ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Issue  7  (Volume 2)

Алькеми В.Г.Операційна система продукції як чинник економічної безпеки виробничого підприємства / Alkema V.H. Operating system of products as factors of economic security production company

 

Бай С.І., Римар І.А.Соціальна функція підприємства / Bay S.I., Rymar I.A. Social function of enterprise

 

Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І., Копчак Ю.С.Аудит маркетингової діяльності на  підприємстві / Balanyuk I.F., Shelenko D.I., Kopchak Yu.S.Audit of the marketing activity of an enterprise

 

Батенко Л.П.Сучасні підходи до розвитку операційних систем сервісних компаній / Batenko L.P. Modern approaches to the foring of the operation systems in service companies

 

Бечко П.К., Деркач Т.А.Оцінка стану забезпечення оборотними засобами суб’єктів зберігання зерна  Черкаської області / Bechko P. K., Derkach T.A. Evaluation of state support current assets at the subjects of grain storage of cherkasy region

 

Білик Р.Р., Боднарук О.О., Ткаченко І.В.Динаміка рівнів ризику виникнення аварій або нещасних випадків на підприємствах Чернівецької області / Bilyk R.R., Bodnaruk O.O., Tkachenko I.V. the dynamics of risk levels of the occurrence of disasters or accidents at enterprises in chernivtsi region

 

Василюк М.М., Григорів О.О., Василюк В.В.Особливості проведення аудиту матеріальних витрат і застосування експертних систем / Vasyluk M.M., Grigoriv O.O., Vasyluk V.V. Features of leadthrough of audit of financial charges and application of consulting models are in audit

 

Гречаник Н.Ю.Маркетингова оцінка ринку дитячого харчування в контексті Програми “Виробництво дитячого харчування з екологічно чистого коров’ячого молока в спеціальній сировинній зоні Рогатинського району” / Grechanik n.Y.Marketing estimation|appraisal| of market of child's food is in context of program “Production of child’s food from an environmentally|ecofriendly| clean cow milk in the special raw material area|zone| of district Rogatin|region

 

Григорів О.О.Бюджетування в управлінні фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів / Grygoriv O. O. Budgeting in management of financial resources in higher educational establishments

 

Загорняк В.Б., Івануса А.В.Про економічні витрати, пов’язані із забезпеченням промислової безпеки праці / Zagornyak V.B, Ivanusa A.V. About economic charges, related to providing of industrial safety of labour

 

Іванова Н.С.Сучасні принципи забезпечення ефективної системи економічної безпеки підприємства / Ivanova N.S. Modern principles of provision of effective system of economic safety of the enterprise

 

Калашнікова Є.Д., Креховецька Л.Г.Напрями реформування системи соціального захисту в умовах трансформаційних перетворень / Kalashnikova E.D., Krekhovetska L.G. Social protection system reforming in the conditions of transformation

 

Кондур О.С., Марчук Л.В.Роль маркетингу в реструктуризації підприємств / Kondur O.S., Marchuk L.V. A Marketing role is in restructuring of enterprises

 

Корсакова О.С.Визначення економіко-правової сутності й інституційної структури промислово-фінансової групи / Korsakova O.S. Determination of economic and legal nature and institutional structure of industrial and financial group

 

Костюк В.А.Удосконалення системи управління корпоративним бізнесом банку / Kostiuk V.А. Perfection of control the system by corporate business bank

 

Кривицька О.Р.Сутність прибутку як економічної категорії: еволюційний підхід і сучасне бачення / Kryvytska O.R. The essence of profit as an economic category: derivative approach and current view

 

Мартиненко В.П.Функції санації промислових підприємств / Martynenko V.P. Functions readjustment of industrial enterprises

 

Нагайчук В.В.Управління якістю прибутку підприємства / Naqaichuk V.V. Management of quality of enterprise profit

 

Орлова В.В.Формування організаційно-економічного забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства / Orlova V.V. Forming organization and economical providing of efficiency using of  recourse potential entrepreneur

 

Педченко Н.С.Аналіз сутнісних підходів до розкриття категорії “потенціал підприємства” та їх  упорядкування / Pedchenko N.S.Analysis of the essential approaches to disclosure of the category “potential of the enterprise” and their management

 

Перевозова І.В., Янчишин А.С., Шишковський С.В.Достовірність інформації про необоротні активи, які утримуються для продажу, у контексті детінізації господарської діяльності підприємств України / Perevozova I.V., Yanchyshyn A.S., Shyshkovskyy S.M.Authenticity of presentation of information on non-current assets held for sale in context of ligitimizing economic processes by enterprises of Ukraine

 

Пилипів Н.І., П’ятничук І.Д. Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України / Pylypiv N.I., Pyatnychyk I.D. Current status and prospects of development of oil and gas industry in Ukraine

 

Реверчук О.С.Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у системі економічної безпеки розвитку банківництва України / Reverchuk O.s. A fund of guaranteing of holdings of physical persons is in the system of economic security of development of банківництва Ukraine

 

