ua en
Економічний факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

“У людині є таке злиття самої людини й економічного середовища, що неможливо відокремити економічне життя від життя морального, ідеальне життя від життя економічного”

       Жан Жорес

(французький політичний діяч, історик та філософ)

 

 

      Економічний факультет створений у 1994 році і є структурним підрозділом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

    Наша місія: підготувати студентів до ефективної соціальної ролі в якості відповідальних громадян і продуктивних членів суспільства, надавши їм розуміння національної та світової економічної системи.

  Кожне покоління стикається з унікальними економічними проблемами і можливостями. Те, як суспільство вирішує такі проблемами і використовує можливості буде визначати його процвітання та процвітання майбутніх поколінь. Економічні рішення людей мають величезні наслідки як в короткостроковому, так і в довгостроковому плані. Те, як ми – студенти, вчителі, батьки, робітники, керівники бізнесу, споживачі, виборці і та інші суб’єкти спільноти – будемо протидія цим викликам і можливостям залежить від наших знань про економіку. Якщо наші економічні знання будуть обґрунтованими, і якщо ми навчимось їх умілого застосування, то зможемо перетворити виклики і можливості в особистий успіх та процвітання країни.

Бакалавр

       Для студентів бакалаврату економічного факультету пропонуються сім освітніх програм ступеня бакалавра за двома галузями знань та п’ятьма спеціальностями.

Для отримання додаткової інформації про дані освітні програми перейдіть за посиланням структурні підрозділи

Магістр

     Для студентів магістратури економічного факультету пропонуються шість освітніх програм ступеня магістра за двома галузями знань та п’ятьма спеціальностями. 

Для отримання додаткової інформації про дані освітні програми перейдіть за посиланням

структурні підрозділи

 

   На економічному факультеті здійснюється підготовка аспірантів за програмою PhD в розрізі двох спеціальностей 051 Економіка та 074 Публічне управління та адміністрування

   Навчально-виховну і науково-дослідну роботу на факультеті здійснюють 8 професорів, докторів наук та 54 доцентів, кандидатів наук.   До викладацької роботи залучені керівники провідних підприємств, фінансово-господарських установ та органів місцевого самоврядування області, які забезпечують студентів базами практики та сприяють формуванню у них практичних навиків за обраними освітніми програмами.

     Навчальний процес на економічному факультеті здійснюється з використанням сучасних технічних засобів і мультимедійних комплексів. До послуг студентів – Центр інформаційних технологій та сучасні бібліотеки університету (в тому числі бібліотека факультету, що налічує 6,5 тисяч томів літератури та десятки періодичних видань ).

     Сьогодні на спеціальностях факультету навчається понад 1000 студентів денної та заочної форми навчання. Наші студенти здобувають не лише знання, а також мають усі можливість розвивати і проявити себе і в інших сферах діяльності, таких як: творчість, мистецтво, спорт. За бажанням і на основі попереднього відбору юнаки проходять навчання на військовій кафедрі при університеті.

 

051 Економіка (Економічна кібернетика)

    Освітня програма «Економічна кібернетика»  – це напрям, що займається застосуванням ідей та методів кібернетики до економічних систем.  Економісти-математики,  мають знання  у сфері організаційного управління та економіки, володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, із використанням найновіших інформаційних технологій, а також управління економічними об’єктами в ринкових умовах.

  Спеціальність «Економічна кібернетика»  готує фахівців у сфері управління  економічними системами, економіко-математичного моделювання на підприємствах і установах різних  форм власності, а також у фінансових установах, контрольно-ревізійних і податкових управліннях, банках, науково-дослідних центрах.

     Фахівець з економічної кібернетики може займати наступні посади: економіст;  керівник малого підприємства; інженер з організації керування виробництвом;  системний аналітик та ризик-менеджер; керівник фінансово-економічного відділу; спеціаліст планово-аналітичного підрозділу; фахівець з моніторингу та моделювання; ризик-менеджер у банківських, страхових та інвестиційних установах, підприємствах; економіст планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій; розробник комп'ютерних програм; адміністратор обчислювальної системи. 

