ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Issue  8  (Volume 1)

 

Борейко В.І. Роль грошово-фінансової системи України в забезпеченні сталого розвитку національного господарства / Boreyko V.I. Role money-financial systems of Ukraine in providing of steady development of national economy

Download annotation 

 

 

Внукова Н.М. Концептуальні  підходи до управління розвитком транскордонних  фінансових ринків за кластерною моделлю / Vnukova N.N. Conceptual approaches tothe crossborder financial market management using the cluster model

Download annotation 

 

Непочатенко О.О. Розвиток іпотечного кредитування аграрного  сектора економіки України / Nepochatenko O.O. Development of mortgage crediting of agrarian sectorof economy of Ukraine

Download annotation 

 

Приймак В.І., Пурдик В.В. Комплексне оцінювання регіонів України для розвитку мережі відділень банку / Pryimak V.I., Purdyk V.VIntegrated assessment regions ofUkraine for development of bank branch network

Download annotation 

 

Савич В.І. Моделі іпотечнного кредитування / Savych V.I. Models of the mortgage crediting

Download annotation 

 

Дмитришин Р.І., Костюк В.В. Моделі іпотечного кредитування: світовий досвід / Dmytryshyn R.I., Kostyuk V.V. Models of the mortgage crediting: world experience

Download annotation 

 

Жмурко Н.В. Критерії визначення необхідного обсягу золотовалютних резервів держави / Zhmurko N.V. Determination criteria of the necessary state gold-value backlogsvolume

Download annotation 

 

Непран А.В.  Диспропорції  в  розвитку  банківської  системи і нефінансового сектора економіки України / Nepran A.V. Disparities in the banking system and non-financial sector of economy of Ukraine

Download annotation 

 

Олійник О.О. Функціонування кооперативних банків: досвід Польщі / Oliynyk O.O. Cooperative bank performance: the Polish experience

Download annotation 

 

Петрішина Т.О Теоретичні аспекти страхування майна і доходів промислових підприємств / Petrishyna T.O. Theoretical aspects of insurance of the property and incomesof the industrial enterprises

Download annotation 

 

Романюк Т.М., Мацола М.М. Методологічні засади формування статей платіжного балансу в котрих враховується приватні грошові перекази українських трудових мігрантів в контексті трансформації первинних даних та адаптації до вимог МВФ /Romanyuk T.M., Matsola M.M. Methodological principles of formation of articles in which thebalance is taken into account money transfers of Ukrainian migrant workers in the context of the transformation of raw data and adapt to the requirements of the IMF

Download annotation 

 

Супрун А.А. Фінансове управління в страхових компаніях на основі ключових показників / Suprun A.A. Financial management of insurance companies based on keyindicators

Download annotation 

 

Супрун Н.В. Проблеми оцінки достатності капіталу страхових компаній / Suprun N.V. Problems of assessing the capital adequacy of insurance companies

Download annotation 

 

Фрунза С.А. Проблеми та тенденції розвитку фондового ринку  України / Frunza S.A. Problems and progress of fund market of Ukraine trends

Download annotation 

 

Бех М.С., Кульчицька Н.Є. Інструментарій грошово-кредитної політики України в післякризовий період / Beh M.S., Kulchytska N.Ye. Monetary policy tools of Ukrainepost crisis period

Download annotation 

 

Галущак В.В. Сучасні проблеми становлення та перспективи розвитку страхового ринку України / Galushchak V.V. Modern problems of the formation and theperspectives of the Ukrainian insurance market development

Download annotation 

 

Костюк В.А. Підвищення ефективності управління банком / Kostyuk V.А. Increase of efficiency of corporate service of customers by bank

Download annotation 

 

Бурий К.П. Скорингові системи як інструмент протидії фінансовим ризикам банків при кредитуванні / Buryy K.P. Scoring systems as an instrument against financial risksin crediting

Download annotation 

 

Царенко О.В. Технологія управління економічною безпекою просторових систем / Tsarenko O.V. Technology of management of spatial systems economic security

Download annotation 

 

Малютін О.К. Інвестиційне забезпечення економічної безпеки національної економіки / Malyutin O.K. Investment constituent of economic security national economy

Download annotation 

 

Живко З.Б., Бльок Н.В., Живко М.О. Комплексна система економічної безпеки підприємства як чинник убезпечення підприємництва / Zhyvko Z.B., Bljok N.V.,Zhyvko M.O. The complex system of economic security as a factor in securing business

Download annotation 

 

Загорняк В.Б. Сучасне управління промисловою безпекою праці / Zagornyak V.B. Modern management of labour industrial safety

Download annotation 

Євенко Т.І. Економічна безпека українських банків / Yevenko T.I. Economic security of the Ukrainian banks

Download annotation 

 

Пепа Т.В. Фінансове забезпечення сталого просторового розвитку продуктивних сил України / Pepa T.V. Financial support for the sustainable territorial development ofthe productive forces of Ukraine

Download annotation 

 

Федулова Л.І.  Вплив інноваційно-технологічного фактору на розвиток внутрішнього ринку регіонів / Fedulova L.I. Influence innovative technological to factor on internalmarket of regions development

Download annotation 

 

