ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

     Сучасному суспільству необхідні фахівці, здатні опера­тивно приймати нестандартні рішення, діяти творчо, са­мостійно. Основним засобом формування цих рис є само­стійна навчально-пізнавальна діяльність студентів.

    Вона є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

    Самостійна робота є одним з найважливіших компонентів освітнього процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, поза аудиторних занять, без участі викладача, так і під його безпосереднім керівництвом.

    У контексті сучасної системи навчання самостійна робота домінує серед інших видів навчальної діяльності студентів після практичної підготовки (може становити від 15 до 55% навчального програмового матеріалу) та дозволяє розглядати накопичувані знання як об’єкт власної діяльності студента.

   

Методичні матеріали загального напряму:

Методичні рекомендації до написання дипломних  робіт ОКР – магістр для студентів спеціальності  8.03050801 „Фінанси і кредит”. Укладачі: Ткачук І.Г., Криховецька З.М. – 2–е вид. доп. і перероб. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2015. – 24с. (завантажити)

Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР- бакалавр для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка і підприємництво». Укладачі: Ткачук І.Г., Криховецька З.М. – 3-е вид. доповн. і переробл. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2015. – 25с. (завантажити)

Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “ФІНАНСИ”  для студентів 3 для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка і підприємництво». Укладачі: Ткачук І.Г., Криховецька З.М. – 4-е вид. перероб. і доп.  – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2015. –  49 с. (завантажити)

 

Методичні матеріали по окремих дисциплінах:

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Податкова система»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: к.е.н., викладач Щур Р.І. - 19 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит». Укладач: к.е.н., викладач Щур Р.І. - 21 c. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Казначейська справа»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит». Укладач: к.е.н., викладач Щур Р.І. - 22 c. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М. – 15 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Управління фінансами корпорацій»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М. – 16 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Управління витратами»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М. – 21 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Оцінка майна та бізнесу»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М. - 14 c. (завантажити)

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030508– «Фінанси і кредит». – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси страхових організацій» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2015. – 26 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів заочної форми навчання спеціальності «фінанси і кредит». /Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2015. – 19 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання індивідуальної контрольної роботи з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів заочної форми навчання спеціальності «фінанси і кредит». /Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2014. – 21 с. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Методичні вказівки до виконання індивідуальної контрольної роботи з дисципліни «Страхові послуги» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2014. – 8 с. (завантажити)

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Страхування»для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладачі: доц. Кропельницька С.О., викл.Щур Р.І. – Івано-Франківськ, 2014. – 26 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладач: доц. Кропельницька С.О. – Івано-Франківськ, 2014. – 11 с. (завантажити)

Управління державним боргом: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,«магістр» спеціальності  «Фінанси і кредит» // Укл. І.І. Плець – Івано-Франківськ: Видавець ПП Маргітич О.І., 2014. – 15 с. (завантажити)

Управління державним боргом: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,«магістр» спеціальності  «Фінанси і кредит» // Укл. І.І. Плець – Івано-Франківськ: Видавець ПП Маргітич О.І., 2013. – 18 с. (завантажити)

Методичні рекомендації до практичних занять і організації самостійної роботи студентів з дисципліни  «Фінансовий менеджмент» / Т. В. Солоджук – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2013. – 96 с. (завантажити)

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів  стаціонарної та заочної форм навчання за напрямом підготовки“Фінанси і кредит”. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк, 2013 – 28с. (завантажити)

Державні фінанси: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної  та заочної форми навчання  / Укл: І.Г. Ткачук, І.І. Плець. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 28 с. (завантажити)

Державні фінанси: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної  та заочної форми навчання  / Укл: І.Г. Ткачук, І.І. Плець. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 28 с. (завантажити)

Місцеві фінанси: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи для студентів денної і заочної форм навчання ОКР – «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» // Укл. І.Г. Ткачук, І.І. Плець – Івано-Франківськ, 2014. – 37 с. (завантажити)

Місцеві фінанси: Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів денної і заочної форм навчання ОКР – «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» // Укл. І.Г. Ткачук, І.І. Плець – Івано-Франківськ, 2012. – 19 с. (завантажити)

Рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентівз курсу «Фінанси, гроші і кредит» // Укл. Т.М. Мигович – Івано-Франківськ, 2014. – 15 с. (завантажити)

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності»для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит» /Укладач: викл. Онуфрик І.І. – Івано-Франківськ, 2015. – 45 с. (завантажити)

Домашня контрольна робота та методичні рекомендації її виконання з курсу "Фінанси, гроші і кредит" для студентів напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання // Укл. Т.М. Мигович – Івано-Франківськ, 2014. – 9 с. (завантажити)

Контрольна робота та методичні рекомендації  для її  виконання з курсу «Ціноутворення» для студентів напрямку підготовки «Фінанси і кредит» // Укл. Т.М. Мигович – Івано-Франківськ, 2014. – 21 с. (завантажити)

Методичні вказівки до написання бізнес-плану суб’єкта малого підприємництва з дисципліни «Фінанси малого бізнесу» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «фінанси і кредит» // Укладач: викл. Вусятицька М. П. - Івано-Франківськ, 2014. - 16 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси малого бізнесу» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «фінанси і кредит» // Укладач: викл. Вусятицька М. П. - Івано-Франківськ, 2014. - 17 с. (завантажити)

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (індивідуального науково-дослідного завдання) з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: викл. Вусятицька М. П. – – Івано-Франківськ, 2014. – 6 с. (завантажити)