ua en
Кафедра цивільного права

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

 

ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ ЛУЦЬ,

професор кафедри цивільного права, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми науки цивільного права».

Коло наукових інтересів: проблеми цивільного, договірного, комерційного, корпоративного права.

В. В. Луць очолює роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка.

Володимир Васильович входить до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України за цивільно-правовою спеціалізацією, Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, редакційної колегії журналів «Юридична Україна», «Вісник господарського судочинства», бере участь в якості арбітру при розгляді арбітражних справ за участю іноземних учасників у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України.

Під керівництвом В. В. Луця в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника здійснюють написання кандидатських дисертацій А. В. Вороняк, І. М. Ставнича та докторської дисертації – доц. І. І. Банасевич.

Основні праці:

монографії: «Строки виконання договорів поставки» (1971), «Юридична відповідальність» (1975, у співавт.), «Заключение и исполнение хозяйственных договоров» (1978), «Хозяйственный договор и эффективность производства» (1979), «Окремі види договірних зобов’язань» (1992), «Духовні цінності українського народу» (1999, у співавт.);

Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України/ За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України (гл. 18, 19, 52, 53, 54; гл. 64, 65 (у співавт., 2004);

навчальні підручники:«Цивільне право України» (кн.1-2, 1999; у співавт.), «Цивільне право України» (кн.1-2, 2004; у співавт.), «Цивільне право України: в 2-х томах» (2008, у співавт.), «Цивільне право України» (загальна частина, 3-тє вид., 2010), «Цивільне право України» (особлива частина, 3-тє вид., 2010), «Цивільне право України» (особлива частина, 2011 у співавт.), «Зобов’язальне право України» (2011, у співавт.), «Корпоративне право України» (2010, у співав.);

навчальні посібники: «Строки в цивільних правовідносинах» (1992), «Строки захисту цивільних прав» (1993), «Зобов’язальне право. Теорія і практика» (1998, у співавт.), „Контракти у підприємницькій діяльності» (1999), «Контракти у підприємницькій діяльності» (2008), «Договірне право України: Загальна частина» (2009, у співавт.), «Договірне право України: Особлива частина» (2009, у співавт.).


 

 

ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА ВАСИЛЬЄВА

завідувач кафедрою цивільного права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Забезпечує викладання навчальної дисципліни «Договір як цивільно-правова форма товарного обороту».

Коло наукових інтересів: проблеми корпоративного права, цивільно-правового регулювання посередницької діяльності, договірного права, міжнародного приватного права.

В. А. Васильєва очолює роботу спеціалізованої вченої ради К 20.051.14 у навчально-науковому юридичному інституті ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, членом асоціації юристів міжнародного права, суддею Третейського суду при Спілці юристів України.

Валентина Антонівна очолює Лабораторію з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, входить до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України за цивільно-правовою спеціалізацією, Науково-методичної ради прокуратури Івано-Франківської області.

В. А. Васильєва редактор фахового видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України», голова оргкомітету конференцій та науково-практичних семінарів, що проводяться на базі навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника.

Під керівництвом В. А. Васильєвої здійснюється написання 15 кандидатських та 2-х докторських дисертаційних досліджень, захищено 10 кандидатських дисертацій.

Основні праці:

монографії: «Договір консигнації» (2002), «Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг» (2006), «Здійснення та захист корпоративних прав (цивільно-правові аспекти)» (2007), «Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності» (2009, у співавт.);

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (2007, у співавт.);

навчальні підручники: «Цивільне право України (перша частина)» (2005, у співавт.), «Цивільне право України. Загальна частина» (2010, у співавт.), «Цивільне право України. Особлива частина» (2010, у співавт.), «Договірне право України. Особлива частина» (2009, у співавт.), «Корпоративне право України» (2010, у співавт.), «Зобов’язальне право України» (2011, у співавт.)

Є автором понад 80 праць, серед яких фахові статті та публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.


 

АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ КОСТРУБА

професор кафедри цивільного права, доктор юридичних наук, доцент

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право України», «Особисті немайнові права».

