ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

КРОПЕЛЬНИЦЬКА СВІТЛАНА ОРЕСТІВНА

 заступник завідувача кафедри

 кандидат  економічних наук, доцент

Рік народження – 1978

 Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника в 2000 р., з присвоєнням кваліфікації «Економіст» за спеціальністю «Фінанси».

У 2006 році захистила дисертацію за спеціальністю «Фінанси і кредит» на тему «Фінансово-економічні  засади формування та функціонування нових виробничих систем (кластерів)».

Навчальні дисципліни, які викладає: Страхування; Інвестування; Аналіз інвестиційних проектів; Страхові послуги; Соціальне страхування.

 Наукові інтереси: інвестиційні процеси регіону, недержавне пенсійне забезпечення в Україні, розвиток страхового ринку України, фінансова діяльність страхових компаній; мікрокредитування.

Список публікацій за останні 3 роки:

 1. Кропельницька С.О., Щур Р.І. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційного розвитку Карпатського регіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – Вип. VIII. – Т.1. – С. 215- 223.
 2. Кропельницька С.О., Семків І.І. Концептуальні підходи у створенні моделі фінансування молодіжного житлового будівництва. Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації/ матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль – Чортків, 26-27 квітня 2012 р. – Чортків. – С. 445 – 447.
 3. Кропельницька С.О., Романчук Т.Б. Інноваційні програми управління страховими компаніями в умовах економічної нестабільності. Перспективи розвитку фінансової системи України: матер.всеукр. наук.-практ. Конф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 264 – 266.
 4. Кропельницька С.О. Формування і розвиток кластера дитячого молочного харчування.Кластерный подход к управлению и развитию регионов: сборник начных докладов VI Межд.науч.-практ.конфер., 21-22 2012 г., г.Севастополь / [ под. общ. ред. Толованова В.В., Соколенко С.И., Микулы Н.А., Вишня Л.И., Дубницкого В.И.]. – Севастополь, 2012. – С. 43-46.
 5.  Кропельницька С.О., Григорів О.О. Організаційно-правові аспекти впровадження бюджетування в систему вищої освіти України. Вісник ПНУ/ Серія: Економіка. – В.9. – Матеріалами Міжнар. наук-практ. конференції «Пріоритетність соціального розвитку економіки регіону», 27-28 вересня 2012. В-во Плай. –  м. Івано-Франківськ. – С.504-513.
 6. Кропельницька С. О.,  Криховецька З. М. Проекти регіонального розвитку. – Режим доступу: http://euroconf.pu.if.ua/conference/
 7. 7.                  Кропельницька С.О.,  Щур Р.І. Інституалізація реалізації інвестиційних проектів з використанням механізмів державно-приватного партнерства//Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. В.4 (62). – 2012. – С. 309-315.
 8. Соціальне страхування [текст] :  навч. посіб. / С.О. Кропельницька Т.В. Солоджук.  – [Вид. 2-ге, доп. та перероб.] – Івано-Франківськ : ПП Бойчук,  2012. – 326 с.
 9. Кропельницька С.О.,  Кондур О.С. Оптимальна структура фінансово-кредитного забезпечення молодіжних житлових програм. Банківська справа. – Київ: В-во «Знання». – 2013. – С. 95-105.
 10. Кропельницька С.О., Шелюжак М.Я. Оцінка ефективності функціонування солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – В.9. – Т.1. – С. 167-176.
 11. Кропельницька С.О. Інвестування: у питаннях і відповідях [текст] :  навч. посіб. / С.О. Кропельницька ; за ред. І.Г. Ткачук. –  Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 224 с.
 12. Кропельницька С.О. Методичні підходи до розрахунку розміру шкоди внаслідок ДТП при страхуванні «автоцивілки» /  Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, 2013. – С.184-186.
 13. Кропельницька С.О., Романчук Т.Б. Концептуальні аспекти управління капіталом страхових компаній. Матеріали III Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фінансового моніторингу» (березень 2013 року). –  м. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2013.
 14. Кропельницька С., Шутка Н. Концептуальні засади  формування  системи  обов’язкового медичного страхування в Україні. / Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції на тему: “Соціально-економічний розвиток і якість життя регіону” (16-17 травня 2013 року). – с.247-250.
 15. Кропельницька С.О., Щур Р.І. Концептуальні засади фінансування інвестиційних проектів державним банком розвитку. Банківська справа. – № 11-12. – Київ: В-во «Знання». – 2013.  – С. 16-28.
 16. Кропельницька С.О., Гринів Н.В., Гринів Л.В. Перспективи розвитку медичного страхування в умовах соціально-політичного становища  України на шляху до євроінтеграції. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014.  – С.177-187.
 17. Кропельницька С.О., Гринів Н., Борщева Н.Пенсійне забезпечення як важливий елемент особистого страхування в Україні. /Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених 10 квітня,2014 р. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2014. – С.107-110.
 18. Кропельницька С.О. Залучення фінансових ресурсів некомерційними суб’єктами кластера / Вісник Прикарпатського національного університету. Економіка. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. X. –  С.217-225.
 19. Кропельницька С.О. Методи активного навчання у підготовці фінансиста [текст] : навч. посіб. /      С.О.Кропельницька, І.В.Перевозова. – К: «Центр учбової літератури», 2014. –  222 с.
 20. Кропельницька С.О. Страхові послуги [текст] : навч.-інтеракт. посіб. / С.О.Кропельницька, І.І.Плець. – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний ун-т ім.В.Стефаника”, 2014. –  390 с.
 21.  Кропельницька С.О., Ткачук І.Г. Кластери в системі реалізації інвестицій в економіці регіону та їхня соціальна ефективність. / Стратегічні пріоритети соціально-економічного  розвитку  регіону: монографія / За ред. Н.І.Пилипів, В.В. Стефініна. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. – С.231-248.

