ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 

======================================================================

                                                 РЕЙТИНГ

СТУДЕНТІВ фІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСІННЬО-ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

2016 Н.Р.

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

=====================================

НАКАЗ

Про підвищення розміру оплати за навчання на 2016 - 2017 навчальний рік

=====================================

                                  РЕЙТИНГ

СТУДЕНТІВ фІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСІННЬО-ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

2015-2016 Н.Р.

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

4 КУРС

5 КУРС (С)

5 КУРС (М)

=====================================================================

                       Рейтинги державників

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс (С)

5 курс (М)

=====================================================================

РОЗПОДІЛ ВАКАНТНИХ МІСЦЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2014-2015 н.р.

=====================================================================

Умови навчання

       Підготовка фахівців за вищезазначеними спеціальностями забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів.

      Навчальний процес на філософському факультеті здійснюється в навчальних та навчально-лабораторних приміщеннях загальною площею понад 3020 кв. м., санітарно-технічнийий стан яких відповідає сучасним вимогам. На одного студента припадає 14 кв. м. навчальної площі, що також відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

     Студенти мають змогу займатись у 22 навчальних приміщеннях. Сьогодні на філософському факультеті проводяться практичні кроки щодо формування центру інформаційних технологій з відповідною матеріальною базою і кадровим забезпеченням. Для студентів працює, окрім загально університетських, один факультетський читальний зал на 60 посадкових місць (середня кількість студентів, яка припадає на одне місце у читальних залах становить 6 чол.).

     Для забезпечення підготовки студентів з дисциплін усіх циклів підібрано відповідну літературу загальною кількістю 82000 томів. Це означає, що на одного студента в середньому припадає 222 книжки. Частка навчальної і наукової літератури написаної українською мовою становить 68%.

     Протягом останнього часу, кафедри факультету покращили матеріально-технічну базу для забезпечення проведення на належному рівні занять, передбачених навчальним планом. Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп'ютерами. Для потреб факультету використовуються 4 кодоскопи, проектори, принтера, копіювальна техніка, телевізор, диктофон, магнітофон, озвучувальна апаратура. Запровадження та використання ТЗН у навчальному процесі відбувається у відповідності до навчальних планів, програм та методичних рекомендацій. Зокрема, широкого застосування в лекційних курсах набув метод комплексного висвітлення теми, який передбачає обов'язкове використання проекційної апаратури: графо-, епі-, діапроекторів, кодоскопу та аудіотехніки. Для виконання курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт, проведення навчальної та виробничої практики вцілому широко застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та матеріально-технічна база навчально-освітніх закладів області.

    У систему матеріального забезпечення факультету входить 140 місць в гуртожитку для студентів і аспірантів. В одному з гуртожитків виділено кімнати для проживання сімейних студентів, а також тих, хто має дітей. У гуртожитках створено належні умови для проживання. Наявні кухонні і побутові кімнати, тепла і холодна вода, їдальні, кафе, буфети, читальні зали. Створено органи студентського самоврядування Помітну допомогу в оздоровленні студентів, аспірантів і викладачів надає профілакторій "Здоров'я" (40 місць) (кабінети лікувальної фізичної культури, водяний та кульковий лікувальні басейни, кабінет фітотерапії, кабінети масажу).

    Організатором культурно-масової роботи серед студентів є будинок культури "Студентський". В його розпорядженні актовий зал на 650 місць, кімнати для проведення гурткової роботи. При будинку культури діють різноманітні колективи художньої самодіяльності. Серед них вокально-хореографічні ансамблі. Функціонують різноманітні спортивні клуби.

     Для послуг студентів стадіон, два спортивних зали, спортивно-оздоровчий комплекс "Смерічка" (300 місць) розміщений у Карпатах. Таким чином, в цілому, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу спеціальності “Психологія” відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста, магістра, освітньо-професійних програм та робочих навчальних планів і програм.

      Основні методи навчання і викладання,

способи оцінювання, що використовуються на

факультеті.

      У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та  форми викладанняінавчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, конференції, КВН тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні  форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв'язування психолого-педагогічних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

     Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих  практик: розвивально-виховну, формувально-особистісну в загальноосвітніх закладах, психо-релаксаційну в дитячих лікувальних закладах, педагогічну (асистентську), а також готують протягом навчання курсові (ІІ-ІV курси), бакалаврську, магістерську (дипломну) роботи.

    Практика проводиться у навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповіднодо спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних досліджень.  Оцінювання всіх видів поточного і підсумкового контролю диференційоване і проводиться за 10-ти бальною шкалою ECTS.