ua en
Економічний факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

   

Декан  економічного факультету, заслужений діяч науки і техніки, д.е.н.,  професор Благун І.С., про стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні.

Завантажити відео 

      Економічний факультет є структурним підрозділом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Він створений у 1994 році і готує кваліфіковані кадри  для потреб економіки краю та інших регіонів України.

      Навчальний процес здійснюється за програмами підготовки освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

Бакалавр

 

Магістр

 

   

 

     Навчально-виховну і науково-дослідну роботу на спеціальностях факультету здійснюють 8 професорів, докторів наук та 54 доцентів, кандидатів наук; плідно працюють наукові школи кафедр.  До викладацької роботи залучені керівники провідних підприємств, фінансово-господарських установ та органів місцевого самоврядування області, які формують у наших студентів практичні навики обраної спеціальності.

     Навчальний процес на економічному факультеті проводиться у трьох корпусах, у 25 навчальних аудиторіях (з яких 3 - мультимедійні). До послуг студентів – Центр інформаційних технологій, сучасні бібліотеки університету (в тому числі бібліотека факультету, що налічує 6,5 тисяч томів літератури та десятки періодичних видань), санаторій-профілакторій, мережа їдалень,  організована робота студентського профкому та  сенату.

    Сьогодні на спеціальностях факультету навчається 497 студентів денної та 424 студентів на заочної  форми навчання. Наші студенти здобувають не лише знання, а також  мають усі  можливість розвивати і проявити себе і в інших сферах діяльності, таких як: творчість, мистецтво, спорт. За бажанням і на основі попереднього відбору юнаки проходять навчання на військовій кафедрі.

 

051 Економіка.  Економічна кібернетика 

     Спеціальність «Економічна кібернетика» — це напрям, що займається застосуванням ідей та методів кібернетики до економічних систем.  Економісти-математики,  мають знання  у сфері організаційного управління та економіки, володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, із використанням найновіших інформаційних технологій, а також управління економічними об’єктами в ринкових умовах.

          Спеціальність «Економічна кібернетика»  готує фахівців у сфері управління  економічними системами, економіко-математичного моделювання на підприємствах і установах різних  форм власності, а також у фінансових установах, контрольно-ревізійних і податкових управліннях, банках, науково-дослідних центрах.

    Фахівець з економічної кібернетики може займати наступні посади: економіст;  керівник малого підприємства; інженер з організації керування виробництвом;  системний аналітик та ризик-менеджер; керівник фінансово-економічного відділу; спеціаліст планово-аналітичного підрозділу; фахівець з моніторингу та моделювання; ризик-менеджер у банківських, страхових та інвестиційних установах, підприємствах; економіст планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій; розробник комп'ютерних програм; адміністратор обчислювальної системи. 

 

071 Облік і оподаткування

                Спеціальність «Облік і аудит» . Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння, але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії. Важко переоцінити роль, яку відіграють кваліфіковані фахівці з обліку та аудиту, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі. Саме таких спеціалістів з бухгалтерського обліку і аудиту готує наш факультет!

     Основними місцями роботи випускників зі спеціальності "Облік і аудит" є малі, середні та великі підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки, аудиторські компанії. Основними посадами де працевлаштовуються наші  випускники є: бухгалтер; аудитор; головний касир;  головний державний податковий інспектор; головний ревізор;  фінансовий директор; економіст у сфері аналізу господарської діяльності; економіст з фінансової роботи; консультант з економічних питань; начальник контрольно-ревізійного відділу; керівник служби внутрішнього аудиту.

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

     По даній спеціальності здійснюється професійна підготовка фінансистів, діяльність яких спрямована на формування та  раціональне використання фінансових ресурсів держави і підприємства, підвищення ефективності витрат, результативності фінансової політики як основи соціально-економічного розвитку. Підготовка фахівців зі спеціальності "Фінанси і кредит" має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати практичну діяльність у різних сферах економіки і державного управління фінансами.

        Фінанси — основа сучасного цивілізованого суспільства. Вміння в необхідних обсягах і вчасно мобілізувати, раціонально розподілити, ефективно та ощадливо використати фінансові ресурси на всіх рівнях економічного господарювання. Наша мета – відкрити студентам секрети професії фінансиста та допомогти стати висококваліфікованими працівниками, які можуть забезпечити як стабільний фінансовий стан підприємств, так і держави в цілому!

