ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Issue  8  (Volume 2)

Десятнюк О.М.Інновації податку на доходи фізичних осіб у контексті норм Податкового кодексу України / Desyatnyuk O.M.Innovations of individual income tax in context of norms of tax code of Ukraine

Download annotation 

Тимченко О.М. Сучасні ініціативи та перспективи глобального екологічного оподаткування / Tumchenko O.M. Current initiatives and the future of global environmental taxation

Download annotation

Бидик А.Г.Проблеми координації діяльності системи державних органів, що залучені в реалізацію митної політики / Bydyk A.G. Problems of coordination of government involved in implementing the customs

Download annotation 

Глібчук В.М., Кісь Г.Р.Сутність державного боргу та його вплив на економіку України / Hlibchuk V.M., Kis H.R. Essence of public debt and its impact on economy of Ukraine

Download annotation

Кульчицька Н.Є.Економічна оцінка проведення інформаційно-аналітичних і контрольних процедур у системі адміністрування митних платежів / Kulchytska N.Ye. Economical estimation of information-analytical and control procedures in the system of administration of customs duties

Download annotation 

Олійник Л.А.Вплив податкової реформи на формування дохідної бази місцевих бюджетів / Oliynik L.A.Influence a tax reform on the formation income basis of local budgets

Download annotation 

Румянцева Г.І. Стан та шляхи посилення дохідної бази місцевих бюджетів / Rumjantseva H.I. State and ways providing of revenue base of local budgets

Download annotation 

Струк Н.С., Курець В.С.Шкільні освітні округи в системі фінансового забезпечення загаль­ноосвітніх  шкіл  України / Struk N.S., KuretsV.S. School districts in the educational system of financial support secondary schools in Ukraine

Download annotation 

Якимова Л.П.Моделювання довіри населення до інститутів пенсійної системи / Yakimova L.P.Modeling of trust of population to the institutes of the pension system

Download annotation 

Дмитровська В.С.Особливості наповнення місцевих бюджетів гірських територій / Dmytrovska V.S. Especial forming of revenues of mountain territories local budgets

Download annotation 

Кохан І.В. Особливості формування доходів і видатків місцевих бюджетів на прикладі Івано-Франківської області / Kohan I.V. Features of forming of income and expenditure of local budgets for example Ivano-Frankivsk region

Download annotation 

Плець І.І.теоретико-концептуальні засади формування внутрішнього державного боргу / Plets’ I.I. Theoretical and conceptual foundations of internal state debt

Download annotation 

Цюпа О.П.Оцінка надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів / Tsyupa O.P. Evaluation of budget revenues municipal budget

Download annotation 

Пилипів Н.І., П’ятничук І.Д.Організаційно-технологічні особливості нафто­пере­роб­них підприємств, які впливають на побудову управлінського обліку витрат / Pylypiv N.І.,Pyatnychuk I.D.Organizational and technological features of refineries that affect the construction of managerial cost accounting

Download annotation 

Пилипів Н.І., Вакун О.В.Справедлива оцінка нематеріальних активів у системі обліку / Pylypiv N.І.,Vakyn О.V. Fair evaluation of intangible assets in accounting system

Download annotation 

Савіна Г.Г., Зінченко Є.О. Ключові проблеми управління інноваційною діяльністю промислових підприємств / Savina G.G, Zinchenko Ye.O. Dominant problems of innovative activity the industrial enterprises

Download annotation 

Аранович Ю.В. Інновації – шлях розвитку українського підприємництва / Aranovych Yu.V. Innovations as a way of development of the Ukrainian enterprise

Download annotation 

Баран Р.Я., Романчукевич М.Й.Інструментарій  забезпечення конкурентоспро­мож­ності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках / Baran R.Ya., Romanchukevych M.Yo. Toolkit of ensuring competitiveness of domestic enterprises on foreign markets 

Download annotation 

Батенко Л.П., Ісаєнко Ю.В.,  Твердушка Т.Б.Підвищення ефективності виробничих систем: теоретичні та практичні аспекти / Batenko L.P., Isayenko Yu.V., Tverdushka T.B. Theoretical and practical approach for increasing of effectiveness for works systems

Download annotation 

Бойчук Р.М., Гречаник Б.В.Формування інфраструктури інноваційного забезпечення розвитку малого бізнесу / Boychuk R.M., Grechanyk B.V. Formation the infrastructure innovations support for small business

Download annotation 

Василюк М.М., Гнатюк Т.М., Василюк В.В.Контролінг як елемент ефективного управління / Vasylyuk M.M., Hnatyuk T.M., Vasylyuk V.V. Controlling as element effective mana­gement

Download annotation 

Гаврилова Н.В.Удосконалення процесу прийняття інвестиційних рішень на під­приємстві / Gavrilova N.V. The improvement of investment decisions on enterprise

Download annotation 

Гринько Т.В. Підходи до організації адаптивного управління інноваційним розвитком промислових підприємств / Grynko T.V.Approach to adaptive management innovation development of industrial enterprises