 

КРИХОВЕЦЬКА ЗОРЯНА МИКОЛАЇВНА

кандидат  економічних наук, доцент кафедри фінансів

 Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника в 1999 р., з присвоєнням кваліфікації «Економіст» за спеціальністю «Фінанси».

У 2004 році захистила дисертацію за спеціальністю «Фінанси і кредит» на тему «Кредитний механізм і його вплив на інвестиційні процеси в Україні».

Навчальні дисципліни, які викладає: Фінансовий ринок; Банківські операції; Ринок фінансових послуг.

   Наукові інтереси: інвестиційна діяльність, проблеми кредитування, банківська діяльність.

ЛЕВАНДІВСЬКИЙ ОМЕЛЯН ТАРАСОВИЧ

кандидат  економічних наук, доцент кафедри фінансів

 Закінчив Тернопільський інститут народного господарства в 1990 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит». 

У 1997 році захистив дисертацію на тему «Удосконалення безготівкових розрахунків АПК України».

Навчальні дисципліни, які викладає: Гроші і кредит; Управління витратами; Страхування; Інвестиційний менеджмент.

Наукові інтереси: грошово-кредитне регулювання, монетарна політика, сучасна регіоналістика.

СУС ТАРАС ЙОСИПОВИЧ

кандидат  економічних наук, доцент кафедри фінансів

Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування в 1985 році за спеціальністю «механізація гідромеліоративних робіт».

У 2007 році захистив дисертацію на тему «Формування та використання соціально-трудового потенціалу регіону (на матеріалах Івано-Франківської області)».

Навчальні дисципліни, які викладає: Організація виробничої діяльності; Наукові дослідження; Митна справа.

Наукові інтереси: соціально-економічний розвиток праценадлишкових регіонів України; еколого-економічне забезпечення сталого розвитку територій регіону.

БІЛИЙ МИХАЙЛО МИРОСЛАВОВИЧ

 кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Рік народження – 1979.

Закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника в 2002 р., з присвоєнням кваліфікації «Економіст» за спеціальністю «Фінанси».

У 2010 році захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Фінансове забезпечення формування та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів».

Дисципліни, які викладає: Економічний аналіз, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Управління фінансами корпорацій, Оцінка майна і бізнесу.

Наукові інтереси: фінанси та бюджетування суб'єктів господарювання,  оцінка бізнесу, інвестування та фондові ринки.