       Випускники спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових установах, в тому числі у системі органів Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів (зокрема митниці), Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Національного банку України, Пенсійного фонду України; фондах соціального страхування; провідних комерційних банках та підприємствах; відділах органів державної влади та місцевого самоврядування; страхових та аудиторських компаніях; міжнародних компаніях; дипломатичних структурах.

 

073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування),

 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

     Спеціальність «Менеджмент організаціЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ». Сучасний  менеджер (управлінець) – це людина, що володіє основами суспільних наук, економічним мисленням, здатністю до підприємницької та комерційної діяльності, специфічними знаннями та вміннями у сфері інновацій, управління персоналом та виробничими процесами, приймає економічно обгрунтовані рішення, приділяє значну увагу розвитку партнерства, ділових відносин із споживачами в умовах ринкових відносин.

     Фахівці з менеджменту організацій і адміністрування вирішують наступні завдання: розробляють та впроваджують в систему управління новітні методи, функції та принципи сучасного менеджменту; обґрунтовують та приймають управлінські рішення з усіх питань діяльності підприємства; розробляють стратегічні, оперативні плани розвитку підприємства; займаються питаннями формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; розробляють раціональні форми організації управління; займаються управлінням якістю та конкурентоспроможністю продукції; організують ділові контакти підприємства із зарубіжними партнерами.

     Спеціаліст  з «Менеджменту організацій і адміністрування» може обіймати посади:  керівника або провідного фахівця підприємств різних галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм; інвестиційних і фінансових компаній; керівника або спеціаліста відділів державних установ;  начальника виробничого відділу;  менеджера зі збуту, з постачання, з  персоналу та  комерційних питань тощо.

     Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»           Готує спеціалістів, що володіють знаннями економіки зовнішньоекономічних зв'язків, міжнародного менеджменту, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, фахово володіють іноземною мовою.

     Сферою діяльності фахівця цієї спеціальності є: планування, організація та здійснення експортно-імпортних операцій; проведення міжнародних маркетингових досліджень;  підготовка, укладання та виконання зовнішньоторговельних угод; управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; надання консультаційних послуг з питань митного оформлення; розробляють  проекти зовнішньоекономічного співробітництва підприємств.

     Фахівці з менеджменту ЗЕД виконують адміністративну, управлінську та інформаційно-аналітичну роботу щодо налагодження і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у сферах бізнесу, банківської діяльності, освіти, науки, державного управління тощо.

     Випускники  можуть займати посади вищого управлінського персоналу на підприємствах і в установах різних форм власності, що провадять  зовнішньоекономічну діяльність, а саме: керівник установи, підприємства; економіст; менеджер підрозділу зовнішньоекономічної діяльності підприємства або організації; керівник структурного підрозділу підприємства, яке займається ЗЕД; інспектор митної служби; експерт із зовнішньоекономічної діяльності.

 

075 Маркетинг

     Спеціальність «МАРКЕТИНГ» — готує спеціалістів, які здатні вирішувати найскладніші питання безпосередньо пов'язані із функціонуванням підприємств.

     В умовах сучасної ринкової економіки маркетинг є найважливішим інструментом бізнесу. Він охоплює практично всі сфери комерційної діяльності, включаючи виробництво, торгівлю та сферу послуг, а також некомерційну сферу.

     Основне завдання маркетолога – досягти сталого, прогнозованого  прибутку компанії з урахуванням її реальних можливостей, розробляючи стратегічні та оперативні плани розвитку підприємства.  Від нього залежить, скільки та якої продукції компанія буде виробляти, скільки продасть, а головне – хто стане покупцем цієї продукції.

     Маркетинг – настільки широке поле для діяльності, що місце на ньому знайдеться і творчим креативним особам, і строгим педантам.

     Фахівець з маркетингу може проводити власну підприємницьку діяльність або займати наступні посади: керівник вищого та середнього управлінського рівня в підрозділах та відділах маркетингу, постачання, збуту, реклами, зовнішньоекономічних зв’язків, ціноутворення; консультант з питань маркетингу у виробничій сфері; економіст; комерційний директор; директор з  маркетингу;  маркетолог-аналітик;  бренд-менеджер;  менеджер по рекламі; копірайтер;  промоутер; PR-фахівець; мерчандайзер; фахівець з моніторингу тощо.