 

051 Економіка (Прикладна економіка)

   Освітня програма «Прикладна економіка» орієнтована на осіб, які хочуть опанувати нові вимоги та отримати глибокі знаннями з сучасних напрямів економічної науки та мати широку ерудицію, здатні забезпечити виконання таких завдань як здійснення планування, калькулювання та контролю собівартості продукції підприємства, обґрунтування бізнес-плану, формування якісного аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень на мезо- та макрорівнях господарювання, проведення моніторингу ефективності роботи структурних підрозділів підприємства, прийняття альтернативних управлінських рішень.

   Спеціальність «Прикладна економіка» готує висококваліфікованих економістів-аналітиків із дослідження соціально-економічної ситуації в регіоні за інвестиційно-інноваційними проектами; формування регіональних цільових програм; економічних радників у системі місцевих та регіональних державних адміністрацій; експертів державних, регіональних та інвестиційно-інноваційних проектів; фахівців-дослідників регіональних відділень Антимонопольного комітету України.

      Фахівець з прикладної економіки може займати наступні посади: генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.), завідувач відділу, керівник (директор, начальник та ін.) департаменту, начальник планово-економічного відділу, директор з економіки, начальник управління, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, економіст з праці, експерт з регулювання соціально-трудових відносин, фахівець з питань зайнятості (хедхантер), консультант з ефективності підприємництва, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, інспектор з контролю за виконанням доручень.

 

071 Облік і оподаткування

      Освітня програма «Облік і оподаткування». Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння, але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії. Важко переоцінити роль, яку відіграють кваліфіковані фахівці з обліку та аудиту, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі. Саме таких спеціалістів з бухгалтерського обліку і аудиту готує наш факультет!

     Основними місцями роботи випускників зі спеціальності «Облік і оподаткування» є малі, середні та великі підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки, аудиторські компанії. Основними посадами де працевлаштовуються наші  випускники є: бухгалтер; аудитор; головний касир;  головний державний податковий інспектор; головний ревізор;  фінансовий директор; економіст у сфері аналізу господарської діяльності; економіст з фінансової роботи; консультант з економічних питань; начальник контрольно-ревізійного відділу; керівник служби внутрішнього аудиту.

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

    По даній спеціальності здійснюється професійна підготовка фінансистів, діяльність яких спрямована на формування та раціональне використання фінансових ресурсів держави і підприємства, підвищення ефективності витрат, результативності фінансової політики як основи соціально-економічного розвитку. Підготовка фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати практичну діяльність у різних сферах економіки і державного управління фінансами.

    Фінанси – основа сучасного цивілізованого суспільства. Вміння в необхідних обсягах і вчасно мобілізувати, раціонально розподілити, ефективно та ощадливо використати фінансові ресурси на всіх рівнях економічного господарювання. Наша мета – відкрити студентам секрети професії фінансиста та допомогти стати висококваліфікованими працівниками, які можуть забезпечити як стабільний фінансовий стан підприємств, так і держави в цілому!

   Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових установах, в тому числі у системі органів Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів (зокрема митниці), Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Національного банку України, Пенсійного фонду України; фондах соціального страхування; провідних комерційних банках та підприємствах; відділах органів державної влади та місцевого самоврядування; страхових та аудиторських компаніях; міжнародних компаніях; дипломатичних структурах.

 

073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування),

 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

   Освітня програма «Менеджмент організаціЙ і адміністрування». Сучасний  менеджер (управлінець) – це людина, що володіє основами суспільних наук, економічним мисленням, здатністю до підприємницької та комерційної діяльності, специфічними знаннями та вміннями у сфері інновацій, управління персоналом та виробничими процесами, приймає економічно обгрунтовані рішення, приділяє значну увагу розвитку партнерства, ділових відносин із споживачами в умовах ринкових відносин.

   Фахівці з менеджменту організацій і адміністрування вирішують наступні завдання: розробляють та впроваджують в систему управління новітні методи, функції та принципи сучасного менеджменту; обґрунтовують та приймають управлінські рішення з усіх питань діяльності підприємства; розробляють стратегічні, оперативні плани розвитку підприємства; займаються питаннями формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; розробляють раціональні форми організації управління; займаються управлінням якістю та конкурентоспроможністю продукції; організують ділові контакти підприємства із зарубіжними партнерами.