Савчук Т.В.  Теоретичні підходи до з’ясування економічного змісту категорій “вартість”  і “ціна” / Savchuk T.V. Theoretical approaches to defining economic content of “value” and “price” categories

 

Самойленко Г.І.“ефективність” і “продуктивність” праці: відмінності, проблеми оцін­ки, удосконалення механізму управління / Samoylenko G.I. “Efficiency” and “productivity” labour: differences, problems of the estimation, improvement of the mechanism of management

 

Синиця С.М., Гринів Л.В., Гринів Н.В. Теоретико-методологічні основи моде­лювання фінансової діяльності торговельних підприємств / Sunuzja S.M., Gruniv L.V., Gruniv N.V.Theoretical and methodological bases of  modeling of financial activity of trade enterprises

 

Сметанко О.В. Інформаційно-технологічні інновації внутрішнього аудиту в системі стратегічного планування і управління акціонерними товариствами / Smetanko A.V. Information technology innovation of internal audit in strategic planning and management of joint stock companies

 

Станьковська І.М., Кінаш І.П. Дослідження параметрів конкурентоспроможності  потенціалу підприємства / Stankovska I.M. Kinash I.P. Studying the competitiveness of the enterprise potentialparameters

 

Cтрук Н.С., Курець В.С. Децентралізація повноважень фінансового управління загаль­но­освітніми школами як нагальна потреба в сучасних умовах  господарювання / Struk N.S., Kurets V.S. Decentralization of financial management authority at secondary schools as an urgent need for modern business environment

 

Сус Т.Й. Перспективи розвитку екологічного тваринництва в Карпатському макрорегіоні / Sus T.Y. Prospects of development of ecological stock-raising are in the macroregion of Carpathians

 

Ткач О.В. Моделі валютно-фінансових кризових явищ / Tkach O.V. Мodels of currency and financial crisis

 

Ткачук І.Г., Кропельницька С.О.Концептуальні підходи до фінансово-економічного механізму функціонування кластера дитячого молочного харчування / Tkachuk I.G., Kropelnytska S.O. Conceptual approaches to financial and economic mechanism of dairy cluster functioning

 

Шекета Є.Ю. Маржинальний підхід в організації управлінського обліку / Sheketa Y.U.Organization of management accounting approach using marginal

 

Шкромида В.В., Шкромида Н.Я.Методичні засади моніторингу фінансового потенціалу підприємства / Shkromyda V.V., Shkromyda N.Ya. Methodical approaches of realization of monitoring of the financial state of enterprise

 

Шматько Н.М.Сучасні методи управління гнучкістю підприємства / Shmatko N.M. Modern methods of enterprise flexibility

 

Шмиголь Н.М.Контроль та оцінка потенціалу загальної фінансової стратегії підприємства / Shmygol N.M. Assessing potential of the financial strategy of the enterprise

 

Бабій І.В.Особливості формування типів і форм реструктуризації промислових підприємств / Babiy I.V. Features of forming of types and forms of industrial enterprises restructuring

 

Бєлікова Н.В.Проблеми безпечного функціонування соціальних систем у регіонах України / Belikova N. V. Problems of social system’s safe functioning in regions of Ukraine

 

Витрищук К.О.Cучасні тенденції регіональної політики розвитку житлово-комунального господарства України в контексті досвіду Польщі та балтійських держав / Vytryshchuk K.O. Modern tendencies of regional policy of the development of housing and communal services of  Ukraine in the context of experience of Poland and Baltic states

 

Деркач М.І.Проблеми диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах глобальної фінансової кризи / Derkach M.I. Problems of regional social and economic development differentiation in ukraine  in global financial crisis conditions

 

Забедюк М.С.Передумови формування стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону / Zabedyuk M.S. Background of endogenously oriented development strategy in the region

 

Качуріна Н.М.Методологічне забезпечення аналізу й оцінки промислового потенціалу регіону / Kachurina N.M. Methodological providing of analysis and estimation of region indutrial potential

 

Михайлина Д.Г.Сучасні тенденції транснаціоналізації української економіки / Mykhaylyna D.G. Modern trends of ukrainian economy transnationalization

 

Непран А.В., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.Структурні зрушення в промисловості та їх вплив на динаміку показників капіталомісткості продукції / Nepran A.V., Timchenko I.Y., Chorna T.I. Structural changes in industry but their influen­ce on the dynamics of indexes capital-intensiveness products

 

Пирог О.В.технологічний розвиток промисловості України / Pyrog O.V. technological development of industry of Ukraine

 

Пілько А.Д., Лукан О.М.Сучасні тенденції розвитку моделей маркетингових комунікацій / Pilko А.D.,  Lukan o.M. the Modern progress of models of marketings communications trends

 

Приймак В.І., Скорупка Д.Нейронні мережі в управлінні ринком праці / Pryimak V.I., Skorupka D. Neural networks in labour market management

 

Сафонова В.Є.Вища освіта як виробник освітнього ресурсу в системі суспільного блага / Safonova V.E. Higher education as a producer of the educational resource in the system of social benefit

