ua en
Кафедра фінансів

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

     

Тематичний план  науково-дослідних робіт  кафедри фінансів

на 2011-2022 роки

 

№ п/п  Назва науково-дослідноїроботи Мета роботи Очікуваний науковий результат
 1  

«Формування ефективної моделі управління фінансовими ресурсами національної економічної системи» (ДР)

Науковий керівник Ткачук І.Г.
 

Розрозбка ефективної моделі управління фінансовими ресурсами регіону та національної економіки в цілому


 

В межах виконання науково-дослідної роботи передбачено:

Написання наукових статей, тез доповідей на конференціях.

Продовження роботи над написанням кандидатських та  докторських дисертації в межах обраної проблематики.

2 Тема «Фінансово-економічні проблеми сталого розвитку регіону» (ДР 0107U001368)Науковий керівник Ткачук І.Г. Наукова робота спрямована на розробку фінансово-господарського механізму місцевого самоврядування, створення фінансової моделі економічного регулювання діяльності господарюючих суб’єктів, умов та напрямів реалізації соціальної політики регіону, створення математичної моделі з економічним обґрунтуванням фінансової самоокупності територіальних громад, написання дисертаційних робіт, монографій, інвестиційно-інноваційних проектів, наукових статей, навчальних та методичних посібників

2011.

Розробка моделі оцінки опціонів;

Аналіз цін опціонів на облігації місцевих запозичень.

Розроблення оптимізаційної моделі  наповнення бюджетів гірських територій.

Дослідження суті «фінансових важелів».

Дослідження проблеми використання бюджетних коштів у динаміці.

Розробка організаційної моделі формування та використання бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Обґрунтування необхідності розробки системи фінансового забезпечення використання природних ресурсів в регіоні.

Розробка моделі оцінки системи соціального захисту молоді в Україні та подання пропозицій щодо її удосконалення.

Попередній захист дисертації Солоджук Т.

Публікація  тез і статей у фахових виданнях. 

2012

Захист дисертації Цюпою О.на тему: «Бюджет розвитку місцевого самоврядування (на прикладі Івано-Франківської області).

Розробити категоріальний апарат фінансів природокористування з врахуванням наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених;

Публікація наукових статей у фахових виданнях, тез, участь у конференціях.Розробка моделі оцінки ефективності використання коштів місцевих бюджетів.

Захист дисертації Солоджук Т.В.Видання методичних рекомендацій з дисципліни «Фінансовий менеджмент». 

2013

Захист дисертаційного дослідження Петруняка А. Д.

Публікація монографії «Місцеві запозичення в розвитку регіонів».

Проведення аналізу динаміки показників розвитку економіки регіону.Захист дисертації Мигович Т.М..

Публікація наукових статей у фахових виданнях, тез, участь у конференціях.

Підготовка навчально-методичного посібника з дисципліни «Економіка підприємств». 

Дослідження впливу бюджетних інвестицій на соціально-економічний розвиток регіону.

Дослідити стан та проблеми формування та використання фінансових ресурсів у сфері користування природними ресурсами регіону;

Оновлення навчального посібника з дисципліни «Соціальне страхування» у співавторстві з Кропельницькою С.О.

3 Госпдоговірний проект «Виготовлення екологічно чистого дитячого харчування з коров’ячого молока» (рішення від 19.09.2008 № 650-25/208 Івано-Франківського ОДА «Про розробку інноваційно–інвестиційного проекту з виробництва продуктів дитячого харчування на основі екологічно-чистого коров’ячого молока»).Науковий керівник Ткачук І.Г. Забезпечення дітей екологічно чистим харчуванням місцевого виробництва та впровадження в практику сільськогосподарського виробництва

2011

Публікація наукових статей у фахових виданнях, тез конференції.                      

Презентація інноваційно-інвестиційного проекту:» Виробництво дитячого харчування з екологічно чистого коров’ячого молока на інвестиційному форумі. 

2012

Публікація наукових статей у фахових виданнях.

Організаційно-економічне обґрунтування створення спеціальної сировинної зони.

Участь у міжнародній конференції та презентація наукових досліджень по сталому розвитку сільських територій Івано-Франківської області. 

2013

Публікація наукових статей у фахових виданнях             Обгрунтування концепції сталого агроекологічного розвитку Карпатського макрорегіону. 

2014

Публікація наукових статей у фахових виданнях              Розробка фінансового механізму розвитку екологічного землеробства в регіоні. 

2015

Публікація наукових статей у фахових виданнях             Написання колективної монографії.