Список основних публікацій за останні 3 роки:
2014:
1. Білий М.М. Фінансування програм забезпечення житлом: стан та перспективи / М.М. Білий // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. - Вип. 10. - Т. 1. - С.  219-224.
2. Білий М.М. Роль спільних підприємств у залученні інвестицій в умовах глобалізації економіки // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика». - Т.19. Вип.2/5. - С. 102-105.
3. Білий М.М. Фінансові результати підприємства: факорний аналіз в умовах економіцчної кризи // Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. Серія: Економіка. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника "Плай". - Вип. 10. - С.  234-241.
2013:
1. Плець І.І. Стратегічні напрями управління внутрішнім державним боргом України / І.І. Плець, М.М. Білий // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – Тернопіль: СМП «ТАЙП». – 2013. – №3’2013. – . – С.21-26.

ЦЮПА ОКСАНА ПЕРТІВНА

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Рік народження – 1977.

Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника в 1999 р., з присвоєнням кваліфікації «Економіст» за спеціальністю «Фінанси». В 2002 р. закінчила Івано-Франківський технічний університет нафти і газу і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію магістр державної служби. З 1999 р. працювала в головному фінансовому управлінні Івано-Франківської облдержадміністрації. З 2004 р. працює в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.

У 2013 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Формування та використання бюджетів розвитку в Україні».

Участь у проектах:

1. Член робочої групи з підготовки та реалізації в області проекту «Гендерно - орієнтоване бюджетування на місцевому рівні в Україні» спільно з шведською агенцією міжнародної співпраці та розвитку (SIDA).

2. Експерт проекту USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) "АгроІнвест в Україні" "Розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту «зелені ринки» – створення мережі регіональних оптових продовольчих ринків", відповідальний за виконання розрахунку бюджетної ефективності створення та функціонування мережі регіональних оптових продовольчих ринків. Виконавець проекту – ТОВ "НІРАС Україна" спільно з Асоціацією оптових ринків сільськогосподарської продукції України.

3. Ключовий місцевий експерт з гендерно-орієнтованого бюджетування, координатор по Західній Україні проекту "Підтримка Міністерства фінансів України в процесі впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні" (2013 – 2018 рр.). Співвиконавці проекту – InDevelop (Швеція), CPM (Латвія), ТОВ "НІРАС Україна".

Навчальні дисципліни, які викладає: Фінанси; Бюджетна система; Бюджетний менеджмент; Менеджмент державних фінансів; Контроль виконання бюджету; Облік у бюджетних установах.

  Наукові інтереси: процес регулювання та виконання бюджету; облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах; бюджетно-податкове регулювання; державний фінансовий контроль; місцеві фінанси, державні фінанси.

Список основних публікацій

1. Цюпа О. П. Оцінка надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів / О. П. Цюпа // Актуальні проблеми розвитку економіки. – 2012.− № 8 (2).− С. 81–89.

2. Цюпа О. П. Методика капітального бюджетування інвестиційних проектів бюджету розвитку для територіальної громади / О. П. Цюпа // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. – 2012. – № 22. – С. 24–30.

3. Цюпа О. П. Зарубіжний досвід використання бюджету розвитку як інструменту капітального бюджетування / О. П. Цюпа // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. – Івано-Франківськ, 2012. – № 9 . – С. 464–468.

4. Цюпа О. П. Програмно-цільовий підхід в управлінні видатками бюджету розвитку територіальної громади / О. П. Цюпа // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль – Чортків, 26–27 квітня 2012 р. – 512 с.

5. Цюпа О. П. Особливості використання коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів України / О. П. Цюпа // Перспективи розвитку фінансової системи України (м. Тернопіль, 19–20 квітня 2012 р. : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 392 с.

6. Цюпа О. П. Зарубіжний досвід використання бюджету розвитку як інструменту капітального бюджетування / О. П. Цюпа // Пріоритетність соціального розвитку економіки регіону (м. Івано-Франківськ 27–28 вересня 2012 р.) : міжнародна науково-практична конференція. – м. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012.

7. Цюпа О.П. Правове забезпечення функціонування бюджету розвитку в Україні / О.П.Цюпа //Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, – 2013. – 335 с.

8. Цюпа О.П. Підвищення ефективності використання коштів бюджету розвитку / О.П.Цюпа  //Соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіону:  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція на тему: “«Соціально-економічний розвиток і якість життя регіону»” (16-17 травня 2013 року). – м.Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2013. – 298 с.