Download annotation 

Долішня Т.І.Планування  як елемент  управління витратами / Dolishnya T.I. Planning  as element of management of expenditures

Download annotation 

Доценко І.О.Сучасний стан i перспективи розвитку підприємств легкої промисловості Хмельницької області / Dotsenko I.O.Modern state and prospects of development of enterprises of light industry of Khmelnitsk region

Download annotation 

Кафка С.М.Формування облікових даних для управління витратами / Kafka S.M.Forming of registration data for management charges

Download annotation 

Малюта Л.Я. Особливості моделювання інноваційних процесів на підприємстві / Malyuta L.Ya. Features of design of innovative processes on enterprise

Download annotation 

Перевозова І.В., Кафка С.М., Запухляк І.Б.Експертиза бізнес-плану як ключовий елемент успіху підприємницької ідеї / Perevozova І.V., Kafka S.М., Zapuhlyak I.B. Inspection business plan as a key element of success in business ideas

Download annotation 

Писар Н.Б.Застосування методів прогнозування при формуванні стратегії розвитку підприємства / Pysar N.B. Application of methods of prognostication at forming of strategy of development of enterprise

Download annotation 

Пілько А.Д.,  Малиміна О.П.Моделювання процесів управління ресурсним потен­ціалом підприємства / Pilko A.D., Malymina O.P.The processes of enterprise resource potential management modelling

Download annotation 

Рудейчук С.В., Плець І.І.Класифікація та оцінка конвертованих облігацій у системі бухгалтерського обліку / Rudeychuk S.V., Plets I.І. Classification and convertible bonds rating in accounting system

Download annotation 

Сас Л.С.Упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову систему України / Sas L.S. Introduction of the International Financial Reporting Standards in the registration system of Ukraine

Download annotation 

Шеленко Д.І., Жук О.І., Матковський П.Є.Завдання та функції внутрішньогос­по­дар­ського контролю на підприємствах / Shelenko D.I., Zhuk O.I., Matkovskyy P.Ye. Objectives and functions the internal control in enterprises

Download annotation 

Шкромида В.В.Ділова репутація підприємства: проблеми оцінки та необхідність обліку / Shkromyda V.V. Goodwill enterprises: problems of evaluation and the need for accounting

Download annotation 

Гапій І.Б.Основні тенденції розвитку неорганізованого сектора торгівлі / Наріy І.В. Major trends in the informal trade sector

Download annotation 

Івасишин М.О.Вплив організаційно-технічних особливостей газотранспортних підприємств на розширення інформаційної бази в системі бюджетування витрат / Ivasyshyn M.O. Effect of organizational and technical features on gas transportation business expand the knowledge base in budgeting expenses

Download annotation 

Пилипів М.І.Банківський нагляд як система виявлення й усунення порушень законодавства для захисту інтересів банківських клієнтів / Pylypiv М.І. Banking supervision in system addressing the violations of the law for the protection of bank customers

Download annotation 

Семенюк Н.О.Історичні аспекти еволюції трактування поняття “оборотний капітал” в економічній теорії / Semenuk N.O. Historical aspects of evolution interpretation of the concept “working capital” in economic theory

Download annotation

Стеблянко О.Л.Фінансовий контроль як економічна категорія: оцінка підходів / Steblyanko O.L. Financial control as the economic category: the estimation of approaches

Download annotation

Гудзь О.Є.Декомпозиція управління платоспроможністю в сільськогосподарських підприємствах / Hudz O.Ye.Decoupling of management solvency is in agricultural enterprises

Download annotation

Левандівський О.Т.Особливості інвестиційного забезпечення АПК / Levandivskyy O.T. Especialities of investment providing ACC

Download annotation

Мельник Н.Б.Системність упровадження диверсифікації виробництва сільськогос­подарським підприємством / Melnyk N.B.Systematic introduction of the diversification of production by agricultural enterprise

Download annotation

Павлова Г.Є., Бондарчук Н.В., Васильєва Л.М.Фінансовий облік розрахунків з по­купцями та замовниками в аграрних підприємствах / Pavlova G.Ye., Bondarchuk N.V., Vasylyeva L.M.Financial account of calculations is with buyers and customers in agrarian enterprises

Download annotation

Сус Т.Й.Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва: можливості та загрози / Sus Т.Yo. Strategy of agricultural production development: oportunities and threats

Download annotation

Шевченко Н.О.Облік амортизації в сільськогосподарських підприємствах та вдосконалення механізму її нарахування / Shevchenko N.O. Accounting for depreciation in agricultural enterprises and improve the mechanism of its assessment

Download annotation

Малініна Н.М.Оцінка діючого механізму майнового оподаткування в галузі сільського господарства / Malinina N.M. Assessment of property tax efficient mechanism in agriculture

Download annotation

Сорока А.М.Підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва / Soroka A.M. Increasing of poultry farming goods production efficiency

Download annotation