ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Метою атестації здобувачів є визначення фактичної відповідності його підготовки основним вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик. Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється Екзаменаційною комісією (далі – ЕК) після завершення навчання за певним освітнім рівнем - бакалавр.

Екзаменаційна комісія оцінює рівень теоретичної і практичної підготовки випускників за відповідним освітнім рівнем з метою встановлення фактичної відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь та інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти за конкретною спеціальністю (напрямом підготовки). Створюється ЕК щорічно для кожного напряму підготовки («Фінанси і кредит», «Облік і аудит» та ін. ) та кожного освітнього рівня (ОКР – “бакалавр”) для всіх форм навчання.  

До складу ЕК входять голова комісії та щонайменше три члени, що представляють викладачів випускної кафедри та інших кафедр, а також залучених зі сторони роботодавців та інших провідних фахівців у відповідній сфері.

Атестація випускників проводиться у формі захисту випускової кваліфікаційної роботи або (та) державного екзамену згідно з вимогами програми підготовки за фахом.

Державний комплексний екзамен зі спеціальності як комплексна перевірка знань студентів проводиться за екзаменаційними білетами, складеними у відповідності з цією програмою та навчальними програмами з основних фахових дисциплін відповідного напрямку підготовки, вимогами Науково-методичної ради  економічного факультету та Навчально-методичного управління університету.

Комплексний державний екзамен за фахом «Фінанси і кредит» проводиться для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит» економічного факультету Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника всіх форм навчання за ОР «бакалавр». Він охоплює базові економічні та фахові дисципліни, які викладались студентам на ІV курсі навчання.

Методичні матеріали:

Програма комплексного державного екзамену для здобуття освітнього рівня бакалавра напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" - Івано-Франківськ: 2017. - 36 с. (переглянути)