9. Цюпа О.П., Кондур О.С. Статистичний аналіз видатків інвестиційної складової місцевих бюджетів // Моделювання та інформаційні технології в економіці: Монографія / За заг.ред. д.ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. – Черкаси: Брама-Україна, 2014. -  С.152 – 165.

10.     Цюпа О.П. Удосконалення механізму державної підтримки реалізації місцевих інвестиційних програм і проектів // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону: Монографія / За заг. ред. д.е.н., Пилипів Н.І., доц. Стефініна В. В. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2014. – C. 334-348.

11.     Кондур О.С., Цюпа О.П. Статистичні методи аналізу формування надходжень бюджетів розвитку в Україні/ О. П. Цюпа // Актуальні проблеми розвитку економіки. – 2014.− № 10(2).− С. 213-222.

12. Цюпа О.П., Кульчицька Н.Є. Позики місцевого самоврядування в стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Економіка України в умовах сучасної трансформації». – Тернопіль – Чортків, 3 квітня 2014 р. – 216 с.

ПЛЕЦЬ ІВАН ІВАНОВИЧ

кандидат  економічних наук, доцент кафедри фінансів

Рік народження – 1986.

Закінчив Прикарпатський національний університет імені  Василя  Стефаника у 2008 р. з присвоєнням кваліфікації «магістр» за спеціалізацією «Управління державними фінансами».

У 2013 році захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Управління внутрішнім державним боргом в Україні».

1. Плець І.І. Теоретичні аспекти виникнення внутрішнього державного боргу та його місце в системі суспільних відносин / І.І. Плець, І.В. Перевозова, С.В. Рудейчук // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. – Тернопіль : СМП “ТАЙП”. – 2012. – №3’2012 [29]. – С. 294-301.

2. Плець І.І. Структуризація та аналіз спектра фінансово-аналітичної інформації щодо внутрішнього державного боргу / І.І. Плець, І.В. Перевозова, С.В. Рудейчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 274-282.

3. Плець І.І. Теоретико-концептуальні засади формування внутрішнього державного боргу / І.І. Плець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.] – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. Вип. 8. – Т. 2. – C.76-81.

4. Плець І.І. Моделювання факторів та динаміки внутрішнього державного боргу / І.І. Плець // Економіка та держава – Київ : ТОВ “Редакція журналу “Економіка та держава”, 2012. – №8. – C. 84-87.

5. Плець І.І. Аналіз функціонування ринку державних облігацій в Україні / І.І. Плець // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. – Тернопіль : СМП “ТАЙП”. – 2012. – №4’2012 [14]. – С. 349-354.

6. Плець І.І. Доктрина внутрішнього державного боргу як складова загальної боргової доктрини України / І.І. Плець // Перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. (Тернопіль, 19-20 квітня 2012 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 168-170.

7. Плець І.І. Теоретико-прагматичні основи управління внутрішнім державним боргом України / І.І. Плець // Стратегії стійкого розвитку економіки: матеріали Всеукр. наук.-прак. інтернет-конф. (Київ, 17 квітня – 17 жовтня 2012 р.). – Київ : Видавництво Європейського університету, 2012. – С. 19-22.

8. Плець І.І. Теоретико-методичний підхід оцінки ефективності використання державного внутрішнього боргу в Україні. / І.І. Плець, І.Г. Ткачук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2013. – Вип.12.– Частина 2. – С. 344-352. – ISSN 1993-0259. – ISSN 2219-4649.

9. Плець І.І. Стратегічні напрями управління внутрішнім державним боргом України / І.І. Плець, М.М. Білий // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – Тернопіль: СМП «ТАЙП». – 2013. – №3’2013. – С.21-26. – 0,4 д.а.

10. Плець І.І. Концептуальний підхід до формування системи стратегічного управління внутрішнім державним боргом України / І.І. Плець, І.Ю. Фуфалько // NaukowaprzestrzenEuropy - 2013:materiallyIXmiedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji. (Przemysl, 07-15 kwietnia 2013). – Przemysl: NaukaIstudia, 2013. – S. 42-44.

11. Плець І.І. Теоретико-методичний підхід до формування фінансово-економічного механізму управління внутрішнім державним боргом України / І.І. Плець, І.Г. Ткачук, Р.І. Щур // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (Івано-Франківьк, 16-17 квітня 2013 року.). – Тернопіль: Крок, 2013. – С. 182-183.