Інвестиції в сталий розвиток Карпатського макрорегіону: основа інноваційного розвитку сільських територій. 

4 Тема «Інноваційно-інвестиційні моделі забезпечення соціально-економічного розвитку регіону(ДР№ 0110U000473)Науковий керівник Ткачук І.Г. Розробка інноваційно-інвестиційних моделей економічного розвитку територій

2011.

Провести аналіз динаміки внутрішнього державного боргу в Україні за останні 10 років.

Публікація тез і статей у фахових виданнях.Провести аналіз державного регулювання інвестиційної діяльності Карпатського регіону.

Презентація інноваційно-інвестиційного проекту: « Інвестиції в АПК « на інвестиційному форумі. 

2012

Розроблення моделі оптимізації внутрішнього державного боргу в Україні.

Публікація тез і статей у фахових виданнях.

Розроблення моделі фінансування інвестиційних проектів на основі державно-приватного партнерства.

Попередній захист дисертації Щуром Р.І. на тему: «Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку економіки регіону».

Організаційно-економічне обґрунтування створення інвестиційної привабливості сільськогосподарських товаровиробників.

 Участь у міжнародній конференції та презентація наукових досліджень по сталому розвитку АПК Івано-Франківської області. 

2013

Публікації тез і статей у фахових виданнях.

Попередній захист дисертації на тему: «Фінансове регулювання внутрішнього державного боргу в Україні».

Захист дисертації на тему: «Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку економіки регіону».

Обгрунтування концепції сталого агроекологічного розвитку Карпатського макрорегіону. 

2014

Розробка імітаційної моделі управління внутрішнім державним боргом в Україні.

Захист дисертації Плецем І. на тему: «Фінансове регулювання внутрішнього державного боргу в Україні».

Підготовка монографії по досліджуваній тематиці. Публікації тез і статей у фахових виданнях.

Розробка фінансового механізму розвитку сільського господарства в регіоні. 

2015.

Написання колективної монографії Інвестиції в сталий розвиток Карпатського макрорегіону: основа інноваційного розвитку сільських територій.

Публікація монографії, тез і статей у фахових виданнях. 

5 Тема «Стратегія кластеризації економіки області» (ДР№0110U002617)Науковий керівник Ткачук І.Г.  Розробка системи кластерів за напрямками виробничої діяльності в області

2011

2 розділи колективної монографії Кластери в економіці України: [колективна монографія] / За науковою редакцією В.М. Гейця, М.П. Войнаренка / Інститут економіки та прогнозування НАН України, Хмельницький національний університет. – Київ: Наукова думка, 2011. - 700с.

 

2012

а) розробка фінансової моделі функціонування кластера народних художніх промислів (НХП)

б) розробка стратегії створення і розвитку національного кластера НХП на основі базового кластера НХП «Сузір’я»
в) розробка механізму співфінансування із Державного бюджету України інноваційних програм, які реалізуються через кластери.

2013

а) розробка фінансової моделі функціонування кластера дитячого молочного харчування

б) друк наукових статей за результатами виконання держбюджетної теми

2014

а) розробка загальної схеми залучення фінансових ресурсів для реалізації кластерних проектів

б) проведення науково-практичних семінарів з питань фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів

2015

Колективна монографія «Система фінансування інноваційно-інвестиційних проектів» (науковий результат апробації на базі реалізованих проектів – створення кластера НХП «Сузір’я» та кластера ДМХ)

6 Інші види наукової роботи в межах робочого часу викладачів  

2014

Проведення наукових семінарів.

Публікація посібника «Місцеві запозичення»;

Публікація навчально-методичного посібника «Фінанси».

Публікація монографії, тез і статей у фахових виданнях.

Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду виготовлення та споживання екологічно чистої продукції.

Проведення засідання круглого столу на тему «Вплив бюджетних коштів на підвищення якості життя територіальної громади» 

2015

Публікація посібника «Податкова система».

Публікація наукових праць у фахових виданнях.

Розробка оптимізаційної моделі щодо вдосконалення використання фінансових важелів на розвиток економіки регіону. 

Підготовка навчально-методичного посібника з дисципліни «Гроші та кредит».

Підготовка монографії «Ресурсне забезпечення соціально-економічного розвитку регіону» 

 

 

Тематичний план науково-дослідної роботи затверджено на засіданні кафедри фінансів (протокол №5,  від 07.12.16 р.)

Зав. кафедри фінансів Ткачук І.Г.