ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

     Сучасному суспільству необхідні фахівці, здатні опера­тивно приймати нестандартні рішення, діяти творчо, са­мостійно. Основним засобом формування цих рис є само­стійна навчально-пізнавальна діяльність студентів.

    Вона є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

    Самостійна робота є одним з найважливіших компонентів освітнього процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, поза аудиторних занять, без участі викладача, так і під його безпосереднім керівництвом.

    У контексті сучасної системи навчання самостійна робота домінує серед інших видів навчальної діяльності студентів після практичної підготовки (може становити від 15 до 55% навчального програмового матеріалу) та дозволяє розглядати накопичувані знання як об’єкт власної діяльності студента.

   

Методичні матеріали загального напряму:

Криховецька З. М, Дмитровська В. С., Щур Р.І.  Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни «Податкова система»  для студентів напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». – [5–е вид., доп і переробл.]– Івано–Франківськ: ПП Бойчук, 2017. –  38 с. Завантажити

Ткачук І. Г.,  Криховецька З. М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “ФІНАНСИ”  для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка і підприємництво» та 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» 07 Управління і адміністрування. – 4-е вид. перероб. і доп.  – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2017. –  49 с. Завантажити

Ткачук І.Г., Криховецька З.М. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОР- бакалавр для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка і підприємництво». та 072 «Фінанси банківська справа і страхування» галузі знань «Управління і адміністрування  – 3-е вид. доповн. і переробл. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2017. – 25с. Завантажити

Ткачук І.Г., Криховецька З.М. Методичні рекомендації до написання дипломних  робіт ОР – магістр для студентів спеціальності  072 „Фінанси , банківська справа і страхування”. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2017. – 26 с. Завантажити

Дмитровська В.С., Криховецька З.М. Мацьків В.В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт із дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» денної та заочної форми навчання. – Івано-Франківськ:, 2016. – 38 с. (завантажити)

 

Методичні матеріали по окремих дисциплінах:

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Податкова система»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: к.е.н., викладач Щур Р.І. - 19 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит». Укладач: к.е.н., викладач Щур Р.І. - 21 c. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Казначейська справа»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит». Укладач: к.е.н., викладач Щур Р.І. - 22 c. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М. – 15 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Управління фінансами корпорацій»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М. – 16 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Управління витратами»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М. – 21 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Оцінка майна та бізнесу»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М. - 14 c. (завантажити)

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508– «Фінанси і кредит». – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси страхових організацій» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2015. – 26 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів заочної форми навчання спеціальності «фінанси і кредит». /Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2015. – 19 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання індивідуальної контрольної роботи з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів заочної форми навчання спеціальності «фінанси і кредит». /Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2014. – 21 с. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Методичні вказівки до виконання індивідуальної контрольної роботи з дисципліни «Страхові послуги» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2014. – 8 с. (завантажити)

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Страхування»для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладачі: доц. Кропельницька С.О., викл.Щур Р.І. – Івано-Франківськ, 2014. – 26 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2014. – 11 с. (завантажити)

Управління державним боргом: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,«магістр» спеціальності  «Фінанси і кредит» // Укл. І.І. Плець – Івано-Франківськ: Видавець ПП Маргітич О.І., 2014. – 15 с. (завантажити)

Управління державним боргом: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,«магістр» спеціальності  «Фінанси і кредит» // Укл. І.І. Плець – Івано-Франківськ: Видавець ПП Маргітич О.І., 2013. – 18 с. (завантажити)

Методичні рекомендації до практичних занять і організації самостійної роботи студентів з дисципліни  «Фінансовий менеджмент» / Т. В. Солоджук – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2013. – 96 с. (завантажити)

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів  стаціонарної та заочної форм навчання за напрямом підготовки“Фінанси і кредит”. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк, 2013 – 28с. (завантажити)

Державні фінанси: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної  та заочної форми навчання  / Укл: І.Г. Ткачук, І.І. Плець. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 28 с. (завантажити)

Державні фінанси: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної  та заочної форми навчання  / Укл: І.Г. Ткачук, І.І. Плець. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 28 с. (завантажити)

Місцеві фінанси: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи для студентів денної і заочної форм навчання ОКР – «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» // Укл. І.Г. Ткачук, І.І. Плець – Івано-Франківськ, 2014. – 37 с. (завантажити)

Місцеві фінанси: Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів денної і заочної форм навчання ОКР – «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» // Укл. І.Г. Ткачук, І.І. Плець – Івано-Франківськ, 2012. – 19 с. (завантажити)

Рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентівз курсу «Фінанси, гроші і кредит» // Укл. Т.М. Мигович – Івано-Франківськ, 2014. – 15 с. (завантажити)

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності»для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит» /Укладач: викл. Онуфрик І.І. – Івано-Франківськ, 2015. – 45 с. (завантажити)

Домашня контрольна робота та методичні рекомендації її виконання з курсу "Фінанси, гроші і кредит" для студентів напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання // Укл. Т.М. Мигович – Івано-Франківськ, 2014. – 9 с. (завантажити)

Контрольна робота та методичні рекомендації  для її  виконання з курсу «Ціноутворення» для студентів напрямку підготовки «Фінанси і кредит» // Укл. Т.М. Мигович – Івано-Франківськ, 2014. – 21 с. (завантажити)

Методичні вказівки до написання бізнес-плану суб’єкта малого підприємництва з дисципліни «Фінанси малого бізнесу» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «фінанси і кредит» // Укладач: викл. Вусятицька М. П. - Івано-Франківськ, 2014. - 16 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси малого бізнесу» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «фінанси і кредит» // Укладач: викл. Вусятицька М. П. - Івано-Франківськ, 2014. - 17 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (індивідуального науково-дослідного завдання) з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: викл. Вусятицька М. П. – – Івано-Франківськ, 2014. – 6 с. (завантажити)