12. Плець І.І. Особливості реалізації регіональної інвестиційної політики / І.І. Плець, Р.І. Шур // Соціально-економічний розвиток і якість життя регіону: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (Івано-Франківьк, 16-17 травня 2013 року.). – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2013. – С. 207-209.

13. Плець І.І. Концептуальні засади формування фінансово-економічного механізму управління внутрішнім державним боргом / І.І. Плець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.] – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. Вип. 10. – Т. 2. – C.188-195 (0,37 д. а.). – ISSN 2313-8346.

14. Плець І.І. Вплив інвестиційної активності на економічний розвиток регіону / І.І. Плець, Р.І. Щур // Вісник Прикарпатського університету. Серія економіка. – Івано-Франківськ: Плай, – 2014. – Вип. 10. – С. 53-58.

15. Плець І.І. Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку інвестиційної діяльності в Україні / І.І. Плець, Р.І. Щур // Розвиток національної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Івано-Франківьк, 15-16 квітня 2014 року.). – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 138-140.- 0,13 д.а.

16. Плець І.І. Розробка та впровадження внутрішньоборгової доктрини як основи стратегічного управління заборгованістю держави/ І.І. Плець, В.В. Стефінін // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених ( 11–12 квітня 2014 р. ). – Львів: Львівська політехніка, 2014. – С. 278-280.- 0,13 д.а.

17. Кропельницька С.О. Страхові послуги : навч. посіб. Для студентів напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / С.О. Кропельницька, І.І. Плець. – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний ун-т ім.В.Стефаника”, 2013. – 390 с. (Гриф МОН України (Лист № 1/11-7208 від 14.05.2014 р.)).

 

СОЛОДЖУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

кандидат  економічних наук, викладач кафедри фінансів 

Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника у 2004 р., з присвоєнням кваліфікації «Економіст» за спеціальністю «Фінанси».

У 2012 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» на тему « Фінансове забезпечення соціального захисту молоді».

Навчальні дисципліни, які викладає: Місцеві фінанси, Менеджмент державних фінансів, Державні фінанси, Страхові послуги, Вексельний обіг, Фінансовий аналіз, Організація виробничої та інноваційної діяльності.

Наукові інтереси: місцеві фінанси; державні фінанси; фінансове забезпечення покриття державного боргу; особливості формування державного боргу в контексті світового досвіду; ринок державних цінних паперів.

ДМИТРОВСЬКА ВЕРОНІКА СТЕПАНІВНА

кандидат  економічних наук, викладач кафедри фінансів

Рік народження – 1981.

Закінчила Тернопільську академію народного господарства у 2004 р. і отримала кваліфікацію магістра з фінансів.

У 2014 році захистила дисертаціію на тему «Місцеві податки і збори в системі місцевих фінансів регіону».

Навчальні дисципліни, які викладає: Фінанси; Фінанси підприємств.

Наукові інтереси: проблеми формування місцевих фінансів в умовах самоврядування.

Список публікацій за останні 3 роки:

1. Дмитровська В. С. Особливості наповнення місцевих бюджетів гірських територій / В. С. Дмитровська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.  – Зб. наук. праць / За ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 8, т. 2. – С. 59–67 (0,6 друк. арк.).

2. Дмитровська В. С. Практика збалансування місцевих бюджетів /В. С. Дмитровська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10 (36). – С. 231–235.

3. Дмитровська В. С. Власні доходи місцевих бюджетів гірських населених пунктів / В. С. Дмитровська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9 (147). – С. 165–171.

4. Дмитровська В. С. Трансферти в системі регулювання міжбюджетних відносин / В. С. Дмитровська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – Зб. наук. праць  / За ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 9, т. 2. – С. 302–314.

5. Дмитровська В. С. Основні напрями зростання доходів бюджету місцевого самоврядування гірських населених пунктів / В. С. Дмитровська // Світ фінансів.  – 2013. – Вип. 4 (37). – С. 121–130.

6.  Дмитровська В. С. Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів/ В. С. Дмитровська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – Зб. наук. праць  / За ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10, т. 2. – С. 36–47.

7. Дмитровська В. С. Вплив рівня децентралізації на доходи місцевих бюджетів / В. С. Дмитровська // Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 19–20 квіт. 2012 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 133–135.

