав ліцензію на підготовку психологів і релігієзнавців за ОКР „спеціаліст” та „магістр”. У 2002 році розпочалась підготовка спеціалістів за ОКР "бакалавр" напряму підготовки "Філософія", що у 2007 році також успішно пройшла акредитацію за ОКР „спеціаліст” та „магістр”. У 2012 році філософський факультет успішно пройшов ліцензування нового напряму підготовки "Соціологія", у 2016 році також успішно пройшла акредитацію за ОКР „бакалавр” та „магістр”.

       Отже, виходячи із необхідності підготовки фахівців спеціальностей „Психологія”, „Філософія”, „Релігієзнавство” і "Соціологія" та наявних можливостей філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  забезпечує належні умови та спрямує свою діяльність на якісну підготовку фахівців за трьома напрямами підготовки: Філософія, Психологія та Соціологія за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”, „магістр”.

       Філософський факультет очолювали: кандидат історичних наук, доцент Любінець Ігор Ярославович, кандидат філософських наук, професор Голянич Михайло Юрійович, а з серпня 2005 року - доктор філософський наук, професор Гоян Ігор Миколайович.

      Адреса філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

       В структурі факультету функціонує 3 кафедри - загальної та клінічної психології (завідувач, доктор психологічних наук, професор Москалець Віктор Петрович), соціальної психології (завідувач, доктор психологічних наук, професор, Заграй Лариса Дмитрівна), кафедра філософії, соціології та релігієзнавства (завідувач, кандидат філософських наук, доцент Дойчик Максим Вікторович).

       На кафедрах філософського факультету працює 64 штатних викладачі. Серед них 11 докторів наук, професорів, 53 кандидатів наук, доцентів. Загальний показник викладачів з науковими ступенями і вченими званнями на філософському факультеті складає 100 відсотків. До викладання спеціальних дисциплін залучаються провідні вчені Інституту філософії НАН України, Інституту психології НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені І.Франка.

       Науковці кафедр факультету плідно працюють над актуальними проблемами сучасної психологічної, зокрема - „Конструювання життєвого світу особистості у контексті її професійних запитів” (кафедра соціальної психології), „Інноваційні психотехнології оптимізації аксіогенезу особистості”, „Психолого-педагогічний моніторинг і корекція професійного аксіогенезу в умовах ВНЗ”, (кафедра педагогічної і вікової психології), „Феноменологія материнства: психологічні аспекти виношування дитини” (кафедра загальної та клінічної психології) тощо.

      Факультет підтримує міжнародні наукові зв’язки з Інститутом психології Вроцлавського університету (Польща), Східно-Європейською асоціацією екзистенційної психології і психотерапії (Вільнюс, Литва), Європейською асоціацією психотерапії (Відень, Австрія).

        З 2014 року для спеціальності «Філософія» діє магістерська програма подвійних дипломів (Жешувський університет).

            Навчальний процес здійснюється з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх знань. Основним документом, через який реалізується підготовка майбутніх спеціалістів є навчальний план. Він підготовлений на основі відповідних державних стандартів ступеневої вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр). Навчальний план визначає перелік і обсяг нормативних і спеціальних навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу та практик, форми і засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

       Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план. Для кожної навчальної дисципліни складені і постійно оновлюються робочі навчальні програми, тематика семінарських занять. В основному вони складені за схемою: тема, основні проблеми, список рекомендованих джерел і літератури, тематика рефератів, методичні поради.

       Важливою складовою змісту підготовки фахівців - психологів, філософів, соціологів, релігієзнавців є забезпечення навчальних курсів підручниками і посібниками. У бібліотеці Прикарпатського національного університету, читальному залі філософського факультету є достатня кількість відповідної літератури. Викладачі кафедр філософського факультету беруть участь у підготовці методичних посібників, методичних рекомендацій та вказівок із базових дисциплін.

     Основним завданням освітніх професійних програм підготовки майбутніх філософів, соціологів, психологів, релігієзнавців - є сполучення професійної освіти з розвитком гуманітарної культури, формуванням духовно багатої, інтелектуально оснащеної, соціально відповідальної особистості. ОПП підготовки фахівця з даних напрямків базуються на комплексній програмі модернізації української освіти, принципових філософсько-методологічних положеннях і організаційно-педагогічних установках, що визначають стратегію розвитку університетської психолого-педагогічної, філософської та релігієзнавчої освіти на початку 21 століття. Вони передбачають якісне оновлення методології, змісту і технологій підготовки і виховання кваліфікованих фахівців з вказаних вище напрямків на основі поєднання цілісного педагогічного процесу з науковими дослідженнями в галузі психології, філософії, релігієзнавства, обліку позитивного вітчизняного і світового наукового досвіду з метою досягнення загальноприйнятих міжнародних освітніх стандартів. Реалізація цих завдань будується відповідно до пріоритетів освітньої політики України. Її головні напрямки - доступність, якість і ефективність.