    Спеціаліст  з «Менеджменту організацій і адміністрування» може обіймати посади:  керівника або провідного фахівця підприємств різних галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм; інвестиційних і фінансових компаній; керівника або спеціаліста відділів державних установ;  начальника виробничого відділу;  менеджера зі збуту, з постачання, з  персоналу та  комерційних питань тощо.

     Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» готує спеціалістів, що володіють знаннями економіки зовнішньоекономічних зв'язків, міжнародного менеджменту, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, фахово володіють іноземною мовою.

     Сферою діяльності фахівця цієї спеціальності є: планування, організація та здійснення експортно-імпортних операцій; проведення міжнародних маркетингових досліджень;  підготовка, укладання та виконання зовнішньоторговельних угод; управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; надання консультаційних послуг з питань митного оформлення; розробляють  проекти зовнішньоекономічного співробітництва підприємств.

   Фахівці з менеджменту ЗЕД виконують адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу щодо налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління тощо.

    Випускники  можуть займати посади вищого управлінського персоналу на підприємствах і в установах різних форм власності, що провадять  зовнішньоекономічну діяльність, а саме: керівник установи, підприємства; економіст; менеджер підрозділу зовнішньоекономічної діяльності підприємства або організації; керівник структурного підрозділу підприємства, яке займається ЗЕД; інспектор митної служби; експерт із зовнішньоекономічної діяльності.

 

075 Маркетинг

       Освітня програма «Маркетинг» — готує спеціалістів, які здатні вирішувати найскладніші питання безпосередньо пов'язані із функціонуванням підприємств.

       В умовах сучасної ринкової економіки маркетинг є найважливішим інструментом бізнесу. Він охоплює практично всі сфери комерційної діяльності, включаючи виробництво, торгівлю та сферу послуг, а також некомерційну сферу.

   Основне завдання маркетолога – досягти сталого, прогнозованого  прибутку компанії з урахуванням її реальних можливостей, розробляючи стратегічні та оперативні плани розвитку підприємства.  Від нього залежить, скільки та якої продукції компанія буде виробляти, скільки продасть, а головне – хто стане покупцем цієї продукції.

     Маркетинг – настільки широке поле для діяльності, що місце на ньому знайдеться і творчим креативним особам, і строгим педантам.

       Фахівець з маркетингу може проводити власну підприємницьку діяльність або займати наступні посади: керівник вищого та середнього управлінського рівня в підрозділах та відділах маркетингу, постачання, збуту, реклами, зовнішньоекономічних зв’язків, ціноутворення; консультант з питань маркетингу у виробничій сфері; економіст; комерційний директор; директор з  маркетингу;  маркетолог-аналітик;  бренд-менеджер;  менеджер по рекламі; копірайтер;  промоутер; PR-фахівець; мерчандайзер; фахівець з моніторингу тощо.

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

      Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

        Профіль діяльності фахівця:

      • у сфері підприємництва – це розробка бізнес-планів та створення ефективних бізнес-моделей, організація та здійснення комерційної діяльності, керівництво підприємствами різних бізнес-профілів;

     • у сфері торгівлі – вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури, розробка стратегії і тактики маркетингу, управління якістю товарів, оптимізація товаропросування, зберігання товарів;

    • у сфері біржової діяльності – аналіз фінансових ринків, уміння працювати з біржовими інструментами, прогнозування тенденцій та запобігання ризиків на ринку, прийняття та реалізація результативних стратегічних рішень.

      Професійні компетентності випускника дозволяють обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе у багатьох напрямах, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання.

    Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

   Серед первинних посад, які можуть займати бакалаври підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – оцінювачі та аукціоністи, агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери, брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів, агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції, агенти з комерційних послуг та торговельні брокери, інспектори митної служби,  інспектори з ліцензій, мерчендайзер, представник торговельний, оцінювач-експерт, товарознавець, торговельний брокер (маклер), імпресаріо, торговець (обслуговування бізнесу та реклами).

 

 

Декан  економічного факультету, заслужений діяч науки і т

 

ехніки, д.е.н.,  професор Благун І.С., про стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні.

 

Завантажити відео