8. Дмитровська В. С. Геоекономічні особливості системи формування місцевих бюджетів / В. С. Дмитровська // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., (Чортків, 26–27 квіт. 2012 р.). – Тернопіль – Чортків, 2012. – С. 427–429.

9. Дмитровська В. С. Трансфертне регулювання соціально-економічного розвитку гірських населених пунктів / В. С. Дмитровська // Актуальні проблеми розвитку субєктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2013 р.).  – Івано-Франківськ, 2013. – С. 196–197 .

10. Дмитровська В. С. Cучасний стан міжбюджетних відносин в Україні / В. С. Дмитровська // Економічні перспективи України та світу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Чернігів, 20-21 верес. 2013 р.). – Чернігів, 2013. – С. 105–107.

11. Дмитровська В. С. Напрями диверсифікації доходів місцевих бюджетів гірських населених пунктів / В. С. Дмитровська // Проблеми формування та реалізації регіональної економіки : зб. матеріалів Міжнар.              наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 жовт. 2013 р.). – у 2-х ч., Ч. 1. – К. : ГО «Київ. екон. наук. центр», 2013. - С. 16–19.

12. Дмитровська В. С. Концепція зміцнення дохідної бази бюджетів гірських населених пунктів / В. С. Дмитровська // Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції : матеріали Міжнар.                наук.-практ. конф. : (Львів, 31 січн. 2014 р.) у 3-х ч., Ч. 1. –  Львів : ЛЕФ, 2014. – С. 34–36.

МИГОВИЧ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

кандидат  економічних наук, викладач кафедри фінансів

Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника в 2004 р., з присвоєнням кваліфікації «Економіст» за спеціальністю «Фінанси».

У 2014 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Програмно-цільове планування видатків місцевих бюджетів».

 Навчальні дисципліни, які викладає: Гроші і кредит; Фінанси; Бюджетна система.

Наукові інтереси: державні фінанси; місцеві фінанси; грошово-кредитна політика. 

Список основних публікацій:

 1. Мигович Т.М. Моделювання оцінки ефективності виконання бюджетних програм / Т. М. Мигович, І. Г. Ткачук // «Економічний часопис ХХІ» – 2013. – № 7–8 (1). – С. 232–237.
 2. Мигович Т.М. Удосконалення механізму бюджетного планування в контексті реформи місцевого самоврядування / Т.М. Мигович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональнаполітика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації: [зб. наук.пр.] / НАН  України. Ін-т регіональнихдосліджень; редкол.: В.С.  Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3 (107). – С. 538-547.
 3. Mygovych Tatyana / Local finances in the system of reformation the local self-government in Ukraine / TatyanaMygovych // European Applied Sciences. – 2014. – № 7,Juli. – Р. 96–98.
 4. Мигович Т. М. Методи планування видатків бюджетів у системі управління фінансовими ресурсами / Т. М. Мигович// матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Перспективи розвитку фінансової системи України»], (м. Тернопіль, 19-20 квітня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 159–161 (0,19 др. арк.).
 5. Мигович Т. М. Теоретичні аспекти аудиту ефективності. / Т. М. Мигович// зб. тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»], (м. Макіївка, 25-26 січня 2012 р.). – Макіївка, 2012. – С. 23–24 (0,13 др. арк.).
 6. Мигович Т. М. Зарубіжний досвід планування місцевих бюджетів/ Т. М. Мигович// проблеми та перспективи вирішення : матеріалиМіжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених Управління економічними процесами на макро- і макрорівні»], (м. Львів, 11–12 квітня 2014 р.). Львів, 2014. –– С. 262–264 (0,19 др. арк.).
 7. Мигович Т. М.Бюджетна децентралізація в Україні:передумови і перспективи реалізації/ Т. М. Мигович//матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [«ProblemsandProspectsofTerritories’ Socio-EconomicDevelopment»], (Opole, Poland, April 29 - May 3 2015 р.). – С. 88-90.

 

ЩУР РОМАН ІВАНОВИЧ

кандидат  економічних наук, доцент кафедри фінансів

докторант кафедри фінансів

Рік народження – 1985.