 

Федулова Л.І. Розбудова системи трансферу технологій – важлива умова впровадження кластерної моделі розвитку економіки України / Fedulova L.І. Development of technology transfer as an important condition of cluster model introduction of ukraine economy

 

Фрунза С.А. Проблеми бюджетного фінансування соціального захисту  населення в кіровоградській області / Frunza S.A. Problems of budgetary financing of social defence of population is of kirovohrad area

 

Шульгіна О.В. Вплив антикризової структурної політики на регіональний розвиток в Україні / Shulgina O.V. Influence of the anti-recessionary structural policy on regional development in Ukraine

 

Бидик А.Г.Основні умови використання інструментів митного регулювання в практичній діяльності митних органів / Bydyk A.G. Basic terms of instruments  customs regulation in practice customs authorities

 

Бойчук Р.М., Васильченко С.М.Погашення податкового боргу в контексті Податкового кодексу України / Boichuk R.M. Vasylchenko S.M.Repayment of tax debt in context of tax code of ukraine

 

Вахновська Н.А.Реформування податкової системи України в контексті вдосконалення податкового законодавства / Vahnovska N.А. Reformation of tax system of ukraine is in context of perfection of tax legislationp

 

Кміть В.М., Івах Г.В.Роль  податкового регулювання в системі державного податкового менеджменту України / Kmit V.M., Ivakh H.V. The role of tax regulation in the system of state tax management of Ukraine

 

Кміть В.М., Соломаха А.Я.Роль держави у формуванні податкового механізму фінансового оздоровлення підприємств / Kmit V.M., Solomakha A.Y. Role of the state in formation tax mechanism of financial recovery of enterprises

 

Колісніченко К.В.Основні характеристики податкових ризиків / Kolisnichenko K.V.Basic characteristics of tax risks

 

Кулик П.Л.Ефективність адміністрування ПДВ в Україні / Kulyk P.L. Efficacy of administration vat in ukraine

 

Кульчицька Н.Є.Проблеми митного регулювання операцій з давальницькою сировиною / Kulchytska N.Ye. Problems of customs regulation of transferts of raw materiali

 

Мацьків В.В.Сучасні тенденції податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств / Matskiv V.V. Modern trends in tax regulation of foreign economic activity

 

Мельник О.П. Практика функціонування податкової системи та напрями її реформування в Україні / Melnik O.P. The practice of operation and directions of tax reform in Ukraine

 

Римар О.Г.Податкове регулювання в системі антикризових заходів держави / Rymar O.G.The tax regulation  in the  system  of state anti-crisis measures

 

Тимченко О.М.Методологічні підходи неокласичної школи в дослідженні податкового боргу / Tymchenko O.M.Methodological approaches of the neoclassical school to the tax debt investigation

 

Ткачик Л.П.Особливості здійснення податкового аналізу на підприємстві / Tkachyk L.P. Features of the implementation of tax analysis on enterprise

 

Царенко О.В.Формування інституціональних регуляторів податкового адміністрування в регіоні / Tsarenko O.V. Forming of institutional regulators of tax administration in region

 

Шаварина М.П., Шаманська Н.В.Пенсійне страхування в контексті соціальних ризиків / Shavaryna M.Р., Shamanska N.V.Pension insurance in the context of social risks

 

Якимова Л.П. Моделювання сценаріїв розвитку солідарної системи пенсійного забезпечення України / Yakimova L.P. Modeling of scenarios of development of the redistributive system of pension provision of Ukraine

 

Дем’янишин В.Г. Концептуальні засади бюджетного прогнозування в Україні / Demianyshyn V.G. Conceptual grounds of budget forecasting in Ukraine

 

Клівіденко Л.М., Якимчук Л.В. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення / Klividenko L.M., Jakumchyk L.V. The problems of formation of income assets within local budgets and the ways of their solution

 

Кохан І.В. Бюджетний механізм як суспільно-економічна категорія / Kohan I.V.  Budgetary mechanism socio-economic category

 

Мацола М.М.Державна соціальна політика: зарубіжний і національний виміри / Matsola М.M. Public social policy: foreign and national dimension

 

Мигович Т.М.Аналіз структури видатків місцевих бюджетів / Myhovych T.М. Analysis of expenditure local budgets

 

Плець І.І.Теоретичні аспекти дослідження формування державного боргу / Plets’ I.I. Theoretical aspects of research  of forming of national debt

 

Ткачук І.Г.Перспективне бюджетне планування в контексті розвитку самоврядування / Tkachuk I.H. Perspective budgetary planning in the context of Self-government development

 

Хмарук Ю.В.Теоретичні підходи до визначення поняття “система доходів Державного бюджету України” / Khmaruk Y.V.Theoretical principles of state budgets’ of Ukraine income system calculation

 

Цюпа О.П.Аналіз надходжень бюджету розвитку  місцевих бюджетів Івано-Франківської області / Tsupa O.P. Analyzes development budgetrevenues of Ivano-Frankivsk region local budgets