 Коло наукових інтересів: цінні папери як об’єкти цивільних прав, юридичні факти, інші проблеми цивілістичної науки.

 У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Коносамент як цінний папір». У 2015 році  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правого регулювання цивільних майнових відносин».

 Коструба А. В. є автором понад 60 праць, серед яких 1 монографія, 40 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, навчально-методичні посібники.

 Основні праці:

Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин: монографія /Анатолій Володимирович Коструба – НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, Нац. акад. прав. наук України. - К. : Ін Юре, 2014. - 370 с.


 

ІРИНА ІВАНІВНА БАНАСЕВИЧ,

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент 

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право України (частина друга)», «Контракти у підприємницькій діяльності», «Конкурентне право», «Захист цивільних прав та інтересів» «Споживче право».

Коло наукових інтересів: договірне право; зобов’язальне право; проблеми правового регулювання договорів за участю споживачів.

3 липня 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Договори на виконання підрядних робіт за державним замовленням» (науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки, академік НАПрН України, д. ю. н., проф. В. В. Луць).

Під керівництвом І. І. Банасевич здійснюється написання двох кандидатських дисертацій.

Ірина Іванівна є автором понад 40 праць, серед яких 20 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 10 праць навчально-методичного характеру.


 

 

РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА ГЕЙНЦ,

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Цивільне право України (частина перша)», «Порівняльне речове право», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Правове регулювання послуг в праві України та ЄС».

Коло наукових інтересів: договірне право; право власності та інші речові права; проблеми правового регулювання відносин у сфері господарювання.

5 липня 2011 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Цивільно-правове регулювання відносин за договором про надання комунальних послуг» (науковий керівник – Заслужений юрист України, д. ю. н., проф. В. А. Васильєва)

Під керівництвом Р. М. Гейнц здійснюється написання однієї кандидатської дисертації.

Гейнц Р. М. – автор понад 40 праць, серед яких 1 навчальний посібник, 16 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 12 праць навчально-методичного характеру.

 Основні праці:

Гейнц Р. М. Підприємницьке право: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька академія», 2008. – 232 с.


  

 

ОКСАНА СТЕПАНІВНА ОЛІЙНИК,

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Основи римського приватного права», «Недоговірні зобов’язання», «Господарське право України».

 Коло наукових інтересів: шлюбно-сімейне право; господарське право; основи римського приватного права.

 22 вересня 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Шлюбний договір: порівняльно-правовий аналіз законодавства різних правових систем» (науковий керівник – д.ю.н., проф. В  І. Кисіль).

 Олійник О.С. – автор 38 праць, серед яких 18 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 6 праць навчально-методичного характеру.


  

 

ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ МИРОНЕНКО,

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент

 Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Міжнародне приватне право», «Господарське право».

Коло наукових інтересів:право власності та речові права; земельні відносини добросусідства; проблеми міжнародного приватного права.

 4 липня 2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні» (науковий керівник – д.ю.н., проф. В. В. Костицький).

Мироненко І. В. – автор близько 35 праць, серед яких 1 монографія, 3 навчальні посібники, 18 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, а також навчально-методичні посібники.

Основні праці:

«Науково-практичний коментар Водного кодексу України» /Н. О. Багай, Н. Р. Кобецька, І. В. Мироненко та ін.; за заг ред. Н. Р. Кобецької.– К.: Юрінком Інтер, 2010. – С. 209-265;

Мироненко І. В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / І. В. Мироненко. – Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2011. – 140 с.

Мироненко І. В. Міжнародне приватне право: навчальний посібник / І. В. Мироненко. – К.: Алерта, 2013. -272 с.

Мироненко І. В. Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні: монографія / І. В. Мироненко. – Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2012. – 190 с.


 

 

АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА ЗЕЛІСКО,

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент

 Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Сімейне право України», «Корпоративне право», «Інвестиційне право».

 Коло наукових інтересів: правовий статус окремих організаційно-правових форм корпоративних юридичних осіб; гармонізація законодавства щодо юридичних осіб до законодавства Європейського Союзу; проблеми у забезпеченні правового регулювання системи організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права.

 10 жовтня 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правовий статус споживчих товариств» (науковий керівник – д.ю.н., проф. І. М. Кучеренко).

 Під керівництвом А. В. Зеліско здійснюється написання однієї кандидатської дисертації.

 Зеліско А. В. – автор понад 60 праць, серед яких 1 монографія, 1 підручник, 18 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 16 праць навчально-методичного характеру.

 Основні праці:

Зеліско А. В. Правовий статус споживчих товариств: монографія / Алла Володимирівна Зеліско. – Івано-Франківськ, Сімик, 2011. – 184 с.

Зеліско А.В. Корпоративне право України. Підручник /В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін. / за заг. ред. В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010 р. 380 с. (у співавторстві).

  

 

ОЛЬГА ІГОРІВНА ЗОЗУЛЯК,

доцент кафедри цивільного прва, кандидат юридичних наук, доцент

 Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Банківське право України», «Санкції в цивільному праві», «Спадкове право», «Непідприємницькі організації як учасники цивільних правовідносин».

Коло наукових інтересів: цивільне право, банківське право, інститут юридичної особи.

14 грудня 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Договір як правова форма реалізації цивільної правосуб’єктності юридичних осіб» (науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки, академік НАПрН України, д. ю. н., проф. В. В. Луць).

Під керівництвом О. І. Зозуляк здійснюється написання двох кандидатських дисертацій.

Зозуляк О. І. – автор 52 праць, серед яких 1 монографія, 13 фахових статей, 33 публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 5 праць навчально-методичного характеру.

Основна праця:

Зозуляк О. І. Реалізація цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у договірній формі: монографія /Ольга Ігорівна Зозуляк – Івано-Франківськ, Нова Зоря. – 2013. – 216 с.


 

НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА СТЕФАНИШИН

викладач кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук

 Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Інтелектуальна власність», «Реалізація прав інтелектуальної власності», «Підприємницьке право».

Коло наукових інтересів: договірне право, спадкове право; право інтелектуальної власності; господарське право.

19 травня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правове регулювання договору позички» (науковий керівник – Заслужений юрист України, д. ю. н., проф. В. А. Васильєва).

 Стефанишин Н. М. – автор 19 праць, серед яких 9 фахових статей, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

  

 

 АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КОЗЛОВ

викладач кафедри цивільного права

 Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Державне регулювання економічно діяльності», «Цивільне право України (частина друга)», «Конкурентне право».

 Коло наукових інтересів: проблеми цивільного права, права інтелектуальної власності та господарського права.

 Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Договір поставки товарів за державним замовленням» (науковий керівник – Заслужений юрист України, д. ю. н., проф. В. А. Васильєва).

 Козлов А. М. – автор 5 праць, серед яких 2 фахові статті, 3 публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

 

 ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА СХАБ-БУЧИНСЬКА

викладач кафедри цивільного права

 Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Інтелектуальна власність», «Цивільне право України (частина перша)», «Договірне право».

Коло наукових інтересів: договірне право; проблеми правового регулювання цивільних правовідносин; право інтелектуальної власності.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Обмеження договірної свободи в цивільному праві України» (науковий керівник – Заслужений юрист України, д. ю. н., проф. В. А. Васильєва).

Схаб-Бучинська Т. Я. – автор 15 праць, серед яких 5 фахові статті, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 2 праці навчально-методичного характеру.

Навчально-педагогічне забезпечення на кафедрі здійснюється також викладачами, які працюють за сумісництвом, серед яких кандидат юридичних наук, доцент І. Б. Саракун, викладачі: кандидат юридичних наук Н. А. Сліпенчук, кандидат юридичних наук Л. В. Сіщук, асистенти: О.- В. Сохан, У. П.Гришко, Ю. А. Чмихов.

 Методист кафедри В. Д. Щерба.