У 2013 році захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» "Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку економіки регіону"

Список публікацій за останні 3 роки:

 1. Щур Р.І. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційного розвитку Карпатського регіону / Р. І. Щур, С. О. Кропельницька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. Вип. 8. – Т. 1. – С. 215 – 223.
 2. Щур Р.І. Міграційний капітал у фінансовому забезпеченні інвестиційного розвитку регіонів України / Р. І. Щур // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. – Тернопіль : СМП “ТАЙП”. – 2012. – № 4’2012 [14]. – С. 196 – 201
 3. Щур Р.І. Особливості проектного фінансування в Україні / Р.І. Щур // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. – Тернопіль : СМП “ТАЙП”. – 2012. – № 10’2012 [36]. – С. 53 – 57.
 4. Щур Р.І. Інституалізація реалізації інвестиційних проектів з використанням механізмів державно-приватного партнерства / С.О. Кропельницька, Р.І.  Щур // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4 (62). – Серія: Економічні науки. – С. 309-314.
 5. Щур Р. І. Основи формування регіональної інвестиційної політики / Р. І. Щур // Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Макіївка, 25-26 січня 2012 р.). – Макіївка. – 2012. – С. 185 – 186.
 6. Щур Р.І. Роль державно-приватного партнерства у фінансуванні інвестиційних проектів / Р. І. Щур // Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Тернопіль, 19-20 квітня 2012 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 306 – 308.
 7. Щур Р.І. Сучасні проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку Івано-Франківської області / Р. І. Щур // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль-Чортків, 26-27 квітня 2012 р.). – Чортків. – 2012. – С. 496 – 498.
 8. Щур Р.І. Державна політика активізації інвестиційної діяльності в регіонах / Р. І. Щур // Розвиток аграрного підприємництва: тенденції та перспективи : матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (у заочній формі), (м. Київ, 2012 р.). – Київ : ННЦ ІАЕ НААНУ. – 2012. – С. 185 – 189.
 9. Щур Р.І. Оптимізація структури фінансування інвестиційного проекту / О.С. Кондур, Р.І.Щур // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджментної економіки : Монографія. / За ред.  Соловйова В.М. (відп.за випуск) та ін. – Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2013. – С. 48-65.
 10. Щур Р.І. Концептуальні засади фінансування інвестиційних проектів державним банком розвитку / С.О. Кропельницька, Р.І. Щур// Банківська справа. – № 11-12. – Київ: В-во «Знання». – 2013.  – С. 16-28.
 11. Щур Р.І. Теоретико-методичний підхід до формування фінансово-економічного механізму управління внутрішнім державним боргом України / І.І. Плець, І.Г. Ткачук, Р.І. Щур // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (Івано-Франківськ, 16-17 квітня 2013 року). – Тернопіль: Крок, 2013. – С. 182-183.
 12. Щур Р.І. Особливості реалізації регіональної інвестиційної політики / І.І. Плець, Р.І. Шур // Соціально-економічний розвиток і якість життя регіону: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (Івано-Франківьк, 16-17 травня 2013 року). – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2013. – С. 207-209.
 13. Щур Р.І. Оптимізаційна модель ефективності фінансування інвестиційного проекту / Р.І. Щур, О.С. Кондур // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджментної економіки : Зб.наук.пр. Третьої Міжнародної науково-практичної конференції, (Черкаси, 10-12 вересня 2013 року) / Редкол.: Соловйов В.М. (відп.за випуск) та ін. – Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2013. – С. 45-46.
 14. Щур Р.І. Необхідність та передумови створення інвестиційно-промислових зон в регіонах / Р.І. Щур // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції молодих вчених (Львів, 11-12 квітня 2014 року), - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С.113-114.
 15. Щур Р.І. Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку інвестиційної діяльності в Україні / І.І. Плець, Р.І. Щур // Розвиток національної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Івано-Франківьк, 15-16 квітня 2014 року). – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 138-140.
 16. Щур Р.І. Вплив інвестиційної активності на економічний розвиток регіону / Р.І. Щур, І.І. Плець // Вісник Прикарпатського університету. Серія економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 53-58.
 17. Щур. Р.І. Особливості створення та функціонування інвестиційно-промислових зон у регіонах/ Р. І. Щур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 259 – 266.
 18. Щур Р.І. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів розвитку регіонів / І. Г. Ткачук, Р.І. Щур // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 2. – С. 103-109.

 

КОХАН ІРИНА ВАСИЛІВНА

асистент кафедри фінансів

Рік народження – 1988.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Бюджетний механізм у системі державного регулювання структурних змін в економіці регіону”.