Червінська Л.П. Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій cтимулювання інноваційної діяльності персоналу / Chervinska L.P. Stimulation ofinnovative of personel

Download annotation 

 

Ткач О.В. Особливості поглядів представників структуралізму до сучасного стану лібералізаії потоків капіталу / Tkach O.V. Providing of structuralism representatives asfor finance liberalization in the globalization processes spreading terms

Download annotation 

 

Бударіна Н.О., Прокопенко А.О. Привабливість цінних паперів українських компаній на міжнародному ринку публічних розміщень / Budarina N.A., ProkopenkoA.AAttractiveness of securities of the Ukrainian companies at the international market of the public placing

Download annotation 

 

Васильченко Г.В., Васильченко С.М.  Місцевий економічний розвиток: досвід Канади / Vasylchenko G.V., Vasylchenko S.M. Local economic development: experienceof Canada

Download annotation 

 

Ємець О.І. Оцінка ефективності використання населенням регіону державних програм забезпечення житлом / Yemets О.І. Estimation of efficiency of the use populationof region of government programs providing by habitation

Download annotation 

 

Кізима Т.О. Теоретико-методологічні основи фінансів домогосподарств / Kizyma T.O. Theoretical and methodological foundations of households finance

Download annotation 

 

Кінаш І.П. Соціальна сфера як ресурс сталого розвитку / Kinash I.P. Social policy as a resource for sustainable development

Download annotation 

 

Киш Л.М., Гелета О.П. Аналіз ефективності роботи служби зайнятості у Вінницькій області / Kysh L.M., Geleta O.Р. Analysis of efficiency of work of service ofemployment is in the Winnitsa area

Download annotation 

 

Кондур О.С., Цюпа О.П., Хинальська В.В. Економіко-математичне прогнозування доходів місцевих бюджетів / Kondur O.S., Tsyupa O.P., Khinalska V.V.Ekonomic-mathematical prognostication  of profits of local budgets

Download annotation 

 

Кропельницька С.О., Щур Р.І. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційного розвитку Карпатського регіону / Kropelnytska S.O., Shchur R.I. Evaluation offinancial support for investment Carpathian region

Download annotation 

 

Орлова В.В. Особливості розробки прогнозів розвитку туристичної галузі / Orlova V.V. Features of development of prognoses of development of tourist industry

Download annotation 

 

Синиця С.М. Економіко-математичне моделювання як основа ухвалення організаційних рішень у торгівлі / Synytsa S.M. Economics and mathematics as the basis forapproval in trade organizational decisions

Download annotation 

 

Турчіна С.Г. Окремі аспекти інституалізації регіональної інноваційної системи / Turchyna S.H. Some aspects of institutionalization of the regional innovation systems

Download annotation 

 

Чорний Р.С. Особливості трудового потенціалу в просторових формах організації українського суспільства / Chornyy R.S. Peculiarities of labor potential in space formsof the organisation Ukrainian Society

Download annotation 

 

Бєлікова Н.В. Наукове обґрунтування визначення послідовності економічних реформ в Україні / Belikova N.V. Scientific ground of determination of sequence ofeconomic reforms is in Ukraine

Download annotation 

 

Вусятицька М.П. Особливості формування і реалізації регіональної фінансової політики / Vusyatytska M.P. Features of formation and implementation regional financialpolicy

Download annotation 

 

Врода Ю.Ф. Особливості формування балансу державної влади й оцінка її політичної ефективності / Vroda Yu. F. Features of formation balance the governmentalauthorities and evaluation of political efficiency

Download annotation 

 

Василюк Д.Я. Порівняльна характеристика розвитку середнього класу суспільства в Карпатському економічному районі / Vasylyuk D.Ya. The comparativecharacteristics of society of middle class in Carpathian economic area

Download annotation 

 

Зянько В.В. Економіко-математичні методи оцінювання ризиків та економічної ефективності інноваційних проектів / Zyanko V.V. Economic-mathematical methods ofrisk and cost-effectiveness of innovation projects appraisal

Download annotation 

 

Лешанич С.Є. Сучасна гендерна теорія розвитку гендерних відносин в Україні / Leshanych S.Ye. Modern theory of gender and development of gender relations in Ukraine

Download annotation 

 

Мацьків В.В. Теоретичні основи фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / Matskiv V.V. Theoretical bases of financialregulation of foreign economic activity of subjects of menage

Download annotation 

 

Михайлина Д.Г. Позиціонування національного надбання на світовому туристичному ринку / Mykhaylyna D.H. National property positioning on the world tourist market

Download annotation 

 

Насадюк І.Б. Інтеграційні ефекти створення і відхилення торгівлі в Україні у 2001–2010 роках / Nasadyuk I.B. Trade creation and diversion effects of regional integration inUkraine in 2001–2010

Download annotation 

 

Холонюк О.Л. Пріоритети регіональної політики щодо зниження цінової диференціації в Україні / Kholonyuk O.L. Priorities of regional policy concerning decrease ofprice differentiation in Ukraine

Download annotation 

 

Цап С.Д. Теоретико-методологічні аспекти оцінки якості життя населення на регіональному рівні / Tsap S.D. Theoretical-methodological aspects of evaluation of  lifequality for the population at the regional level

Download annotation