1) Бюджетний механізм як суспільно-економічна категорія / І. В. Кохан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. Серія економіка. Вип. 7. – Т. 2. ‑ 2011. – С. 402‑406.

 

2) Особливості формування доходів і видатків місцевих бюджетів на прикладі Івано-Франківської області / І. В. Кохан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. Серія економіка. Вип. 8. – Т. 2. – С. 68–75.

 

3) Аспекти бюджетного інвестування в контексті місцевого самоврядування / І. В. Кохан // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя. 2012. – №1 (64). – С. 207–212.

 

4) Економічний зміст і структура бюджетних видатків в умовах соціально-економічного розвитку держави / І. В. Кохан // Економічний простір : Збірник наукових праць. – № 65. – Дніпропетровськ : Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012. – C. 165–173.

 

5)  Бюджетне фінансування як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави / І. В. Кохан // Актуальні проблеми економіки / ВНЗ “Національна академія управління”, 2013. – № 9 (147). – С. 176–181.

6)  Формування видатків у системі бюджетного регулювання економічної стабілізації [Електронний ресурс] / І. В. Кохан // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua.

7)  Кохан І.В. Напрями використання коштів місцевих бюджетів /І.В. Кохан // Вісник ЛДФА / гол. ред. Буряк П.Ю.- Львів: ЛДФА, 2014.- № 24.- С. 46-53.

8) Ткачук І.Г., Кохан І.В. Планування доходів місцевих бюджетів у контексті соціально-економічного розвитку держави /І.Г. Ткачук, І.В. Кохан/ Вісник ЛДФА/ гол. ред. Буряк П.Ю.- Львів: ЛДФА, 2014.- № 25.- С. 68-76.

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ ЗА 3 РОКИ:

1)  Теоретичні та практичні аспекти бюджетних видатків в сучасних умовах / І. В. Кохан // Сучасна наука: теорія і практика [Текст] Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції “Сучасна наука: теорія і практика” (м. Запоріжжя, 28–30 листопада 2012 р.) – ТОМ І / Всеукраїнське громадське об’єднання “Нова Освіта”. – Запоріжжя. – 2012 р. – С. 42–44.

 

2) Поняття та складові елементи бюджетного механізму // Materialy VІІ Mezіnarodni vedecko-prakticka konference “Dny vedy‑2011”. – Dil 3. Ekonomicke vedy : Praha, 27.03.2011 – 05.04.2011.

 

3) Інвестиційний потенціал органів місцевого самоврядування у системі економічного зростання регіону // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки”, 15-16 листопада 2011р., ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський. Ч. 1. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 234–235.

 

4) Стан та шляхи посилення фінансового забезпечення місцевих бюджетів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Перспективи розвитку фінансової системи України”. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. С. 147–149.

 

5) Форми бюджетного інвестування // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку”, 29 вересня – 1 жовтня 2011 року, м. Тернопіль. – С.162–163.

 

6)  Теоретичні засади розвитку бюджетного фінансування // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умоваї інформатизації та глобалізації економіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції проведеної на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, – 2013. – С. 199– 200.

 

7)   Напрями вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів // Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє. Матеріали XXXI міжнародної науково-практичної конференції, (Львів 1–2 листопада 2013 року) / Громадська організація “Львівська економічна фундація”. У 2-х частинах – Львів: ЛЕФ, 2013. Ч. 1. – С. 24–25.

 

8)   Кохан І.В. Оптимізаційна модель фінансування програми розвитку /І.В. Кохан/ Економічна та фінансова безпека держави та регіонів: Зб. тез наук. доп. за матеріалами І Міжн. студент.-апірант. конф. М. Львів, 12-13 грудня 2014 р. – Львів: ЛДФА, 2014. - С. 36-37. 

 

ЗАДНА ІРИНА ІГОРІВНА.

викладач кафедри фінансів

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Бюджетний механізм у системі державного регулювання структурних змін в економіці регіону”.

МАЦЬКІВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

 старший лаборант кафедри

 Закінчив Прикарпатський національний університет імені  Василя  Стефаника у 2008 р. з присвоєнням кваліфікації «Економіста-Фінансиста» за спеціальністю «Фінанси».

Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств».